Avtor: K. Antharith/depositphotos.com

Finančni instrumenti v kmetijstvu so odgovor na potrebe kmetovalcev po dostopnejših povratnih oblikah financiranja projektov in naložb v rast in razvoj.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v letu 2023 skupaj z Javnim skladom Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja (Slovenski regionalno razvojni sklad) kot izvajalcem finančnih instrumentov prvič vzpostavlja finančne instrumente v kmetijstvu, ki bodo na voljo mladim kmetom in majhnim kmetijam za naložbe in projekte, za katere na trgu ne dobijo dovolj virov financiranja.

MKGP s finančnimi instrumenti blaži tržno vrzel pri ciljnih skupinah mladi kmeti in majhne kmetije, ki na trgu najtežje dobijo potrebna finančna (povratna) sredstva za finančno in tehnično izvedljive naložbe/projekte, pa tudi za financiranje obratnih sredstev. Iz raziskav, ki so bile opravljene na nivoju EU (kot je Raziskava o potrebah po financiranju v kmetijskem in živilskopredelovalnem sektorju v Sloveniji) namreč izhaja, da predstavlja dostop do finančnih virov za kmetijske proizvajalce v Sloveniji večji problem kot kjerkoli drugje v EU-24. Finančna vrzel v kmetijstvu je ocenjena na 952 milijonov evrov, kar se nanaša predvsem na dostop do dolgoročnega financiranja. Največ težav pri dostopu do financ imajo majhna kmetijska gospodarstva, pri njih znaša ocenjena finančna vrzel v višini 860,3 milijonov evrov.

V obdobju 2023–2027 bo MKGP namenil 20 milijonov evrov nacionalnih sredstev za mikroposojila in portfeljske garancije s subvencijo obrestne mere in kapitalskim znižanjem za razvojna posojila. Pri tem je pomembno, da se bodo te povratne oblike financiranja lahko kombinirale tudi z nepovratnimi sredstvi, v skladu s pravili državnih pomoči.

Finančni instrumenti (FI) omogočajo dodatno podporo, usmerjeno h končnim prejemnikom, z možnim večjim finančnim učinkom, kot ga imajo nepovratna sredstva zaradi sposobnosti, da privlačijo dodatna sredstva iz javnega ali zasebnega sektorja in tako večkratno povečajo učinke nacionalnih prispevkov (na primer vsak investiran evro iz sredstev MKGP v FI povečuje sredstva, ki so na voljo končnim prejemnikom). Tako tudi na področju razvoja kmetijstva vstopamo na financiranje z obveznostjo vračila in ne le financiranja z nepovratnimi sredstvi (subvencije). To pomeni, da bo možno vsak evro razpisati večkrat, saj se bodo sredstva zaradi njihove povratne narave vračala in bodo ponovno na voljo za nove naložbe/projekte. Z vložkom 20 milijonov evrov sredstev MKGP v finančne instrumente bo Slovenski regionalno razvojni sklad v obdobju 2023–2027 razpisal več kot 36 milijonov mikroposojil in razvojnih posojil z ugodnejšimi pogoji.

FI bodo izboljšali dostop do finančnih virov za mlade kmete in majhne kmetije ter bodo dopolnjujoči sredstvom iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike (SKP) 2023–2027. S tem bodo poleg ostalih ukrepov kmetijske politike, ki spodbujajo generacijsko prenovo, tudi FI prispevali k spodbuditvi mlade generacije za nadaljevanje tradicije kmetovanja na družinskih kmetijah in generacije prenosnikov, ki predaja kmetije svojim naslednikom, k hitrejšemu prenosu kmetij.

Prednosti, ki jih lahko pričakuje kmetijsko gospodarstvo od FI, so:

Namen FI je podpora pri:

NOVICE:

V obdobju 2023-2027 na voljo 37 milijonov evrov ugodnih posojil za mlade kmete in majhne kmetije (28. 8. 2023)

Ministrica Irena Šinko in direktor Slovenskega regionalno razvojnega sklada Matjaž Ribaš sta na sejmu Agra v Gornji Radgoni podpisala pogodbo o finančnih instrumentih v kmetijstvu za obdobje 2023-2027. Z njimi v Sloveniji uvajamo mikroposojila in portfeljske garancije s subvencijo obrestne mere in kapitalskim znižanjem kot novo obliko podpore za mlade kmete in majhne kmetije.

Finančni instrumenti jim bodo omogočili boljši dostop do finančnih virov s ciljem spodbujanja njihove rasti, razvoja, izboljšanja tekočega poslovanja pa tudi obnove škode po nesrečah. V obdobju 20232027 bo razpisanih skoraj 37 milijonov evrov ugodnih posojil.

Povezava do novice 


Vlada RS je na 117. dopisni seji dne 27. 7. 2023 dala soglasje h Ključnim elementom finančnih instrumentov v kmetijstvu za obdobje 2023-2027, ki urejajo:

Prijava na e-novice

Deli z drugimi