[preselected_search_fields]

V sodelovanju je ključ do napredka slovenskega kmetijstva - Predstavitev ukrepa M16 Sodelovanje (EIP)

Objavljeno: 11.06.2021

V sodelovanju je ključ do napredka slovenskega kmetijstva

Predstavitev ukrepa M16 – Sodelovanje s področja tehnološkega razvoja ter okolja in podnebnih sprememb iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020

Številni izzivi v kmetijstvu in gozdarstvu so rešljivi, zlasti z večjim sodelovanjem kmetov, raziskovalcev, svetovalcev in drugih akterjev. Zato se je Evropska komisija odločila, da vzpostavi
Evropsko partnerstvo za inovacije na področju produktivnosti in trajnosti kmetijstva (v nadaljevanju: EIP). Cilj tega partnerstva je spodbuditi konkurenčno in trajnostno
kmetijstvo ter prispevati k zagotavljanju stabilne pridelave hrane, krme in biomaterialov ob hkratnem zagotavljanju trajnostne rabe naravnih virov, od katerih sta odvisna tako
kmetijstvo kot gozdarstvo.

Brošura, ki je pred vami, predstavlja številne prednosti, ki jih EIP kot orodje za reševanje težav in izzivov prinaša slovenskemu kmetijstvu. Brošura na enem mestu odgovarja na ključna vprašanja v zvezi s pilotnimi projekti in projekti EIP v okviru ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020. S tem brošura nagovarja vse ključne akterje, tako kmete,
svetovalce, raziskovalce kot tudi ostale, ki s svojim znanjem in izkušnjami pripomorejo k soustvarjanju in prenosu novega znanja in inovacij v kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo.

Aleksander Bomberski, Storitvena točka za inovacijsko omrežje za kmetijstvo in podeželje

Objavljeno: 18.11.2020

Inovacijski posrednik, inovacijski broker, posvet JSKS in EIP 2020

Digitalizacija kmetijskih gospodarstev za načrtovanje gospodarjenja z gozdovi (DIGIGOZD)

Objavljeno: 18.11.2020

Plakat o EIP projektu, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP 2020.

Cilj projekta je omogočiti lastniku gozda, da sam pridobi podatke o sestojih ter oceni prihodnji razvoj sestojev in tveganja pri gospodarjenju.

Vodilni partner: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta.
Ostali člani partnerstva: 9 ostalih partnerjev, od tega 6 kmetijskih gospodarstev.

DEBLO++

Objavljeno: 18.11.2020

Plakat o EIP projektu "Deblo", ki je bilo predstavljeno na Posvetu JSKS in EIP 2020.

Tematike projekta so dodana vrednost lesu, modeli lokalne oskrbe, razvoj in širitev digitalizacije na kmetijskem gospodarstvu.

Gozdna območja, ki so prizadeta zaradi vremenskih ujm ali nastajajočih podnebnih sprememb (npr. ukrepi po žledu in problematika rasti smreke), se zlivajo v posestni načrt, ki predstavlja konsolidirano orodje, skozi katerega lahko kmetijsko gospodarstvo upravlja s svojim gozdom.

Vodilni partner: R1ng, razvojna družba, d.o.o.
Ostali člani partnerstva: skupaj 12 partnerjev, od tega 5 KMG

Ključne besede:

digitalizacija, upravljanje z gozdom

Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk (EIP projekt)

Objavljeno: 18.11.2020

Predstavitveni plakat EIP projekta Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP leta 2020.

Vodilni partner: Univerza v Mariboru, FKBV.

Ostali člani partnerstva: UL BF, KIS, KGZS MB, KGZS MS, KGZS NM, KGZS LJ, KGZ Sava d.o.o., Mirosan d.o.o., Evrosad d.o.o., Karlovček d.o.o., Adam Novak, Branko Juhart, Vojko Šušterič, Mohor Holešek

Pričakovani rezultati
Prenos znanja na člane partnerstva in izvedba novih tehnoloških ukrepov v demonstracijskih nasadih ter izvedba usposabljanj za širšo javnost.

Uvedba novih mehanskih in avtonomnih avtomatiziranih tehnologij za trajnostno pridelavo grozdja v vinogradih

Objavljeno: 18.11.2020

Plakat o EIP projektu, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP 2020.

Pričakovani rezultati

 • Razvit prototip (avtomatiziran-avtonomni nanos škropilne brozge).
 • S pomočjo različnih alternativnih sistemov zatirali plevelno populacijo v vinogradih
 • Avtohtone rastline bodo doprinesle k dvigu biotske pestrosti vinogradov.
 • Promoviranje uporabe avtohtonih divjih sadnih vrst
 • Hitrejše in učinkovitejše merjenje dozorevanje grozdja v vinogradih glede na trenutno merjenje v praksi.

Vodilni partner: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Ostali člani partnerstva: Univerza v Ljubljani – Fakulteta zastrojništvo, Kmetijski inštitut Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA,
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR, Interexport d.o.o., DVERI-PAX d.o.o., KG: Vinko Šerbinek, Katarina Puhan, Dora Petrič, Marjan Simčič, Miha Toplišek

Uvedba nacionalnega genomskega obračuna plemenskih vrednosti s kombinirano referenčno populacijo za slovensko rjavo in črno-belo pasmo govedi (EIP projekt)

Objavljeno: 18.11.2020

Predstavitveni plakat EIP projekta Uvedba nacionalnega genomskega obračuna plemenskih vrednosti s kombinirano referenčno populacijo za slovensko rjavo in črno-belo pasmo govedi, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP leta 2020.

Vodilni partner:
Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta)

Ostali člani partnerstva:
Kmetijski inštitut Slovenije, 7 zavodov KGZ Slovenije: Zavod Kranj, Ljubljana, Celje, Nova Gorica, Novo mesto, Murska Sobota, Ptuj, 8 kmetijskih gospodarstev: Kmetije Šter, Napotnik, Anželak, Modic, Kavčič, Pivk, Lenarčič in PP Agro d.o.o.

Pričakovani rezultati:

 • Nacionalni obračun, ki bo omogočal rutinsko napovedovanje genomskih plemenskih vrednosti.
 • Sheme selekcije, ki bodo vključevale strategije odbire na genomske plemenske vrednosti in omejitvene faktorje glede sorodstvenega razmerja na osnovi genoma.
 • Selekcija na izbrano monogensko lastnost (primer – beta-kazein oz. A2 mleko).

Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip A2 beta kazeina za pripravo funk. mlečnih proizv. višje dodane vrednosti

Objavljeno: 18.11.2020

Predstavitveni plakat EIP projekta Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip A2 beta kazeina za pripravo funkcionalnih mlečnih proizvodov višje dodane vrednosti, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP leta 2020.

Vodilni partner: Univerza v Mariboru (UM); Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Ostali člani partnerstva:

KGZS Zavod Celje, KGZS Zavod Ptuj, Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije, Kmetija Kocbek, Kmetija Rojko, Kmetija Kraner, Kmetija Skok, Kmetija Sinkovič, Kmetija Zakelšek, PP-AGRO; poljedelstvo in proizvodnja d.o.o

Pričakovani rezultati
Tržna ponudba izdelkov iz mleka z beta kazeinom A2 za potrošnike

Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje (ppt v okviru dogodka EIP 2020)

Objavljeno: 18.11.2020

Predstavitveni plakat EIP projekta, ki je bil predstavljen v okviru Posveta JSKS in dogodka EIP leta 2020.

Obdobje trajanja projekta: 14. 12. 2018 – 13. 12. 2021

Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti (EIP projekt)

Objavljeno: 18.11.2020

Predstavitveni plakat EIP projekta Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti na Posvetu JSKS in EIP leta 2020.

Vodilni partner: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Ostali člani partnerstva: KGZ Slovenije, Zavod Celje; VSŠ Bled; Tatjana Čop, Odnosi z javnostjo s.p. Klavnica Mereče; 7 kmetijskih gospodarstev: Roman Savšek, Uroš Macerl, Urh Macerl, Miran Zmrzlak, Franc Sevčnikar, Andrej Sedmak in Timotej Kovač

Pričakovani rezultati

 • Izboljšana tehnologija reje
 • Inovativna strategija trženja mesa drobnice v Sloveniji
 • Razvoj inovativnih izdelkov iz mesa drobnice
 • Povečana prepoznavnost mesa drobnice