Razširitev turistične ponudbe s konjeništvom in terapevtskim jahanjem, Ljutomer

Razširitev turistične ponudbe s konjeništvom in terapevtskim jahanjem, Ljutomer

  • Datum objave 07.07.2021

Na območju Lokalne akcijske skupine Prlekija (LAS Prlekija) aktivnosti terapevtskega jahanja in turističnega jahanja še niso bile razvite, še posebej ne v primeru, ko gre za udeležbo več partnerjev pri razvoju projektne ideje od spodaj navzgor. Operacija predstavlja novost na območju LAS-a, ker tega še ni na tem območju in tudi širšem ne, bo pa izvajanje aktivnosti različnih oblik konjeništva dostopno okoliškim prebivalcem, gostom njihovih nastanitvenih turističnih kapacitet v apartmajih, turistom iz bližnjih term, otrokom v šolah in vrtcih ter osebam z omejenimi prirojenimi gibalnimi zmožnostmi, ki potrebujejo terapevtsko jahanje. V širšem pogledu je predvidena tudi organizacija srečanj konjenikov z jahanjem in vožnjo vpreg. Projekt je tipičen primer dobrega mrežnega sodelovanja partnerjev LAS Prlekija, Prleške razvojne agencije, Turističnega društva Mala Nedelja – Radoslavci in prijavitelja projekta Antona Vrbnjaka. Načelo pristopa LEADER “od spodaj navzgor” zagotavlja sodelovanje lokalnih akterjev pri sprejemanju odločitev za doseganje razvojnega cilja, in sicer razširitev turistične ponudbe. Razvoj aktivnosti projekta sledi načelom povezovanja partnerjev v mreže, sodelovanja in inovativnosti.

Na ekološki in turistični kmetiji Antona Vrbnjaka kmetujejo na 10 ha površin in pridelujejo večinoma pšenico in koruzo, imajo pa še 5 ha gozda. Imeli so nekaj konj vendar so želeli ponuditi njihovim dnevnim obiskovalcem in gostom, ki pri njih počitnikujejo, ter lokalni skupnosti nekaj več, zato so z dopolnilno dejavnostjo jahanja kmetiji želeli dodati še turistični pomen. To jim je omogočila finančna podpora iz naslova ukrepa LEADER, saj sami ne bi zmogli nabaviti vseh osnovnih sredstev za jahanje, urediti manežo ter daljše terenske jahalne poti, še manj pa zaposliti strokovnega inštruktorja jahanja, ki bi lahko vodil tudi otroške jahalne tabore.

 

‟S svojo ponudbo, ki jo promoviram tudi preko turističnega društva, okoliških term in z lastno promocijo, izvrstno dopolnjujem osnovno kmetijsko dejavnost.‟ (Anton Vrbnjak)

 

‟Z uresničevanjem projekta smo zadovoljni tudi predstavniki LAS Prlekija, saj zaznavamo zadovoljstvo in dvig kakovosti območne turistične ponudbe, zadovoljstvo hotelskih animatorjev, v okviru terapevtskega jahanja pa inovativnost in povezovanje s šolami in vrtci ter zadovoljstvo staršev, še posebej v primeru težjih vedenjskih motenj otrok in mladostnikov. Takšne celovite terapevtske ponudbe še ni bilo na voljo, sedaj pa se ta mreža tudi s pomočjo omenjenega projekta pravkar vzpostavlja.‟ (predstavnik LAS Prlekija)

Ozadje

V kontekstu turistične ponudbe Turističnega društva Mala Nedelja-Radoslavci, ki v navezi z njimi kot prijavitelji projekta deluje kot partner, kot vodilni partner pa nastopa Prleška razvojna agencija, so priključeni še gospodarski subjekti Bioterme Mala Nedelja, Terme Banovci ter okoliške šole in vrtci ter zavodi. Na kmetiji ponujajo poleg rekreativnega terenskega jahanja še turistično vožnjo za goste s kočijo ter tečaje jahanja po javnih poteh in gozdnih cestah, s tem pa spodbujajo lokalni razvoj podeželskega območja LAS Prlekije. Ponudba rekreacijske infrastrukture bo potencialno spodbudila okoliške prebivalce in njihove goste ter goste iz bližnjih term, da bodo začeli podrobneje spoznavati bogato turistično ponudbo regije, njihove kulturne in kulinarične posebnosti ter kakovost turističnega bivanja v neokrnjeni naravi, hkrati s tem pa se bodo zaradi njihovega zgleda tudi drugi odločili in se lotili izvesti kakšno od podjetniških znanj in predlogov, ki jo še oblikujejo.

Predstavnik LAS Prlekija poudarja, da projekt sodi v okvir lokalne razvojne strategije LAS Prlekija, izbor tega projekta je namreč perspektiven za razvoj turizma na podeželju in je obetaven še zlasti zaradi dejstva, da učinkovito dopolnjuje ponudbo bližnjih hotelov. Kmetija Vrbnjak je bila v preteklosti v smislu turistične ponudbe že aktivna, saj so ponujali nastanitvene zmogljivosti, na osnovi zanimanja gostov pa so dodali še privlačno ponudbo turističnega jahanja ter zaposlili inštruktorico terapevtskega jahanja in s tem zapolnili vsebino aktivnosti LAS Prlekije, katere namen je dvig območne turistične privlačnosti.

Cilji

Cilj kmetije je spodbujanje in povezovanje lokalne ekonomije s poudarkom na turizmu in konkretno nove storitve njihove domačije s turističnim jahanjem, izboljšanje kakovosti življenja na podeželskem območju Prlekije in popestritvijo ponudbe k zdravemu načinu izkoriščanja prostega časa, zdravstveno terapevtskim jahanjem, bogatitvijo kulinarične ponudbe in navsezadnje druženju ljubiteljev konj in jahanja ob kulturnih in družabnih srečanjih. Ne gre spregledati vloge kmetije, ki jo ima oz. jo bo imela na izboljšanje samopodobe prebivalcev Prlekije navzven in izpeljavo ukrepov za varovanje narave in trajnostnega upravljanja z naravnimi viri. Projekt ne potrebuje dodatne energije in z aktivnostmi ne bo obremenjeval okolja, bo pa z ureditvijo jahalnih poti v naravno okolje vzdrževal njeno urejenost.

Glavne aktivnosti

Aktivnosti se izvajajo v dveh sklopih, in sicer v prvo fazo sodi nabava kočije in spremljajoča oprema za konje, osnovna sredstva za jahanje in učenje jahanja ter ureditev terenskih jahalnih poti z usmerjevalnimi tablami.

V drugo fazo sodi priprava zemljišča za jahalno manežo v velikosti 20 x 40 m, zaposlitev inštruktorja – terapevta, organizacija prvega srečanja konjenikov in vožnja vpreg. Ponudba jahanja in vožnje z vprego se bo izvajala na celotnem območju LAS Prlekija, po potrebah pa bo kmetija zastopana z vožnjo s kočijo ali konji na kulturnih prireditvah tudi širše. S tako vzpostavljeno vertikalno povezavo med vlagateljem kot izvajalcem ter partnerji bo področje turistično oživelo s ponudbo, ki je na tem območju nova, vsekakor pa sodi v kontekst strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija.

Rezultati/koristi

–    Ekonomski:

Projekt vodi k razširitvi turistične ponudbe območja Prlekije in ima tako ekonomske kot socialne učinke. Razviden je 15 % porast obiska turistične kmetije oziroma porast uporabe storitev tako turističnega (vožnja s kočijo ter jahanje po jahalni poti) kot terapevtskega jahanja, s pomočjo projekta pa so na kmetiji implementirali tudi novo delovno mesto inštruktorja terapevtskega jahanja. Očitne so koristi tudi na socialnem področju, saj se kmetija povezuje z lokalnimi ponudniki turističnih storitev, pa tudi vrtci in šolami, v prihodnosti pa načrtujejo še tesnejše sodelovanje z okoliškimi zavodi, ki delajo s telesno ali psihično motenimi osebami. Projekt uresničuje temeljna načela pristopa LEADER, in sicer sodelovanje, inovativnost ter povezovanje v mrežo.

–    Socialni:

Terapevtsko jahanje je zdravilska dejavnost, ki ugodno vpliva na gibalne in psihosocialne funkcije ter dinamično zdravljenje. Namenjeno je odpravljanju ali zmanjševanju bolezni in motenj, pa tudi razvoju potencialov, samouresničevanja, razvoja socialnosti in humanega odnosa do živali in ljudi. V razvojni fazi projekta so najpogostejši uporabniki terapevtskega jahanja okoliške šole in vrtci. Izvajanje je možno le z za to usposobljenimi inštruktorji z veljavno licenco. Terapevtsko-pedagoško jahanje zajema pedagoške, psihološke, psihoterapevtske in socialno-integrativne učinke s pomočjo izučenega konja pri otrocih, mladostnikih in odraslih pri naslednjih indikacijah: vedenjske motnje, težave pri učenju, čustvena prizadetost, težave na socialnem in emocionalnem področju.

– Povezovalni vidik:

Projekt je zgleden primer dobrega mrežnega sodelovanja med Turističnim društvom Mala Nedelja – Radoslavci, Biotermami Mala Nedelja, Termami Banovci ter okoliškimi vrtci in šolami. Povezovanje v mrežo lokalnih partnerstev v Prlekiji predstavlja izmenjavo izkušenj. Razširitev klasične konjeniške ponudbe je spodbudila sodelovanje predvsem med turističnim društvom ter okoliškimi termami, ki v želji po animaciji gostov promovirajo storitev ponudnika jahanja na urejeni jahalni poti ter možnosti vožnje s kočijo po neokrnjeni naravi Prlekije. Terapevtsko jahanje povezuje v sodelovanje predvsem šole in vrtce ter ponudnika terapevtskega jahanja.

Kontaktna oseba

Anton Vrbnjak, Kuršinci 19, 9243 Mala Nedelja / LAS Prlekija, Prešernova ul. 2, Ljutomer
Elektronski naslov: tk.vrbnjak@gmail.com
Telefon: 00386 31 705 646
www.turisticna-kmetija-vrbnjak.si
www.las-prlekija.com

Opis in fotografije je pripravil: ČZD Kmečki glas d. o. o.

Deli z drugimi
Statistična regija

Pomurska

Področja ukrepanja

LEADER

PRP

PRP 2014-2020 do 2022

Ukrepi PRP 2014 - 2020

M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)