[preselected_search_fields]

DEBLO++

Objavljeno: 18.11.2020

Plakat o EIP projektu "Deblo", ki je bilo predstavljeno na Posvetu JSKS in EIP 2020.

Tematike projekta so dodana vrednost lesu, modeli lokalne oskrbe, razvoj in širitev digitalizacije na kmetijskem gospodarstvu.

Gozdna območja, ki so prizadeta zaradi vremenskih ujm ali nastajajočih podnebnih sprememb (npr. ukrepi po žledu in problematika rasti smreke), se zlivajo v posestni načrt, ki predstavlja konsolidirano orodje, skozi katerega lahko kmetijsko gospodarstvo upravlja s svojim gozdom.

Vodilni partner: R1ng, razvojna družba, d.o.o.
Ostali člani partnerstva: skupaj 12 partnerjev, od tega 5 KMG

Ključne besede:

digitalizacija, upravljanje z gozdom

Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk (EIP projekt)

Objavljeno: 18.11.2020

Predstavitveni plakat EIP projekta Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP leta 2020.

Vodilni partner: Univerza v Mariboru, FKBV.

Ostali člani partnerstva: UL BF, KIS, KGZS MB, KGZS MS, KGZS NM, KGZS LJ, KGZ Sava d.o.o., Mirosan d.o.o., Evrosad d.o.o., Karlovček d.o.o., Adam Novak, Branko Juhart, Vojko Šušterič, Mohor Holešek

Pričakovani rezultati
Prenos znanja na člane partnerstva in izvedba novih tehnoloških ukrepov v demonstracijskih nasadih ter izvedba usposabljanj za širšo javnost.

Uvedba novih mehanskih in avtonomnih avtomatiziranih tehnologij za trajnostno pridelavo grozdja v vinogradih

Objavljeno: 18.11.2020

Plakat o EIP projektu, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP 2020.

Pričakovani rezultati

 • Razvit prototip (avtomatiziran-avtonomni nanos škropilne brozge).
 • S pomočjo različnih alternativnih sistemov zatirali plevelno populacijo v vinogradih
 • Avtohtone rastline bodo doprinesle k dvigu biotske pestrosti vinogradov.
 • Promoviranje uporabe avtohtonih divjih sadnih vrst
 • Hitrejše in učinkovitejše merjenje dozorevanje grozdja v vinogradih glede na trenutno merjenje v praksi.

Vodilni partner: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Ostali člani partnerstva: Univerza v Ljubljani – Fakulteta zastrojništvo, Kmetijski inštitut Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA,
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR, Interexport d.o.o., DVERI-PAX d.o.o., KG: Vinko Šerbinek, Katarina Puhan, Dora Petrič, Marjan Simčič, Miha Toplišek

Uvedba nacionalnega genomskega obračuna plemenskih vrednosti s kombinirano referenčno populacijo za slovensko rjavo in črno-belo pasmo govedi (EIP projekt)

Objavljeno: 18.11.2020

Predstavitveni plakat EIP projekta Uvedba nacionalnega genomskega obračuna plemenskih vrednosti s kombinirano referenčno populacijo za slovensko rjavo in črno-belo pasmo govedi, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP leta 2020.

Vodilni partner:
Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta)

Ostali člani partnerstva:
Kmetijski inštitut Slovenije, 7 zavodov KGZ Slovenije: Zavod Kranj, Ljubljana, Celje, Nova Gorica, Novo mesto, Murska Sobota, Ptuj, 8 kmetijskih gospodarstev: Kmetije Šter, Napotnik, Anželak, Modic, Kavčič, Pivk, Lenarčič in PP Agro d.o.o.

Pričakovani rezultati:

 • Nacionalni obračun, ki bo omogočal rutinsko napovedovanje genomskih plemenskih vrednosti.
 • Sheme selekcije, ki bodo vključevale strategije odbire na genomske plemenske vrednosti in omejitvene faktorje glede sorodstvenega razmerja na osnovi genoma.
 • Selekcija na izbrano monogensko lastnost (primer – beta-kazein oz. A2 mleko).

Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip A2 beta kazeina za pripravo funk. mlečnih proizv. višje dodane vrednosti

Objavljeno: 18.11.2020

Predstavitveni plakat EIP projekta Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip A2 beta kazeina za pripravo funkcionalnih mlečnih proizvodov višje dodane vrednosti, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP leta 2020.

Vodilni partner: Univerza v Mariboru (UM); Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Ostali člani partnerstva:

KGZS Zavod Celje, KGZS Zavod Ptuj, Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije, Kmetija Kocbek, Kmetija Rojko, Kmetija Kraner, Kmetija Skok, Kmetija Sinkovič, Kmetija Zakelšek, PP-AGRO; poljedelstvo in proizvodnja d.o.o

Pričakovani rezultati
Tržna ponudba izdelkov iz mleka z beta kazeinom A2 za potrošnike

Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje (ppt v okviru dogodka EIP 2020)

Objavljeno: 18.11.2020

Predstavitveni plakat EIP projekta, ki je bil predstavljen v okviru Posveta JSKS in dogodka EIP leta 2020.

Obdobje trajanja projekta: 14. 12. 2018 – 13. 12. 2021

Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti (EIP projekt)

Objavljeno: 18.11.2020

Predstavitveni plakat EIP projekta Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti na Posvetu JSKS in EIP leta 2020.

Vodilni partner: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Ostali člani partnerstva: KGZ Slovenije, Zavod Celje; VSŠ Bled; Tatjana Čop, Odnosi z javnostjo s.p. Klavnica Mereče; 7 kmetijskih gospodarstev: Roman Savšek, Uroš Macerl, Urh Macerl, Miran Zmrzlak, Franc Sevčnikar, Andrej Sedmak in Timotej Kovač

Pričakovani rezultati

 • Izboljšana tehnologija reje
 • Inovativna strategija trženja mesa drobnice v Sloveniji
 • Razvoj inovativnih izdelkov iz mesa drobnice
 • Povečana prepoznavnost mesa drobnice

Reja prašičev za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti (EIP projekt)

Objavljeno: 18.11.2020

Predstavitveni plakat EIP projekta Reja prašičev za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP leta 2020.

Vodilni partner: KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
Ostali člani partnerstva:
Kmetijski inštitut Slovenije, KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, Kodila, d. o. o., Kmetijska gospodarstva:
Milan MIKOLA, Jelka ŽIŽEK, PRIBINOVINA, d. o. o., JGZ RINKA, Jože KUNTARIČ, Štefan DEŽMAN in Tončka KAMENIK

 

Pričakovani rezultati

 • Postavitev sodobnega sistema pitanja prašičev na višjo težo;
 • Izboljšati znanje kmetov, kmetijskih svetovalcev in ostalih strokovnjakov o sistemu pitanja na višjo težo;
 • Izboljšana tehnologija predelave mesa v mesne izdelke višje kakovosti;
 • Gospodarnejša reja prašičev na višjo težo;
 • Izboljšana dostopnost do tehnoloških in ekonomskih podatkov preko elektronske aplikacije o reji prašičev.

 

Pitanje govedi za prirejo govedine vrhunske kakovosti (EIP projekt)

Objavljeno: 18.11.2020

Predstavitveni plakat o EIP projektu Pitanje govedi za prirejo govedine vrhunske kakovosti, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP leta 2020.

Vodilni partner: EMONA RAZVOJNI CENTER ZA PREHRANO D.O.O.

Pričakovani rezultati

Izboljšani povprečni dnevni prirasti – pri teletih nad 1000 g in pri mladem pitanem govedu 1200 g.
Za barvo mesa - določiti objektivna merila glede primerne barve za teletino in mlado govedino.
Senzorični analizi tako svežega in toplotno obdelanega mesa, ki mora biti nadpovprečna (npr. v 20 točkovnem sejemskem sistemu vsaj 18 točk).
Proučitvi možnosti izboljšanja arome z zorenjem - postavitev primernih parametrov (temperatura, čas, pakiranje) za tovrstno zorenje teletine in mlade govedine.
Določitvi pogojev prodaje (temperature, pH, način pakiranja)
Naredili bodo tudi izračune ekonomike pitanja.

 

Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije

Objavljeno: 18.11.2020

Plakat o izvajanju projekta EIP Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP 2020.

Pričakovani rezultati

 • Določiti najustreznejši hibrid za pridelavo koruznih oklaskov in zrnja
 • Izvesti pobiranje koruznih oklaskov s prototipom
 • Razviti tehnologijo predelave koruznih oklaskov
 • Uporaba oklaska kot vira energije
 • Povečana energetska neodvisnost kmetij

Obdobje trajanja projekta: do 13. 12. 2021

Vodilni partner: ŽIPO Lenart d.o.o.

Ostali člani partnerstva: skupaj je ostalih partnerjev še 10: KGZS, Zavod Maribor, NLZOH, KIS, Interkorn d.o.o., ProFUTURUS d.o.o., BŠ Maribor, dodatno so še 4 KG: Anita Števanec, Boštjan Kraner, Matej Korošec, Franc Horvat

Prijava na e-novice

Deli z drugimi