Strateški načrt Skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo s prilogami (december 2021)

Strateški načrt Skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo s prilogami (december 2021)

  • Datum objave 08.07.2022

Predlog Strateškega načrta skupne kmetijske politike je bil 23. 12. 2021 potrjen na Vladi Republike Slovenije, vsebina pa je bila uradno posredovana v presojo Evropski komisiji.

Predlog Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo

Priloga: Analiza stanja in analiza SWOT po specifičnih ciljih:
Specifični cilj 1: Podpora vzdržnim dohodkom kmetij in odpornosti po vsej uniji za povečanje prehranske varnosti
Specifični cilj 2: Krepitev tržne usmerjenosti in povečanje konkurenčnosti, tudi z večjim poudarkom na raziskavah, tehnologiji in digitalizaciji
Specifični cilj 3: Izboljšanje položaja kmetov v vrednostni verigi
Specifični cilj 4: Prispevanje k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje ter k trajnostni energiji
Specifični cilj 5: Spodbujanje trajnostnega razvoja in učinkovitega upravljanja naravnih virov, kot so voda, tla in zrak
Specifični cilj 6: Prispevanje k varstvu biotske raznovrstnosti, krepitev ekosistemskih storitev ter ohranjanje habitatov in krajine
Specifični cilj 7: Privabljanje mladih kmetov in spodbujanje razvoja podjetij na podeželju
Specifični cilj 8: Spodbujanje zaposlovanja, rasti, socialne vključenosti in lokalnega razvoja na podeželskih območjih, vključno z biogospodarstvom in trajnostnim gozdarstvom
Specifični cilj 9: Izboljšanje odziva kmetijstva EU na potrebe družbe po hrani in zdravju, vključno z zdravo, hranljivo in trajnostno hrano, ter dobrobiti živali
Specifični cilj 10: AKIS

Priloga: Posvetovanja s partnerji

Deli z drugimi