VPRAŠANJE: Ali obstajajo kakšna nepovratna sredstva za vaške skupnosti – za urejanje kmečke tržnice?

ODGOVOR MKGP, 18. 10. 2022:

V nadaljevanju vas seznanjamo z možnostmi za sofinanciranje tovrstnih projektov v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 in Strateškega načrta skupne kmetijske politike za programsko obdobje 2023-2027.

Predlagane aktivnosti je možno v tem programskem obdobju sofinancirati v okviru ukrepa 19 – LEADER. Operacija (vaš projekt) je lahko predmet sofinanciranja, v kolikor je njena vsebina skladna s cilji in potrebami, ki so opredeljeni v strategiji lokalnega razvoja, ki jo je pripravila lokalna akcijska skupina (v nadaljevanju: LAS). LAS objavi javni poziv za izbor operacij, na podlagi meril za izbor operacij izbere operacije in jih predloži v končno potrditev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). Stopnja javne podpore znaša največ do 85 % upravičenih stroškov operacije, LAS pa lahko določi nižjo stopnjo javne podpore. V okviru ukrepa 19 – LEADER naselja z več kot 10.000 prebivalci niso upravičena do sredstev.

Programsko obdobje 2014-2020 se sicer počasi zaključuje, tako da LAS-i v veliki večini v tem obdobju ne bodo več pripravljali javnih pozivov za izbor operacij.

Predlagamo vam, da se kljub temu povežete tudi z LAS, ki deluje na območju vaše predlagane investicije, kjer vam bodo lahko svetovali glede možnosti sofinanciranja vašega projekta (tudi v prihodnjem programskem obdobju).

Več informacij o ukrepu 19 – LEADER si lahko preberete na spletni strani Skupna kmetijska politika, pod opisom ukrepov:
https://skp.si/prp-2014-2020-2022/ukrepi/uravnotezen-razvoj-podezelskih-obmocij/ukrep-m19-podpora-za-lokalni-razvoj-v-okviru-pobude-leader-lokalni-razvoj-ki-ga-vodi-skupnost

Ukrep (intervencija) LEADER se bo izvajala tudi v okviru Strateškega načrta skupne kmetijske politike za programsko obdobje 2023-2027.

Cilj intervencije LEADER je skozi potrjene LAS in strategije lokalnega razvoja (SLR) za programsko obdobje 2023-2027 spodbujati zaposlovanje, rast, socialno vključenost in lokalni razvoj na podeželskih območjih, in prispevati k ostalim specifičnim ciljem strateškega načrta.

V okviru intervencije LEADER se načrtuje operacije, ki imajo širši pomen za območje LAS ter večjo dodano vrednost za območje in prebivalce območja ter lokalni razvoj (v primeru manjših investicij le kot rezultat operacije z večjo dodano vrednostjo za območje). Gre za infrastrukturo manjšega obsega kot del operacije, na primer: otroška igrišča, tematske poti, obnova in postavitev lokalnih tržnic, fitnesi na prostem, ureditev skupnih prostorov lokalnega prebivalstva, prostorov za prodajo lokalnih pridelkov in turističnih izdelkov ipd.

Trenutno je v pripravi pravna podlaga za pripravo javnega poziva za izbor LAS in SLR za programsko obdobje 2023-2027, ki bo objavljen do konca letošnjega leta. Objava prvih javnih pozivov za izbor operacij na ravni LAS za programsko obdobje 2023-2027 se načrtuje v letu 2024.

Več informacij o omenjeni intervenciji si lahko preberete v Strateškem načrtu skupne kmetijske politike za programsko obdobje 2023-2027.

 


VPRAŠANJE: Zanima me, če bo mogoče v letu 2023, tudi kakšen razpis, kot je bil v preteklosti za male kmetije v višini 5.000 EUR?

ODGOVOR MKGP, 10. 11. 2022:

Ukrepa za male kmetije, kot je bil do sedaj, v novem programskem obdobju ne bo več, se pa predvidevajo podpore majhnim kmetijam v okviru intervencije IRP02 – Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: IRP02) in intervencije IRP35 – Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov za dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo (v nadaljevanju: IRP35).

V okviru obeh omenjenih intervencij je za razvoj majhnih kmetij v prihodnjem programskem obdobju namenjenih 18 milijonov evrov. Majhne kmetije bodo lahko v okviru intervencije IRP02 pridobile podporo za naložbe na gorskih območjih, ureditev trajnih nasadov, nakup in postavitev rastlinjakov, nakup specilne kmetijske mehanizacije za zmanjšanje toplogrednih plinov, za optimalno uporabo hranil in trajnosto rabo FFS, ureditev hlevov z namenom prilagoditve kmetije na nadstandardne zahteve na področju dobrobiti rejnih živali, neproizvodne naložbe v ureditev mejic in suhozidov, v ureditev ekstenzivnih pašnikov in travniških sadovnjakov ter naložbe v zaščito živali na paši pred napadi velikih zveri. Do podpore bodo upravičene tudi naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, v obsegu do 50 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

V okviru intervencije IRP35 pa bodo majhne kmetije lahko pridobile podporo za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov kot samostojne naložbe. Delež podpore v okviru IRP02 znaša 30 odstotkov upravičenihh stroškov, ki se lahko poveča za 10 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov ter za 10 odstotnih točk za naložbe kmetij na gorskih območjih, kar skupno znaša 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

Cilj naložb majhnih kmetij je razvojno prestrukturiranje z namenom povečanja njihove udeležbe na trgu. Upravičenec mora pripraviti poenostavljeno obliko poslovnega načrta, v katerem opredeli prispevek naložbe k razvojnim ciljem majhne kmetije (v nadaljnjem besedilu: načrt razvoja majhne kmetije). V okviru ekonomskih ciljev naložbe mora povečati prihodek iz poslova majhne kmetije iz vidika primerne pridelave, trženja oziroma predelave kmetijskih proizvodov. Poleg ciljev, ki so namenjeni gospodarskemu razvoju kmetije, pa lahko v okviru načrta razvoja majhne kmetije načrtuje tudi druge cilje, kot na primer prispevek naložbe k prilagajanju na podnebne spremembe, izboljšanju okolja, digitalizaciji, krožnemu gospodarstvu, ohranjaju kulturne dediščine, vključitev v pridelavo oz. predelavo ekloških proizvodov, uvedbo shem kakovosti, prilagoditev majhne kmetije na nadstandardne zahteve na področju dobrobiti rejnih živali, ipd. Majhna kmetija bo lahko pridobila podporo za svoje naložbe na enem mestu, medtem ko bodo ostali upravičenci morali kandidirati za navedene naložbe v okviru ločenih vsebinsko naravnanih intervencij.

Majhna kmetija bo morala imeti standardni prihodek (SO) od 4.000 do 12.000 evrov in izkazovati določen prihodek iz poslovanja na PDM in zagotavljati določen obseg dela v koledarskem letu pred letom vložitve vloge na javni razpis (to bo določala uredba). Torej, v primeru da bi v letu 2023 lahko dosegli standardni prihodek (SO) in določen prihodek ter zagotovili določen obseg dela, bi se v letu 2024 lahko prijavili na javne razpise iz zgoraj navedenih intervencij, seveda, ob izpolnjevanju pogojev.

 


Več odgovorov na pogosto zastavljena vprašanja za programsko obdobje 2023-2027 je objavljenih na forumu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Prijava na e-novice

Deli z drugimi