Kdo je dolžan označiti vir sofinanciranja?

Zahteve Evropske komisije glede označevanja vira sofinanciranja so dolžni upoštevati vsi upravičenci do sredstev v okviru intervencij iz SN SKP, ki se financirajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, razen intervencij, povezanih s površinami in živalmi.

Pravna podlaga za označevanje vira sofinanciranja je Pravilnik o označevanjvira sofinanciranja iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.

Sankcije glede neupoštevanja teh zahtev so opredeljene v Uredbi o skupnih določbah za izvajanje intervencij razvoja podeželja, ki niso vezane na površino ali živali, iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 in v Uredbi o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027.

Kako je treba označiti vir sofinanciranja? 

Vsi zavezanci za označevanje morajo – ne glede na višino prejetih sredstev – prejem sredstev označiti z obveznimi elementi označevanja, in sicer na svoji spletni strani, družbenih medijih in v dokumentih in komunikacijskem gradivu, namenjenih javnosti.

Dodatno, če operacija glede na višino javnih sredstev presega predpisane pragove, morajo zavezanci za označevanje na javnosti vidnem mestu (npr. vhodnem delu stavbe) z obveznimi elementi označevanja označiti svojo operacijo tudi s plakati, označevalnimi tablami ali elektronskimi prikazovalniki, in sicer v naslednjih primerih:

  • za projekte LEADER v vrednosti nad 10.000 EUR javnih sredstev,
  • za naložbene projekte v vrednosti nad 50.000 EUR javnih sredstev in
  • za naložbe v infrastrukturo ali gradnjo v vrednosti nad 500.000 EUR skupnih javnih sredstev.

Uporabiti je treba ustrezne uradne predloge (prenesete si jih nižje spodaj).

Izdelavo in postavitev plakata, table ali elektronskega prikazovalnika zagotovi zavezanec za označevanje sam.

Načini označevanja:

Kot uradna spletna stran se šteje predstavitev aktivnosti ali dejavnosti upravičenca na svetovnem spletu, ki je povezana z dodeljeno podporo iz SKP 2023–2027. Označitev vira sofinanciranja je obvezna za spletne strani pravnih in fizičnih oseb, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti (v AJPES).

Na uradni spletni strani se obvezne elemente označevanja namesti na uvodno spletno stran ali podstran operacije.

Obvezni elementi označevanja so: naziv intervencije, naziv operacije, kratek opis, cilji in rezultati operacije, izpostavijo pa se tudi obvezni logotipi (logotip »Skupna kmetijska politika«, emblem Evropske unije z navedbo »Sofinancira Evropska unija«, zastava ali grb Republike Slovenije in v primeru LEADER operacij še logotip »LEADER«).

Priporočamo, da je kratek opis operacije, vključno z njenimi cilji in rezultati, napisan v širši javnosti razumljivem jeziku.

Simulacija objave na spletni strani za to programsko obdobje (2023-2027)

Primer objave na spletni strani za prejšnje programsko obdobje (PRP 2014-2020)

Če ima zavezanec za označevanje uradne strani na enem ali več družbenih medijih kot so Facebook, Instagram ali YouTube, mora na vsakem od teh družbenih medijev v okviru (vsaj) ene objave navesti: naziv intervencije, naziv operacije, kratek opis, cilje in rezultate operacije, izpostaviti pa mora še komplet ustreznih logotipov (»Skupna kmetijska politika«, emblem Evropske unije z navedbo »Sofinancira Evropska unija«, zastava ali grb Republike Slovenije in v primeru operacij, sofinanciranih v okviru intervencije LEADER, logotip »LEADER«).

Na družbenih medijih kot sta Facebook in Twitter, je priporočljiva tudi uporaba ključnika (#skp).

V primeru videoposnetka na YouTubu se naziv intervencije, naziv operacije, kratek opis, cilji in rezultati operacije vključijo v opis videoposnetka, v posnetek pa se vključijo vsi obvezni logotipi (logotip »Skupna kmetijska politika«, emblem Evropske unije z navedbo »Sofinancira Evropska unija«, zastava ali grb Republike Slovenije in v primeru operacij, sofinanciranih v okviru intervencije LEADER, logotip »LEADER«).

Priporočljiva je uporaba vnaprej pripravljene slike, ki že vključuje obvezni komplet logotipov, ki si jo shranite na vaš osebni računalnik in naložite kot sliko v objavo:

Objava na Facebook, Instagram – osnovni logotipi

Objava na Facebook, Instagram – z LEADER logotipom

Objava na YouTube – osnovni logotipi

Objava na YouTube – z LEADER logotipom

 

Primeri objav:

Primer objave na Facebooku

Primer objave na Instagramu

Primer označitve v videoposnetku na YOUTUBE

Vrste dokumentov in komunikacijskega gradiva, ki jih je treba označiti, so:

  • tiskana gradiva namenjena javnosti (npr. poročila za javno objavo, knjižice, brošure, bilteni, plakati, prispevki v tiskanih medijih, oglasi v tiskanih medijih, sporočila za javnost, gradiva usposabljanj in svetovanj),
  • elektronska gradiva namenjena javnosti (npr. e-publikacije, avdiovizualna gradiva, gradiva usposabljanj in svetovanj),
  • informativne table, ki zajemajo predstavitev tematskih poti, lokacije ali območja, namenjene javnosti,
  • avdiovizualni material (npr. CD, DVD),
  • promocijski material (npr. majice, darilne vrečke, USB-ključki, izdelki domače in umetnostne obrti, rokodelski izdelki),
  • prispevki po radiu in televiziji (npr. oglasi, oddaje),
  • dokumenti, ki se nanašajo na upravičence (npr. razpisna dokumentacija javnih razpisov in javnih naročil).

Na dokumentih in komunikacijskem gradivu so obvezni naslednji elementi:  logotip »Skupna kmetijska politika«, emblem Evropske unije z navedbo »Sofinancira Evropska unija«, zastava ali grb Republike Slovenije in v primeru operacij, sofinanciranih v okviru intervencije LEADER, logotip »LEADER«.

Obvezni elementi označevanja morajo biti na najmanj enem izjemno vidnem mestu, kot je npr. na naslovni strani tiskanega gradiva.

V primeru prispevka po radiu in televiziji se v prispevku ustno izjavi, da operacijo sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija.

Priporočljivo je, da se logotip upravičenca ali tretje organizacije postavi vstran od obveznih elementov označevanja. Obvezni elementi označevanja morajo biti prikazani vsaj tako izstopajoče in vidno kot drugi logotipi. Razen emblema EU se za poudarjanje podpore EU ne sme uporabljati nobena druga vizualna podoba ali logotip.

Primer naslovnice publikacije

Upravičenci, ki imajo LEADER naložbe nad 10.000 EUR javnih sredstev, so dolžni namestiti tudi plakat vsaj velikosti A3 (velja za zaprti prostor) ali obrazložitveno tablo iz obstojnega materiala vsaj velikosti A3 ali po velikost enakovreden elektronski prikazovalnik (velja za na prostem).

Označitev se izvede bodisi na lokaciji izvajanja operacije bodisi na sedežu zavezanca za označevanje. Za izjeme glede lokacije označevanja glejte 6. člen pravilnika, ki ureja označevanje vira sofinanciranja.

Na plakatu, obrazložitveni tabli oziroma elektronskem prikazovalniku se navede opis operacije ter doda komplet logotipov (»Skupna kmetijska politika«, emblem Evropske unije z navedbo »Sofinancira Evropska unija«, zastava ali grb Republike Slovenije ter logotip »LEADER«). Zavezanec za označevanje (npr. LAS, občina ipd.) lahko na plakat doda tudi svoj logotip, vendar ga mora v tem primeru sam prilagoditi za oblikovanje.

Prenesite si ustrezno predlogo plakata oz. obrazložitvene table za LEADER projekte

Upravičenci, ki imajo naložbe v osnovna sredstva nad 50.000 EUR javnih sredstev ali naložbe v infrastrukturo/gradnjo nad 500.000 EUR javnih sredstev, morajo postaviti obrazložitveno tablo velikosti vsaj A3 ali po velikosti enakovreden elektronski prikazovalnik.

Če vas zanima, ali vaša naložba spada med intervencije, za katere je se zahteva označevanje na zgoraj omenjeni način, preverite spodnji tabeli:

Označitev se izvede bodisi na lokaciji izvajanja operacije bodisi na sedežu zavezanca za označevanje. Za izjeme glede lokacije označevanja glejte 6. člen pravilnika, ki ureja označevanje vira sofinanciranja.

Na obrazložitveni tabli ali elektronskem prikazovalniku se navede opis operacije ter doda se ustrezni komplet logotipov (»Skupna kmetijska politika«, emblem Evropske unije z navedbo »Sofinancira Evropska unija« in zastava ali grb Republike Slovenije).

Prenesite si ustrezno predlogo plakata oz. obrazložitvene table

Do kdaj mora trajati označitev?

Pri večini intervencij obveznost označevanja traja od vročitve odločbe ali takoj ko se začne izvajati operacija, pa do zadnjega izplačila sredstev.

Izjemi sta dve. Pri intervenciji IRP34 Ohranjanje, trajnostna raba in razvoj genskih virov v kmetijstvu, ki se edina izvaja preko javnih naročil, obveznost označevanja traja od od podpisa pogodbe do zadnjega izplačila sredstev. Pri intervenciji IRP11 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti pa traja obveznost označevanja eno leto po izplačilu sredstev.

Obvezni logotipi:

Kar se tiče logotipov, so obvezni naslednji: logotip »Skupna kmetijska politika«, emblem Evropske unije z navedbo »Sofinancira Evropska unija«, zastava ali grb Republike Slovenije in v primeru LEADER operacij še logotip »LEADER«.

Neobvezno se lahko uporabijo tudi drugi logotipi (npr. od LAS, občine itd.), ki pa ne smejo biti večji od obveznih logotipov.

Če potrebujete dodatne informacije, nas kontaktirajte: mreza-podezelje.mkgp@gov.si

Prijava na e-novice

Deli z drugimi