Mladi prevzemniki kmetij

Fotografija: Mladi prevzemniki kmetij - simbolna fotografija | Avtorica: Julija Kordež, Zveza slovenske podeželske mladine

Generacijska pomladitev je eden od ključnih predpogojev hitrejšega prestrukturiranja in povečanja konkurenčnosti slovenskega kmetijstva. Mlajši nosilci kmetij so bolj izobraženi in usposobljeni za delo v kmetijstvu. Cilj je spodbuditi mlade, da se odločijo za zagon kmetije in da si na kmetiji ustvarijo delovno mesto za polni delovni čas. Izobrazbena struktura mlajših kmetov je višja, posledično so bolje usposobljeni za delo na kmetiji. Mladi kmetje so bolj podjetniško naravnani in so motivirani za uvajanje tehnoloških, proizvodnih in organizacijskih, trženjskih sprememb in inovacij. Zaradi pomanjkanja lastnega kapitala težje dostopajo do finančnih virov, ki jih potrebujejo v najbolj zgodnji fazi zagona.

Iz navedenih razlogov se v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020 izvaja podukrep M6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Katere pogoje mora mladi kmet izpolnjevati za upravičenost do podpore je ponazorjeno na spodnji infografiki.

 

infoslika reka

Shema zgoraj: Stanje po zaključenih 6-ih javnih razpisih (december 2020); Tematska infoslika | Avtor: MKGP

29. 1. 2021 – Objavljen 7. javni razpis iz naslova podpukrepa M6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete  

Terminski načrt javnih razpisov

Več o podukrepu M6.1.

Primeri dopbrih praks mladih prevzemnikov


Kako po letu 2023 v novem programskem obdobju?  Tudi v prihodnjem programskem obdobju bo generacijska prenova ena od prioritet pri dodeljevanju podpor iz Skupne kmetijske politike. Zato se bo predvidoma nadaljevalo dodeljevanje podpor mladim kmetom, ki bodo prevzeli kmetijo v obdobju izvajanja strateškega načrta 2023–2027. Višina podpore se še usklajuje s pristojnimi organi Evropske komisije. Glede na pridobljene izkušnje pri usklajevanju višine podpor za mlade kmete za tekoče programsko obdobje smo bili soočeni s stališčem Evropske komisije, da mora biti višina podpore sorazmerna s povprečno velikostjo prevzetih kmetij v državi članici.

 

 

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi