[preselected_search_fields]

Predlog dvostopenjskega ukrepa VTR

Objavljeno: 11.03.2022

Februarja 2022 je bil z 11. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) tudi uradno potrjen predlog dvostopenjskega ukrepa za varstvo vlažnih ekstenzivnih travnikov (s kratico: VTR), ki se bo začel izvajati z letom 2022.

Nov ukrep je bil oblikovan leta 2020 v okviru EIP projekta Preizkus dvostopenjskega izvajanja ukrepa VTR (Habitati ptic vlažnih travnikov), sofinanciranega s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. V enoletnem projektu so partnerji z različnih področij iskali rešitve, kako še bolje pristopiti k ohranjanju ptice kosca (Crex crex) ter drugih travniških vrst ptic. Oblikovali so ukrep, ki je naravovarstveno ustrezen, vsebinsko pa so ga pozdravili tudi kmetje, kar je pripravljavcem dalo potrditev, da bodo ukrep še lažje in uspešnejše izvajali.

 

Ključne besede: KOPOP, biodiverziteta, Zavod RS za varstvo narave, kosec, Evropsko partnerstvo za inovacije / EIP, raziskave, M16

Zloženka OHRANIMO PTICE VLAŽNIH TRAVNIKOV HABITATI PTIC VLAŽNIH EKSTENZIVNIH TRAVNIKOV

Objavljeno: 11.03.2022

Februarja 2022 je bil z 11. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) tudi uradno potrjen predlog dvostopenjskega ukrepa za varstvo vlažnih ekstenzivnih travnikov (s kratico: VTR), ki se bo začel izvajati z letošnjim letom 2022.Zloženka OHRANIMO PTICE VLAŽNIH TRAVNIKOV HABITATI PTIC VLAŽNIH EKSTENZIVNIH TRAVNIKOV

Predlog dvostopenjskega ukrepa VTR - predstavitveni plakat

Objavljeno: 11.03.2022

Tematika projekta: trajnostno upravljanje s kmetijskimi zemljišči
Obdobje trajanja projekta: 18. 10. 2019 – 31. 1. 2021

Plakat je bil predstavljen na Posvetu JSKS in dogodku EIP 2022.

Februarja 2022 je bil z 11. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020 (tudi uradno potrjen predlog dvostopenjskega ukrepa za varstvo vlažnih ekstenzivnih travnikov (s kratico: VTR), ki se začne izvajati z letom 2022.

Datum plakata: november 2021

Ključne besede: kosec, KOPOP, habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov, zeleni prehod

Redno usposabljanje kmetov za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) v letu 2021

Objavljeno: 16.12.2021

Vsebina strokovnega gradiva za namen izvedbe rednega usposabljanja v 2021 za vključene v ukrep KOPOP:

  1. Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP
  2. Kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne spremembe, konkurenčnost

Za vsebino je odgovorna Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Izdala: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana, v okviru usposabljanja kmetov za ukrepa KOPOP 2021
Uredila: Tončka Jesenko.
November 2021

Ključne besede: M1 Prenos znanja in informiranje

Posnetek rednega usposabljanja za ukrep KOPOP za leto 2021
Objavljeno dne: 14.12.2021

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (posodobitev 2021)

Objavljeno: 16.11.2021

Posodobitev brošure KOPOP leta 2021 za namen predhodnega usposabljanja za vstop v ukrep KOPOP.

POSEBNI TRAVIŠČNI HABITATI
HAB_KOS: Košnja/paša ni dovoljena do 30. 6.
HAB_KOS: Košnja/paša ni dovoljena do 30. 6. – obvezna zahteva
HAB_ORGG: Gnojenje samo z organskimi gnojili v omejeni količini – obvezna zahteva
HAB_MRVA Spravilo mrve s travinja – izbirna zahteva
HAB_NPAS: Za GERK-e, velikosti najmanj 0,3 ha, v tekočem letu na travniku površina strnjenega nepokošenega pasu, ki se pokosi naslednje leto, znaša 5 do 10 % površine travnika – izbirna zahteva

TRAVIŠČNI HABITATI METULJEV
MET_KOS: Košnja/paša ni dovoljena med 15. 6. in 15. 9. – obvezna zahteva
MET_NPAS: Za GERK-e, velikosti najmanj 0,3 ha, v tekočem letu na travniku površina strnjenega nepokošenega pasu, ki se pokosi naslednje leto, znaša 5 do 10 % površine travnika – obvezna zahteva
MET_MRVA: Spravilo mrve s travinja – izbirna zahteva

HABITATI PTIC VLAŽNIH EKSTENZIVNIH TRAVNIKOV
VTR_KOS: Košnja ni dovoljena pred 1. 8. – obvezna zahteva
VTR_NPAS: Za GERK-e, velikosti najmanj 0,3 ha, v tekočem letu na travniku površina strnjenega nepokošenega pasu, ki se pokosi naslednje leto, znaša 5 do 10 % površine travnika – izbirna zahteva

STELJNIKI

VODNI VIRI
VOD_ZEL: Ozelenitev njivskih površin – obvezna zahteva
VOD_FFSV: Uporaba samo fitofarmacevtskih sredstev, ki so dovoljena na najožjih vodovarstvenih območjih – obvezna zahteva
VOD_NEP: Neprezimni medonosni posevki – izbirna zahteva
VOD_POD: Setev rastlin za podor (zeleno gnojenje) – izbirna zahteva

OHRANJANJE HABITATOV STRMIH TRAVNIKOV
GRBINASTI TRAVNIKI
REJA DOMAČIH ŽIVALI NA OBMOČJU POJAVLJANJA VELIKIH ZVERI
KRA_OGRM: Varovanje črede z visokimi premičnimi varovalnimi elektromrežami
KRA_VARPA: Varovanje črede s pastirjem
KRA_VARPP: Varovanje črede s pastirskimi psi
PLANINSKA PAŠA
KRA_CRED: Paša po čredinkah na planini
KRA_PAST: Planinska paša s pastirjem
VISOKODEBELNI TRAVNIŠKI SADOVNJAKI
OHRANJANJE MEJIC
Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje
OHRANJANJE RASTLINSKIH GENSKIH VIROV, KI JIM GROZI GENSKA EROZIJA
GEN_SOR: Pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin

 

 

Tehnološka navodila za operacijo Vinogradništvo - 3. posodobitev, 2021

Objavljeno: 16.11.2021

Dokument se nanaša na operacijo Vinogradništvo ukrepa KOPOP.

Zatiranje ameriškega škržatka za potrebe izvajanja ukrepa KOPOP, 2021

Objavljeno: 16.11.2021

operacija Vinogradništvo, ukrep KOPOP

Prispevek ukrepa KOPOP k blaženju podnebnih sprememb

Objavljeno: 05.11.2021

Predavanje, ki je bilo izvedeno v okviru predhodnega usposabljanja za vstop v ukrep M10 KOPOP 2021.

Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru ukrepa M1 Prenos znanja in informiranja

 

Jože Verbič, Kmetijski inštitut Slovenije (KIS)

Ohranjanje narave v povezavi z ukrepom KOPOP

Objavljeno: 30.03.2021

Predstavitev ohranjanja narave v povezavi z ukrepom KOPOP v okviru predhodnega usposabljanja za vstop v ukrep M 10 KOPOP.

Izvajalka: Mateja Žvikart, ZVNRS, 2021

M1 Prenos znanja in informiranja

Varovanje voda in ukrep KOPOP

Objavljeno: 30.03.2021

Predavanje, ki je bilo izvedeno v okviru predhodnega usposabljanja za vstop v ukrep M10 KOPOP 2021.

Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru ukrepa M1 Prenos znanja in informiranja.

Urška Bremec, Direkcija Republike Slovenije za vode - Oddelek za varstvo in rabo voda
Dr. Tanja Mohorko, Ministrstvo za okolje in prostor - Varstvo in raba voda ter javne službe

Prijava na e-novice

Deli z drugimi