Podaljšanje roka prijave na 8. javnega razpisa za podukrep 4.2 Podpora za kolektivne naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 do 30. junija


  • Datum objave 25.04.2022

Podaljšanje roka prijave na 8. javnega razpisa za podukrep 4.2 Podpora za kolektivne naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 do 30. junija

  • Datum objave 25.04.2022

Pnevmatska stiskalnica grozdja, avtor: AKTRP.

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 22. aprila v Uradnem listu objavilo Spremembo 8. javnega razpisa za podukrep 4.2 Podpora za kolektivne naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo do vključno 30. junija.

S spremembo 8. javnega razpisa za podukrep 4.2 Podpora za kolektivne naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022, se podaljša rok za vložitev vloge na javni razpis s 7. maja 2022 na 30. junij 2022. Javni razpis je bil objavljen 11. februarja 2022 v Uradnem listu RS, št. 17/22.

Zaradi izrednih razmer, ki se odvijajo na trgu gradbenih del in surovin, prihaja do zamude glede pridobivanja ustrezne gradbene oziroma tehnične dokumentacije ter ocene stroškov gradenj. S podaljšanjem roka za vložitev vlog na javni razpis, bomo omogočili upravičencem, da bodo pravočasno pripravili vloge na javni razpis, kar bo imelo za posledico tudi načrtovano porabo razpisanih sredstev.

Predmet podpore so kolektivne naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov v:

  • ureditev objektov oziroma nakup opreme za predelavo ali trženja kmetijskih proizvodov,
  • ureditev skladiščnih kapacitet,
  • ureditev objektov in nakup opreme za oskrbo z vodo, posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ponovno uporabo vode, ureditev greznic in čistilnih naprav,
  • ureditev objektov in nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije ter proizvodnjo bioplina (do 50 kW) za lastno porabo,
  • nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcija objektov in nakup opreme, ki prispevajo k zmanjšanju toplotnih izgub in
  • nakup opreme in naprav za ponovno uporabo stranskih proizvodov.

Pri kolektivni naložbi je upravičenec do podpore:

  • skupina ali organizacija proizvajalcev, priznana po predpisih, ki urejajo priznanje skupin ali organizacij proizvajalcev ali
  • zadruga, če je najmanj polovica njenih članov vpisanih v register kmetijskih gospodarstev.

 

Dodatne informacije:

Deli z drugimi