[preselected_search_fields]

Paša živali na območju pojavljanja velikih zveri (strokovno srečanje, 2022)

Objavljeno: 08.06.2022

Ključne besede: usposabljanja, 2022, strokovna srečanja, agronomija

Slovenske srenje kot izročilo in priložnost

Objavljeno: 03.03.2022

Slovenske srenje kot izročilo in priložnost je naslov prve poglobljene monografije o agrarnih skupnostih.

Knjigo je v začetku novembra izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Združenjem predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije, agrarnimi skupnostmi, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in strokovnjaki, ki se ukvarjajo z agrarnimi skupnostmi. Zbornik, ki je bil izdan lani novembra, je sedaj dostopen tudi v e-obliki (pdf) na spletni strani MKGP.

Zbornik na enem mestu predstavlja pomen tradicije agrarnih skupnosti in njihovega ohranjanja, ker si kot institucija uspešnega skupnega upravljanja s premoženjem zaslužijo spoštovanje in varovanje tudi v prihodnje. Uvodoma so pojasnjeni temeljni pojmi o agrarnih skupnostih, predvsem njihov zgodovinski nastanek ter sedanja organizacija in geografska porazdelitev po Sloveniji. Osrednji del je namenjen predstavitvi ter kritičnemu pogledu v preteklost in prihodnost več kot 80 agrarnih skupnosti iz vseh slovenskih regij in zamejstva.

 

Ključne besede: agrarne skupnosti

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2021 za operacijo DŽ govedo - strokovno gradivo

Objavljeno: 16.12.2021

Vsebina strokovnega gradiva, ki je bilo pripravljeno za namen izvedbe rednega usposabljanja za upravičence iz naslova ukrepa M14 Dobrobit živali.

 1. Informiranje udeležencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali
 2. Paša kot način krmljenja goveda
 3. Zoohigienski pogoji in normativi v rejah - priporočila z vidika dobrobiti, vključno s higieno krme s poudarkom na mikotoksinih
 4. Primerjava različnih sistemov uhlevitve goveda glede vpliva na prirejo, zdravje in dobro počutje (pojav tehnopatij) v reji krav molznic in krav dojilj
 5. Naložbe v infrastrukturo, ki prispevajo k dobrobiti goveda s poudarkom na digitalizaciji

Za vsebino je odgovorna Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

Izdala: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana v okviru usposabljanja kmetov za ukrep Dobrobit živali v letu 2021
Uredila: Alberta Zorko mag. kmet.
November 2021

Video s predavanja z dne 7. 12. 2021

Uvedba nacionalnega genomskega obračuna plemenskih vrednosti s kombinirano referenčno populacijo za slovensko rjavo in črno-belo pasmo govedi (EIP projekt)

Objavljeno: 18.11.2020

Predstavitveni plakat EIP projekta Uvedba nacionalnega genomskega obračuna plemenskih vrednosti s kombinirano referenčno populacijo za slovensko rjavo in črno-belo pasmo govedi, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP leta 2020.

Vodilni partner:
Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta)

Ostali člani partnerstva:
Kmetijski inštitut Slovenije, 7 zavodov KGZ Slovenije: Zavod Kranj, Ljubljana, Celje, Nova Gorica, Novo mesto, Murska Sobota, Ptuj, 8 kmetijskih gospodarstev: Kmetije Šter, Napotnik, Anželak, Modic, Kavčič, Pivk, Lenarčič in PP Agro d.o.o.

Pričakovani rezultati:

 • Nacionalni obračun, ki bo omogočal rutinsko napovedovanje genomskih plemenskih vrednosti.
 • Sheme selekcije, ki bodo vključevale strategije odbire na genomske plemenske vrednosti in omejitvene faktorje glede sorodstvenega razmerja na osnovi genoma.
 • Selekcija na izbrano monogensko lastnost (primer – beta-kazein oz. A2 mleko).

Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip A2 beta kazeina za pripravo funk. mlečnih proizv. višje dodane vrednosti

Objavljeno: 18.11.2020

Predstavitveni plakat EIP projekta Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip A2 beta kazeina za pripravo funkcionalnih mlečnih proizvodov višje dodane vrednosti, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP leta 2020.

Vodilni partner: Univerza v Mariboru (UM); Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Ostali člani partnerstva:

KGZS Zavod Celje, KGZS Zavod Ptuj, Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije, Kmetija Kocbek, Kmetija Rojko, Kmetija Kraner, Kmetija Skok, Kmetija Sinkovič, Kmetija Zakelšek, PP-AGRO; poljedelstvo in proizvodnja d.o.o

Pričakovani rezultati
Tržna ponudba izdelkov iz mleka z beta kazeinom A2 za potrošnike

Seneno meso in mleko (EIP projekt)

Objavljeno: 18.11.2020

Predstavitveni plakat EIP projekta Seneno meso in mleko, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP leta 2020.

Vodilni partner: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Ostali člani partnerstva: KIS, P-ino d.o.o., IKC UM, Mlekarna Celeia d.o.o., Ekološka kmetija Kukenberger, Ekološka kmetija Zadravec, Ekološka kmetija Kršinar, Turistična kmetija Apat, Kmetija Ovsenik

Dosedanji rezultati projekta (11/2020):

 • Ustanovitev Zavoda SENENO MESO IN MLEKO
 • Vzpostavitev blagovne znamke SENENO
 • Spletna stran SENENO
 • Izvajanje promocije na posvetih, sejmih

Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti (EIP projekt)

Objavljeno: 18.11.2020

Predstavitveni plakat EIP projekta Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti na Posvetu JSKS in EIP leta 2020.

Vodilni partner: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Ostali člani partnerstva: KGZ Slovenije, Zavod Celje; VSŠ Bled; Tatjana Čop, Odnosi z javnostjo s.p. Klavnica Mereče; 7 kmetijskih gospodarstev: Roman Savšek, Uroš Macerl, Urh Macerl, Miran Zmrzlak, Franc Sevčnikar, Andrej Sedmak in Timotej Kovač

Pričakovani rezultati

 • Izboljšana tehnologija reje
 • Inovativna strategija trženja mesa drobnice v Sloveniji
 • Razvoj inovativnih izdelkov iz mesa drobnice
 • Povečana prepoznavnost mesa drobnice

Reja prašičev za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti (EIP projekt)

Objavljeno: 18.11.2020

Predstavitveni plakat EIP projekta Reja prašičev za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP leta 2020.

Vodilni partner: KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
Ostali člani partnerstva:
Kmetijski inštitut Slovenije, KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, Kodila, d. o. o., Kmetijska gospodarstva:
Milan MIKOLA, Jelka ŽIŽEK, PRIBINOVINA, d. o. o., JGZ RINKA, Jože KUNTARIČ, Štefan DEŽMAN in Tončka KAMENIK

 

Pričakovani rezultati

 • Postavitev sodobnega sistema pitanja prašičev na višjo težo;
 • Izboljšati znanje kmetov, kmetijskih svetovalcev in ostalih strokovnjakov o sistemu pitanja na višjo težo;
 • Izboljšana tehnologija predelave mesa v mesne izdelke višje kakovosti;
 • Gospodarnejša reja prašičev na višjo težo;
 • Izboljšana dostopnost do tehnoloških in ekonomskih podatkov preko elektronske aplikacije o reji prašičev.

 

Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč - GREKO

Objavljeno: 18.11.2020

Plakat o EIP projektu Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč na Posvetu JSKS in EIP 2020.

Namen in cilji projekt

Zmanjšati odtok hranil s kmetijskih površin v vodotoke z vzpostavitvijo grajenih ekosistemov v osuševalnih jarkih

Vodilni partner: LIMNOS d.o.o.
Člani partnerstva: Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta), Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave, Razvojna agencija Kozjansko, KGZS Zavod Novo mesto, KGZS Zavod Murska Sobota, Kmetijska gospodarstva Dejan Küčan, Andrej Grabnar, Majda Veselič, Infrastrukturni Center Jablje, Meja Šentjur d.d

 

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila za obdobje 2015-2020, 7. izdaja, maj 2020

Objavljeno: 22.05.2020

Ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) sestoji iz 19 operacij z obveznimi in izbirnimi zahtevami. Upravičenec, ki se odloči za vstop v katero
izmed operacij ukrepa KOPOP, mora izvajati obvezne zahteve, lahko pa izbere tudi eno ali več izbirnih zahtev posamezne operacije, če so v okviru posamezne operacije le-te na voljo. Namen brošure je zagotoviti informiranost javnosti v zvezi s ključnimi zahtevami in pogoji za izvajanje ter spremembami in dopolnitvami ukrepa KOPOP, kar je zlasti pomembno za tiste upravičence, ki so že vključeni ali pa se nameravajo vključiti v ta ukrep.

M10 KOPOP, Predhodno usposabljanje 2020, M1 Prenos znanja in informiranosti, Operacija Posebni traviščni habitat, Operacija Traviščni habitati metuljev, Operacija Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov, Stelniki, Vodni viri, Operacija Ohranjanje habitatov strmih travnikov, Operacija Grbinasti travniki (KRA_GRB), Operacija Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri, Operacija Planinska paša, Operacija Visokodebelni travniški sadovnjaki (KRA_VTSA), Ohranjanje mejic, Operacije Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje (GEN_PAS), Operacija Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija, j

Prijava na e-novice

Deli z drugimi