Kmetijsko okoljski podukrepi na Kmetiji Gramc

Kmetijsko okoljski podukrepi na Kmetiji Gramc

  • Datum objave 07.07.2021

Povzetek vsebine projekta

Kmetovanje na območjih z omejenimi možnostmi zaradi težjih naravnih danosti kmetiji Gramc neomogoča intenzivne kmetijske pridelave, zato so se pred leti odločili za vključitev vinogradov v integrirano pridelavo, od leta 2010 pa je kmetija z ostalimi kmetijskimi površinami vključena v ekološko kmetovanje.Ponudba proizvodov ekološke in integrirane pridelave kmetije Gramc je namenjena potrošniku, ki prepozna prednosti kakovostne in varne, lokalno pridelane hrane, ki jo kmetija želi v prihodnje še nadgraditi..

Kratka predstavitev pravne osebe / kmetije

Kmetija Gramc leži v hribovitem svetu Gorjancevv vasi Jablance. Nosilka kmetije je Alenka, ki je zaposlena na kmetiji, pri delu pa ji aktivno pomagajotudi vsi člani družine. Kmetija obsega 2 ha vinogradov,1 ha sadovnjakov, 3 ha njiv, 6 ha travnikov in 8 hagozda.

Ker naravni pogoji ne omogočajo intenzivne živinorejske reje, so se leta 2009 odločili za ekstenzivno rejo krav dojilj in bikov za nadaljnjo rejo. Živali pasejo celo leto, uredili pa so tudi izpust v zimskem času. Leta 2010 so živinorejsko prirejo vključili v ekološko kmetovanje. V ta način kmetovanja, pri katerem upoštevajo tudi načela biodinamike, so vključili travinje, travniške sadovnjake ter njive, kjer pridelujejo predvsem žita in krompir. Vinograde obdelujejo po načelih integrirane pridelave, glavni proizvod kmetije pa je vino cviček.

 

Cilji

Pridobljena sredstva 2. osi PRP v veliki meri pripomorejo k ohranjanju kmetijske proizvodnje. Posledično se kmetijska zemljišča ohranjajo in varujejo pred zaraščanjem. Ohranja se kulturna krajina in poseljenost podeželja.

Glavne aktivnosti

Vse kmetijske površine se nahajajo na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost,zato kmetija prejema OMD plačila iz ukrepa 211 −Plačila kmetom zaradi omejenih možnosti na gorskih območjih. Na kmetiji dobijo iz ukrepa 214 − Kmetijsko okoljska plačila podporo za ekološko  kmetovanje, integriranovinogradništvo, košnjo strmih travnikov z nagibom 35−50 %, pridelavo avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin (Žametna črnina, Kraljevina) ter strme vinograde z nagibom 30−40 %.

Rezultati/koristi

Sonaravni način kmetovanja in vključitev v omenjena ukrepa ima številne pozitivne učinke, in sicer nadstandardno skrb za dobrobit živali, zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje, ohranjanje biotske raznovrstnosti, ohranjanje kulturne krajine, ohranitev delovnih mest in tudi ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v OMD.
V prihodnje načrtujejo nadgradnjo predelave sadja in mesa ter pridobitev dodatnega vira zaslužka z registracijo dopolnilne dejavnosti vinotoča

 

Pridobljene izkušnje/znanje, ki ga želite posredovati

Nosilec v celoti podpira ukrepe 2. osi PRP, vendar želi, da bi bila sredstva pridobljena na osnovi dejansko dosežene proizvodnje. Nosilec KMG meni, da je potrebno ohraniti obstoječo obliko podpore za OMD.

Spletna stran naložbe/projekta/pravne osebe: /

Kontaktna oseba

Alenka Gramc, Jablance 1, 8311 Kostanjevica na Krki, telefon 07 4987783Deli z drugimi