Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020

Na podlagi 49. člena Uredbe 1305/2013/EU organ upravljanja za program razvoja podeželja po posvetovanju z odborom za spremljanje določi merila za izbor operacij. Namen meril za izbor operacij je zagotoviti enako obravnavo vlagateljev, boljšo uporabo finančnih sredstev in ciljno usmerjenost ukrepov v skladu s prednostnimi nalogami Unije za razvoj podeželja.

Organ upravljanja Programa razvoja podeželja RS (v nadaljevanju: Organ upravljanja) je merila za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) pripravil na podlagi ciljev PRP 2014–2020, izkušenj predhodnih programskih obdobij ter posvetovanja in usklajevanja z Evropsko komisijo in partnerji na nacionalni ravni.

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 se po potrebi spremenijo; trenutno je v veljavi 13. sprememba meril (julij 2021). Spremembe meril za izbor operacij bodo vključene v izvedbene predpise in postopke za izvajanje ukrepov PRP 2014–2020.

 

TRINAJSTA SPREMEMBA MERIL – julij 2021:

Dokument: Merila za izbor operacij_13. sprememba (julij 2021 – v veljavi)

 

 

 

 

Deli z drugimi