Podpora za lokalni razvoj LEADER

Ukrep 19 (ukrep LEADER) je orodje pri spodbujanju skupnega lokalnega razvoja po pristopu »od spodaj navzgor«. Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev tako imenovanih lokalnih akcijskih skupin (LAS) aktivno odloča o prednostnih nalogah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja.

Ukrep LEADER se v programskem obdobju 2014–2020 izvaja kot del skupnega instrumenta Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (Community-Led Local Development – CLLD), v katerem so LAS poleg sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja na voljo tudi sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. S kombinacijo različnih virov financiranja preko pristopa CLLD je LAS omogočena izvedba celovitih in kompleksnejših operacij, ki niso strogo omejene na podeželska območja, ampak vključujejo tudi ribiška in mestna naselja. Posamezni LAS se je oblikoval na območju s skupnimi lokalnimi potrebami in izzivi, s skupnim ciljem uresničevanja lokalnih razvojnih potreb in doseganja zastavljenih ciljev, ki jih je opredelil v strategiji lokalnega razvoja (SLR).

Pristop omogoča uresničevanje različnih izzivov v različnih okoljih, večjo prožnost pri doseganju ciljev in ustreza dejanskim potrebam lokalnega območja.

Ukrep LEADER se izvaja preko štirih podukrepov:

Cilj

Spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanje revščine in gospodarski razvoj podeželskih območij s poudarkom na pospeševanju lokalnega razvoja podeželskih območij.

 

Upravičenci

Upravičenci pri podukrepu 19.1 so lokalna partnerstva, ki so pripravila SLR.

Upravičenci pri podukrepu 19.2 so LAS ter fizične in pravne osebe. Če gre za operacijo, ki bi jo bilo mogoče izvesti v okviru t. i. glavnih ukrepov PRP 2014–2020, so upravičenci do podpore samo LAS ali skupina fizičnih oziroma pravnih oseb, ki izvaja operacijo za skupno korist in/ali uporabo.

Upravičenci do podpore v okviru podukrepa 19.3 so LAS, ki so prejeli odločbo o potrditvi LAS in SLR, ter drugi lokalni akterji, ki izvajajo strategijo lokalnega razvoja.

Upravičenci do podpore v okviru podukrepa 19.4 so LAS.

 

Opis

Podpora v okviru podukrepa 19.1 je namenjena oblikovanju lokalnih partnerstev, krepitvi institucionalne usposobljenosti ter usposabljanju in mreženju za pripravo in izvedbo SLR, ki ga vodi skupnost. Za izplačilo pripravljalne podpore se mora lokalno partnerstvo oblikovati v skladu s pogoji za oblikovanje LAS in pripraviti SLR.

Podpora v okviru podukrepa 19.2 je namenjena sofinanciranju stroškov, nastalih pri izvedbi operacij LAS ali lokalnih akterjev, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev, zastavljenih v SLR. V okviru tega podukrepa operacije in vrste ukrepov za izvajanje niso natančno določene, saj je tip operacij odvisen od ciljev, določenih v posamezni SLR. Operacije izbere LAS na podlagi jasnih meril za izbiro.

Podpora iz podukrepa 19.3 je namenjena sofinanciranju stroškov LAS ter drugih lokalnih akterjev, ki izvajajo strategijo lokalnega razvoja. LAS in drugi lokalni akterji lahko sodelujejo z drugim LAS ali lokalnim akterjem, ki izvaja strategijo lokalnega razvoja v Republiki Sloveniji, ali s skupino lokalnih javno-zasebnih partnerjev iz drugih območij EU ali tretjih držav.

Podpora iz podukrepa 19.4 je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki nastanejo pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, nadalje za animacijo območja LAS in pomoč potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij. Za financiranje tekočih stroškov in stroškov animacije je določen glavni sklad, ki je na podlagi finančnega okvira na posameznem območju LAS prispeval največ finančnih sredstev. Za izvajanje tega podukrepa LAS vlagajo zahtevke za izplačilo.

 

Podpora

Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

Pripravljalna podpora v okviru podukrepa 19.1 je bila izplačana iz naslova vseh v SLR vključenih skladov na posameznem območju lokalnega partnerstva. Podpora je bila dodeljena v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 20.000 EUR za potrjene SLR.

Pri podukrepu 19.2 stopnjo podpore posamezne operacije določi LAS. Stopnja javne podpore je lahko največ 85 % upravičenih stroškov operacije. Pri določitvi višine odobrenih sredstev se upoštevajo pravila državnih pomoči. Pri določitvi stopnje javne podpore je treba upoštevati, da operacije z dodano vrednostjo (npr. skupni interes, skupina upravičencev, dostop javnosti do rezultatov operacije, inovativne značilnosti operacije na lokalni ravni, razpoložljivost proračuna, integrirani projekti) prejmejo višji delež podpore kot tiste brez dodane vrednosti. Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 2.000 EUR. Najvišji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 300.000 EUR.

Stopnja javne podpore pri podukrepu 19.3 je 85 % upravičenih stroškov operacije. Pri določitvi stopnje podpore se upoštevajo pravila državnih pomoči. Najnižji znesek javne podpore je 5.000 EUR. Najvišji znesek javne podpore na posamezni LAS je 100.000 EUR za posamezno operacijo.

Posamezni LAS lahko za izvajanje podukrepa 19.4 v skladu s sprejetim Partnerskim sporazumom nameni največ 20 % skupnih javnih izdatkov, nastalih pri SLR. Stopnja javne podpore je 100 % upravičenih stroškov. LAS lahko zaprosi za nižjo stopnjo podpore. Najnižji znesek javne podpore posameznega zahtevka za izplačilo iz naslova tega podukrepa je 5.000 EUR.

Za podukrepa 19.2 in 19.3 so upravičeni samo stroški od vložitve vloge dalje. Za splošne stroške oz. stroške storitev zunanjih izvajalcev (kot so plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije, plačila za storitve svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti, stroški geodetskih in agronomskih del in stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del) pa velja, da so upravičeni od 1. januarja 2014.

 

LEADER V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2023-2027

 

LEADER V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020

Uredba CLLD:

Več informacij:

Obrazci in navodila:

 

Uporabne povezave:

 

Predstavitve:

PRISPEVKI LEADER/CLLD 

 

PREDSTAVITVE LEADER/CLLD V TUJINI

 

JAVNI RAZPISI

 

Arhiv starejših predstavitev.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi