PZR sestavlja 11 standardov. Zahteve za posamezne standarde so opisane v nadaljevanju.

Informacije o zavezancih, izjemah za leto 2023 in sankcijah, v primeru kršenja standardov, so na voljo v prispevku Pogojenost.

Informacije o standardih DKOP so na voljo v prispevku Dobro kmetijsko in okoljsko stanje zemljišč.


PZR 1: Nadzorovanje razpršenih virov onesnaževanja s fosfati

Zahteve:

 • Za neposredno rabo vode za namakanje kmetijskega zemljišča ali drugih površin je treba pridobiti odločbo MKGP o uvedbi namakanja.
 • Za gnojenje njivskih površin z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo fosfor, ki ležijo na prispevni površini vodnih teles z zmernim ekološkim stanjem glede na parameter celotni fosfor (Ledava, Temenica, Ložnica, Logaščica, Koren), mora imeti zavezanec izdelan gnojilni načrt na podlagi predhodne veljavne analize tal.

PZR 2: Varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov

Zahteve tega standarda se niso bistveno spremenile.

Dodana je nova zahteva:

 • KMG, ki živinska gnojila oddajajo (ali prejemajo v primeru, če oddajalec ne oddaja zbirne vloge), morajo »Obrazec za oddajo in prejem živinskih gnojil digestata ali komposta« poslati na ARSKTRP do 15. decembra tekočega leta.

PZR 3: Ohranjanje prosto živečih ptic

Zahteve:

 • Travniške površine in zatravljene površine travniških visokodebelnih sadovnjakov so vzdrževane vsaj enkrat letno, najpozneje do 15. oktobra tekočega leta, pri čemer se kot izjema dopušča obdelava enkrat na dve leti v skladu z definicijo vzdrževanja kmetijskih površin v primeru trajnega travinja (v poglavju o neposrednih plačilih).
 • Na območjih ‘Natura 2000 – ptice’ je na kmetijskih zemljiščih prepovedano vzpostavljanje novih in obnavljanje obstoječih plantaž gozdnega drevja in hitro rastočih panjevcev, vključno z vrstami in hibridi iz rodu Paulownia sp., z namenom pridobivanja lesa/sekancev.
 • Na območjih ‘Natura 2000 – ptice’ je prepovedano vzpostavljanje novih in obnavljanje obstoječih nasadov naslednjih tujerodnih rastlin z invazivnim potencialom: miskant (Miscanthus sp.), goji jagode, topinambur, aronija in abesinska gizotija.

PZR 4: Ohranjanje naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst

Zahteve:

 • Košnja in/ali mulčenje travniških površin v območju ‘Natura 2000 – habitati’, ki poškoduje travno rušo, ni dovoljeno.
 • Nove agromelioracije na območju ‘Natura 2000 – habitati’ so dovoljene le z Odločbo o uvedbi zahtevne agromelioracije oziroma s soglasjem Zavoda RS za varstvo narave za ostale agromelioracije. Na območjih ‘Natura 2000 – habitati’ je na kmetijskih zemljiščih prepovedano vzpostavljanje novih in obnavljanje obstoječih plantaž gozdnega drevja in hitro rastočih panjevcev, vključno z vrstami in hibridi iz rodu Paulownia sp., z namenom pridobivanja lesa/sekancev.
 • Ob čiščenju oziroma vzpostavitvi novih osuševalnih jarkov na območjih iz sloja ‘PZR 4 Jarki’ je obvezno raztresti izkopano zemljino na njive. Izkopane zemljine ni dovoljeno poravnati ob jarkih in na travnike (ločen sloj PZR 4 Jarki).
 • Na območjih ‘Natura 2000 – ptice’ je prepovedano vzpostavljanje novih in obnavljanje obstoječih nasadov naslednjih tujerodnih rastlin z invazivnim potencialom: miskant (Miscanthus sp.), goji jagode, topinambur, aronija, abesinska gizotija).
 • Na območjih ‘Natura 2000 – habitati za varstvo proteusa’, kjer je vrsta v neugodnem ohranitvenem stanju zaradi onesnaženosti podzemnih vod z dušikom (9,2 mg N/l), ni dovoljeno gnojenje kmetijskih zemljišč z digestatatom in bioplinsko gnojevko.

PZR 5: Varnost živil in krme

Zahteve tega standarda so enake kot v prejšnjem programskem obdobju in vsebujejo pravila higiene ob rokovanju z živili in krmo.


PZR 6: Zdravstveno varstvo ljudi in živali

Zahteve tega standarda so enake kot v prejšnjem programskem obdobju in vsebujejo zahteve o rokovanju z zdravili in spoštovanju navodil veterine.


PZR 7: Pravilna uporaba fitofarmacevtskih sredstev

Zahteve:

 • Dovoljena je uporaba le registriranih FFS ali sredstev, za katera je bilo izdano dovoljenje za nujne primere, dovoljenje za vzporedno trgovanje ali dovoljenje za raziskave in razvoj.
 • Registrirana fitofarmacevtska sredstva je treba uporabljati skladno z dobro prakso varstva rastlin ob upoštevanju navodil za uporabo, navedb na etiketi ali s podatki v dovoljenju za uporabo.
 • Na KMG se vodijo podatki o uporabi FFS na prostem in v zavarovanih prostorih po GERK-PID-u in kulturah v skladu s prilogo 1 Pravilnika o integriranem varstvu rastlin. Podatki o uporabi FFS in računi od nakupa FFS se hranijo najmanj tri leta od uporabe FFS oziroma nakupa FFS.

PZR 8: Uporaba, ravnanje in skladiščenje fitofarmacevtskih sredstev

Zahteve:

 • Izvajalec varstva rastlin (torej vsakdo, ki uporablja FFS) na KMG ima veljavno izkaznico o pridobitvi znanja iz fitomedicine.
 • Za varstvo rastlin se uporabljajo izključno redno pregledane naprave, ki imajo znak o rednem pregledu.
 • Izvajalec varstva rastlin na najožjem vodovarstvenem območju (VVO I) ne uporablja FFS, ki so prepovedana za uporabo na najožjih VVO (ta sredstva so našteta na spletni strani Seznam FFS, ki so prepovedana za uporabo na najožjih vodovarstvenih območjih – VVO1.
 • Izvajalec varstva rastlin izvaja predpisane ukrepe za varovanje voda na varstvenih in ogroženih območjih ter na območjih s posebnimi zahtevami, in sicer:
 • upošteva opozorila o varnostnih pasovih do voda, navedenih na etiketi in navodilih za uporabo;
 • na priobalnih zemljiščih v tlorisni širini 15 m od meje brega voda 1. reda in 5 m od voda 2. reda ne uporablja FFS.
 • Izvajalec varstva rastlin na posebnih varstvenih območjih izvaja predpisane ukrepe za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
 • FFS mora biti shranjeno v izvirni embalaži, ločeno od živil in drugih predmetov splošne rabe, zunaj dosega otrok, pri ustrezni temperaturi, vlagi in svetlobi v skladu z navedbami v navodilu proizvajalca.
 • Odpadna FFS (potekla odločba o registraciji, dovoljenje ali rok uporabe), ostanke FFS in neočiščeno embalažo mora uporabnik FFS odstraniti kot nevarni odpadek v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadnimi FFS.
 • Odpadne FFS je treba do odstranitve hraniti v posebnih pokritih, nevnetljivih in nekorozivnih posodah, izven dosega otrok, v skladiščih, kjer se tudi sicer hranijo FFS.
 • Temeljito izpraznjeno in očiščeno embalažo v skladu z navodili proizvajalca se, do oddaje v zbirne centre, hrani v suhem prostoru.

Uporaba FFS je prepovedana:

 • na ožjem zavarovanem območju Krajinskega parka Ljubljansko Barje,
 • na travnikih varstvenega območja Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera,
 • na celotnem območju Krajinskega parka Sečoveljske soline.

PZR 9: Dobrobit telet

Zahteve tega standarda so enake kot v prejšnjem programskem obdobju in pokrivajo področje minimalnih zahtev s področja potrebnih površin in načinov ravnanja, ter prehrane telet.


PZR 10: Dobrobit prašičev

Zahteve tega standarda so enake kot v prejšnjem programskem obdobju, razen zahteve da prašiči ne smejo biti privezani in breje mladice in breje svinje morajo imeti na razpolago dovolj krme, da se nasitijo.


PZR 11: Dobrobit rejnih živali

Zahteve tega standarda so enake kot v prejšnjem programskem obdobju in pokrivajo področje splošnih minimalnih zahtev s področja prostorov v katerih bivajo živali in načinov ravnanja, ter prehrane ostalih rejnih živali.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi