Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020

Na podlagi 49. člena Uredbe 1305/2013/EU organ upravljanja za program razvoja podeželja po posvetovanju z odborom za spremljanje določi merila za izbor operacij. Namen meril za izbor operacij je zagotoviti enako obravnavo vlagateljev, boljšo uporabo finančnih sredstev in ciljno usmerjenost ukrepov v skladu s prednostnimi nalogami Unije za razvoj podeželja.

Organ upravljanja Programa razvoja podeželja RS (v nadaljevanju: Organ upravljanja) je merila za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) pripravil na podlagi ciljev PRP 2014–2020, izkušenj predhodnih programskih obdobij ter posvetovanja in usklajevanja z Evropsko komisijo in partnerji na nacionalni ravni.

Sedemnajsta sprememba meril za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020  je bila potrebna zaradi uvedbe nove operacije znotraj podukrepa M04.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. Nova operacija Izvedba agromelioracij na kmetijskih zemljiščih je namenjena izboljšanju kemijskih, bioloških in fizikalnih lastnosti tal vključno z izboljšanjem dostopa na kmetijska zemljišča.

Na 7. seji Odbora za spremljanje skupne kmetijske politike (v nadaljevanju OS SKP), ki je potekala od 3. do 5. januarja 2024, je OS SKP sprejel mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020.
Organ upravljanja je upošteval mnenje OS SKP in na 45. seji 2. februarja 2024 potrdil Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 17. sprememba, februar 2024.

Dokument: Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 – 17. sprememba (februar 2024 – v veljavi)

 

 

 

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi