[preselected_search_fields]

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2021 za operacijo DŽ govedo - strokovno gradivo

Objavljeno: 16.12.2021

Vsebina strokovnega gradiva, ki je bilo pripravljeno za namen izvedbe rednega usposabljanja za upravičence iz naslova ukrepa M14 Dobrobit živali.

 1. Informiranje udeležencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali
 2. Paša kot način krmljenja goveda
 3. Zoohigienski pogoji in normativi v rejah - priporočila z vidika dobrobiti, vključno s higieno krme s poudarkom na mikotoksinih
 4. Primerjava različnih sistemov uhlevitve goveda glede vpliva na prirejo, zdravje in dobro počutje (pojav tehnopatij) v reji krav molznic in krav dojilj
 5. Naložbe v infrastrukturo, ki prispevajo k dobrobiti goveda s poudarkom na digitalizaciji

Za vsebino je odgovorna Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

Izdala: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana v okviru usposabljanja kmetov za ukrep Dobrobit živali v letu 2021
Uredila: Alberta Zorko mag. kmet.
November 2021

Video s predavanja z dne 7. 12. 2021

Uvedba nacionalnega genomskega obračuna plemenskih vrednosti s kombinirano referenčno populacijo za slovensko rjavo in črno-belo pasmo govedi (EIP projekt)

Objavljeno: 18.11.2020

Predstavitveni plakat EIP projekta Uvedba nacionalnega genomskega obračuna plemenskih vrednosti s kombinirano referenčno populacijo za slovensko rjavo in črno-belo pasmo govedi, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP leta 2020.

Vodilni partner:
Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta)

Ostali člani partnerstva:
Kmetijski inštitut Slovenije, 7 zavodov KGZ Slovenije: Zavod Kranj, Ljubljana, Celje, Nova Gorica, Novo mesto, Murska Sobota, Ptuj, 8 kmetijskih gospodarstev: Kmetije Šter, Napotnik, Anželak, Modic, Kavčič, Pivk, Lenarčič in PP Agro d.o.o.

Pričakovani rezultati:

 • Nacionalni obračun, ki bo omogočal rutinsko napovedovanje genomskih plemenskih vrednosti.
 • Sheme selekcije, ki bodo vključevale strategije odbire na genomske plemenske vrednosti in omejitvene faktorje glede sorodstvenega razmerja na osnovi genoma.
 • Selekcija na izbrano monogensko lastnost (primer – beta-kazein oz. A2 mleko).

Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip A2 beta kazeina za pripravo funk. mlečnih proizv. višje dodane vrednosti

Objavljeno: 18.11.2020

Predstavitveni plakat EIP projekta Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip A2 beta kazeina za pripravo funkcionalnih mlečnih proizvodov višje dodane vrednosti, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP leta 2020.

Vodilni partner: Univerza v Mariboru (UM); Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Ostali člani partnerstva:

KGZS Zavod Celje, KGZS Zavod Ptuj, Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije, Kmetija Kocbek, Kmetija Rojko, Kmetija Kraner, Kmetija Skok, Kmetija Sinkovič, Kmetija Zakelšek, PP-AGRO; poljedelstvo in proizvodnja d.o.o

Pričakovani rezultati
Tržna ponudba izdelkov iz mleka z beta kazeinom A2 za potrošnike

Seneno meso in mleko (EIP projekt)

Objavljeno: 18.11.2020

Predstavitveni plakat EIP projekta Seneno meso in mleko, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP leta 2020.

Vodilni partner: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Ostali člani partnerstva: KIS, P-ino d.o.o., IKC UM, Mlekarna Celeia d.o.o., Ekološka kmetija Kukenberger, Ekološka kmetija Zadravec, Ekološka kmetija Kršinar, Turistična kmetija Apat, Kmetija Ovsenik

Dosedanji rezultati projekta (11/2020):

 • Ustanovitev Zavoda SENENO MESO IN MLEKO
 • Vzpostavitev blagovne znamke SENENO
 • Spletna stran SENENO
 • Izvajanje promocije na posvetih, sejmih

Pitanje govedi za prirejo govedine vrhunske kakovosti (EIP projekt)

Objavljeno: 18.11.2020

Predstavitveni plakat o EIP projektu Pitanje govedi za prirejo govedine vrhunske kakovosti, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP leta 2020.

Vodilni partner: EMONA RAZVOJNI CENTER ZA PREHRANO D.O.O.

Pričakovani rezultati

Izboljšani povprečni dnevni prirasti – pri teletih nad 1000 g in pri mladem pitanem govedu 1200 g.
Za barvo mesa - določiti objektivna merila glede primerne barve za teletino in mlado govedino.
Senzorični analizi tako svežega in toplotno obdelanega mesa, ki mora biti nadpovprečna (npr. v 20 točkovnem sejemskem sistemu vsaj 18 točk).
Proučitvi možnosti izboljšanja arome z zorenjem - postavitev primernih parametrov (temperatura, čas, pakiranje) za tovrstno zorenje teletine in mlade govedine.
Določitvi pogojev prodaje (temperature, pH, način pakiranja)
Naredili bodo tudi izračune ekonomike pitanja.

 

Ravnanje z živalmi (usposabljanje DŽ - govedoreja, 2019)

Objavljeno: 14.07.2020

usposabljanje DŽ, govedoreja, 2019

Pašništvo (usposabljanje DŽ - govedoreja, 2019)

Objavljeno: 14.07.2020

usposabljanje DŽ, govedoreja, 2019

Predavanje zdravstveno varstvo goveda (usposabljanje DŽ - govedoreja, 2019)

Objavljeno: 14.07.2020

usposabljanje DŽ, govedoreja, 2019

Prijava na e-novice

Deli z drugimi