Odločbe za finančno nadomestilo zaradi vpliva povečanja cen energentov v čebelarstvu


  • Datum objave 07.04.2022

Čebele na satnici, avtor: MKGP.

Odločbe za finančno nadomestilo zaradi vpliva povečanja cen energentov v čebelarstvu

  • Datum objave 07.04.2022

Agencija je pričela z izdajo odločb za finančno nadomestilo zaradi vpliva povečanja cen energentov v čebelarstvu. Skupaj bo izdanih približno 9700 informativnih odločb in izplačan približno 1 milijon evrov. Upravičenci bodo sredstva prejeli do 8. 4. 2022.

Upravičenec je fizična ali pravna oseba, ki je vpisana v centralni register čebelnjakov na dan 5. 3. 2022, v skladu s predpisom, ki ureja register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel in je imela na dan 30. 6. 2021 prijavljeno najmanj eno čebeljo družino, hkrati pa izpolnjuje naslednje pogoje iz Odloka o finančnem nadomestilu zaradi vpliva povečanja cen energentov v čebelarstvu (Uradni list RS, št. 35/22, v nadaljevanju: odlok):

  • na dan uveljavitve odloka upravičenec ni bil v postopku zaradi insolventnosti po določbah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 196/21 – odl. US),
  • je imel na dan uveljavitve odloka poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov,
  • ima za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21),
  • glede prijavljenih čebeljih družin se upošteva zadnje sporočeno število čebeljih družin v čebelnjakih, ki ga je upravičenec v skladu s pravilnikom, ki ureja označevanje čebelnjakov in stojišč, sporočil od 30. 10. 2020 do vključno 30. 6. 2021.

Višina podpore je v obliki pavšala, in sicer 5 evrov na čebeljo družino. Informativne odločbe bodo upravičencem izdane glede na dostopne podatke iz uradnih evidenc. Nanje se lahko upravičenci pritožite v roku 15 dni. Informativne odločbe bodo izdane najkasneje do 8. 4. 2022.

Deli z drugimi