Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020

Na podlagi 49. člena Uredbe 1305/2013/EU organ upravljanja za program razvoja podeželja po posvetovanju z odborom za spremljanje določi merila za izbor operacij. Namen meril za izbor operacij je zagotoviti enako obravnavo vlagateljev, boljšo uporabo finančnih sredstev in ciljno usmerjenost ukrepov v skladu s prednostnimi nalogami Unije za razvoj podeželja.

Organ upravljanja Programa razvoja podeželja RS (v nadaljevanju: Organ upravljanja) je merila za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) pripravil na podlagi ciljev PRP 2014–2020, izkušenj predhodnih programskih obdobij ter posvetovanja in usklajevanja z Evropsko komisijo in partnerji na nacionalni ravni.

Štirinajsta sprememba meril za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 vključuje predlog novo oblikovanih meril za izbor vlog za izvajanje novega podukrepa M8.3 – Podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov. Na 23. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OS), ki je potekala 10. 1. 2023, je OS sprejel mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020. Organ upravljanja je upošteval mnenje OS in na 38. dopisni seji, ki je potekala 24. 1. 2023, in potrdil Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 14. sprememba.

Dokument: Merila za izbor operacij_14. sprememba (januar 2023 – v veljavi)

 

 

 

 

 

Deli z drugimi