[preselected_search_fields]

DVOSTOPENJSKI UKREP HABITATI PTIC VLAŽNIH EKSTENZIVNIH TRAVNIKOV: Izboljšana operacija za kosca prinaša dodatna plačila ali zgodnejšo 1. košnjo - novosti v letu 2022

Objavljeno: 17.03.2022

Program razvoja podeželja je leta 2007 uvedel operacijo Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov za kosca na ključnih območjih Nature 2000. S prenovo in izboljšanjem operacije VTR_KOS bo ohranjanje kosca še bolj ciljno naravnano in kmetje bodo glede na rezultate popisa kosca dobili dodatno plačilo.

V letu 2022 izboljšana operacija Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov (VTR_KOS) povečuje ciljnost izvajanja ukrepa ter prinaša dodatna plačila za površine, kjer bo ugotovljena prisotnost kosca v letu 2022.

V primeru, da je kosec prisoten, kmet izvede košnjo po 1. avgustu na enega od treh možnih načinov in dobi plačilo glede na rezultat popisa, ki ga sporoči ARSKTRP.

 

Ključne besede: kosec, ukrep VTR, ukrep KOPOP, Evropsko partnerstvo za inovacije / EIP, raziskave, M16

Predlog dvostopenjskega ukrepa VTR

Objavljeno: 11.03.2022

Februarja 2022 je bil z 11. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) tudi uradno potrjen predlog dvostopenjskega ukrepa za varstvo vlažnih ekstenzivnih travnikov (s kratico: VTR), ki se bo začel izvajati z letom 2022.

Nov ukrep je bil oblikovan leta 2020 v okviru EIP projekta Preizkus dvostopenjskega izvajanja ukrepa VTR (Habitati ptic vlažnih travnikov), sofinanciranega s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. V enoletnem projektu so partnerji z različnih področij iskali rešitve, kako še bolje pristopiti k ohranjanju ptice kosca (Crex crex) ter drugih travniških vrst ptic. Oblikovali so ukrep, ki je naravovarstveno ustrezen, vsebinsko pa so ga pozdravili tudi kmetje, kar je pripravljavcem dalo potrditev, da bodo ukrep še lažje in uspešnejše izvajali.

 

Ključne besede: KOPOP, biodiverziteta, Zavod RS za varstvo narave, kosec, Evropsko partnerstvo za inovacije / EIP, raziskave, M16

Zloženka OHRANIMO PTICE VLAŽNIH TRAVNIKOV HABITATI PTIC VLAŽNIH EKSTENZIVNIH TRAVNIKOV

Objavljeno: 11.03.2022

Februarja 2022 je bil z 11. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) tudi uradno potrjen predlog dvostopenjskega ukrepa za varstvo vlažnih ekstenzivnih travnikov (s kratico: VTR), ki se bo začel izvajati z letošnjim letom 2022.Zloženka OHRANIMO PTICE VLAŽNIH TRAVNIKOV HABITATI PTIC VLAŽNIH EKSTENZIVNIH TRAVNIKOV

Predlog dvostopenjskega ukrepa VTR - predstavitveni plakat

Objavljeno: 11.03.2022

Tematika projekta: trajnostno upravljanje s kmetijskimi zemljišči
Obdobje trajanja projekta: 18. 10. 2019 – 31. 1. 2021

Plakat je bil predstavljen na Posvetu JSKS in dogodku EIP 2022.

Februarja 2022 je bil z 11. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020 (tudi uradno potrjen predlog dvostopenjskega ukrepa za varstvo vlažnih ekstenzivnih travnikov (s kratico: VTR), ki se začne izvajati z letom 2022.

Datum plakata: november 2021

Ključne besede: kosec, KOPOP, habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov, zeleni prehod

Okoljsko učinkovita kmetijska pridelava koruze in pšenice na vodovarstvenih območjih - PPT

Objavljeno: 11.03.2022

Praktični problem: V kmetijski dejavnosti, ki se izvaja tudi na vodovarstvenih območjih (VVO), se uporabljajo gnojila in fitofarmacevtska sredstva (FFS), ki lahko onesnažijo podtalnico, ki je vir pitne vode.

Obdobje trajanja projekta: 14. 12. 2018 - 13. 12. 2021

Na voljo je predstavitev o projektu iz novembra 2021.

 

Ključne besede: EIP, Posvet JSKS, dogodek EIP, pridelava pšenice, pridelava koruze, rastlinska pridelava, VVO

Okoljsko učinkovita kmetijska pridelava koruze in pšenice na vodovarstvenih območjih - plakat

Objavljeno: 11.03.2022

Praktični problem: V kmetijski dejavnosti, ki se izvaja tudi na vodovarstvenih območjih (VVO), se uporabljajo gnojila in fitofarmacevtska sredstva (FFS), ki lahko onesnažijo podtalnico, ki je vir pitne vode.

Obdobje trajanja projekta: 14. 12. 2018 - 13. 12. 2021

Na voljo je predstavitveni plakat o projektu iz novembra 2021.

 

Ključne besede: EIP, Posvet JSKS, dogodek EIP, pridelava pšenice, pridelava koruze, rastlinska pridelava, rastlinska pridelava, poljedelstvo

4. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.4 Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov

Objavljeno: 22.02.2022

Osnovne informacije o 4. javnem razpisu za podukrep 16.4

 

V sodelovanju je ključ do napredka slovenskega kmetijstva - Predstavitev ukrepa M16 Sodelovanje (EIP)

Objavljeno: 11.06.2021

V sodelovanju je ključ do napredka slovenskega kmetijstva

Predstavitev ukrepa M16 – Sodelovanje s področja tehnološkega razvoja ter okolja in podnebnih sprememb iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020

Številni izzivi v kmetijstvu in gozdarstvu so rešljivi, zlasti z večjim sodelovanjem kmetov, raziskovalcev, svetovalcev in drugih akterjev. Zato se je Evropska komisija odločila, da vzpostavi
Evropsko partnerstvo za inovacije na področju produktivnosti in trajnosti kmetijstva (v nadaljevanju: EIP). Cilj tega partnerstva je spodbuditi konkurenčno in trajnostno
kmetijstvo ter prispevati k zagotavljanju stabilne pridelave hrane, krme in biomaterialov ob hkratnem zagotavljanju trajnostne rabe naravnih virov, od katerih sta odvisna tako
kmetijstvo kot gozdarstvo.

Brošura, ki je pred vami, predstavlja številne prednosti, ki jih EIP kot orodje za reševanje težav in izzivov prinaša slovenskemu kmetijstvu. Brošura na enem mestu odgovarja na ključna vprašanja v zvezi s pilotnimi projekti in projekti EIP v okviru ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020. S tem brošura nagovarja vse ključne akterje, tako kmete,
svetovalce, raziskovalce kot tudi ostale, ki s svojim znanjem in izkušnjami pripomorejo k soustvarjanju in prenosu novega znanja in inovacij v kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo.

Aleksander Bomberski, Storitvena točka za inovacijsko omrežje za kmetijstvo in podeželje

Objavljeno: 18.11.2020

Inovacijski posrednik, inovacijski broker, posvet JSKS in EIP 2020

Digitalizacija kmetijskih gospodarstev za načrtovanje gospodarjenja z gozdovi (DIGIGOZD)

Objavljeno: 18.11.2020

Plakat o EIP projektu, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP 2020.

Cilj projekta je omogočiti lastniku gozda, da sam pridobi podatke o sestojih ter oceni prihodnji razvoj sestojev in tveganja pri gospodarjenju.

Vodilni partner: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta.
Ostali člani partnerstva: 9 ostalih partnerjev, od tega 6 kmetijskih gospodarstev.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi