JAVNA RAZGRNITEV OKOLJSKEGA POROČILA IN STRATEŠKEGA NAČRTA SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE 2023–2027 ZA SLOVENIJO

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je od 11. julija do vključno 11. avgusta 2022 potekala javna razgrnitev[1] osnutka Okoljskega poročila za Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo in Dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja za Okoljsko poročilo za Strateški načrt Skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo ter predloga Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo. V okviru javne razgrnitve se je najširša javnost lahko seznanila z relevantnimi dokumenti in na objavljene dokumente podala mnenja in pripombe. Dne 22. julija 2022 pa je bila izvedena tudi javna obravnava s predstavitvijo okoljskega poročila in predloga Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: SN 2023–2027).

Povezave do dokumentov, ki so bili v javni obravnavi:

Zainteresirana javnost je bila povabljena k podajanju pisnih mnenj in pripomb, in sicer preko obrazca. Izpolnjene obrazce je bilo možno posredovati na e-naslov gp.mkgp@gov.si oziroma po navadni pošti na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana do vključno 11. avgusta 2022.

 

Javna obravnava s predstavitvijo Okoljskega poročila in SN 2023–2027

V okviru postopka javne razgrnitve je dne 22. julija 2022, od 10. do 12. ure, potekala javna obravnava s predstavitvijo vseh dokumentov. Na javni obravnavi sta bila predstavljena SN 2023–2027 in osnutek okoljskega poročila. Nato je sledila vodena razprava, na kateri so udeleženci imeli možnost podajanja mnenj in pripomb.

Dogodek je potekal v Hiši EU, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana in preko spleta, tako da so se ga lahko udeleženci udeležili v živo ali preko spleta.

Dogodek je bil sneman in je dostopen na spletni strani ministrstva.

 

 

Nadaljnji postopki

Po koncu javne razgrnitve in posvetovanja smo v čim večji meri upoštevali prejeta mnenja in pripombe ter SN 2023–2027 in okoljsko poročilo ustrezno dopolnili in ju posredovali Ministrstvu za okolje in prostor v odločanje glede sprejemljivosti izvedbe vplivov SN 2023–2027 na okolje.

Vsem deležnikom se za njihovo sodelovanje in podana mnenja in pripombe iskreno zahvaljujemo.

 

[1] Javna razgrnitev je potekala v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje, skladno s 43. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 20/06, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2)

[2] Dokument je 23. 12. 2021 potrdila Vlada Republike Slovenije, vsebina je bila posredovana v formalno presojo Evropski komisiji.

 

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi