Zaključena je oddaja vlog za dva javna razpisa


 • Datum objave 24.05.2024

Avtor: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Zaključena je oddaja vlog za dva javna razpisa

 • Datum objave 24.05.2024

Zaključena je oddaja vlog na 30. javni razpis iz podukrepa M04.1, ter na 1. javni razpis iz podukrepa M05.2, iz Programa razvoja podeželja 2014-2020.

30. javni razpis iz podukrepa M04.1

Višina razpisanih nepovratnih sredstev za 30. javni razpis za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2024 je znašala 5 milijonov evrov. Oddanih je bilo 166 vlog, s katerimi so vlagatelji zaprosili za 13,9 milijona evrov.

30. javni razpis za podukrep M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2024, operacija Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva je bil objavljen 1. marca 2024, vnos vlog je potekal od 25. marca 2024 do vključno 22. maja 2024, do 14. ure.

Predmet podpore so bile individualne naložbe kmetijskih gospodarstev v izboljšanje učinkovitosti rabe živinskih gnojil ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka, in sicer:

 • ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
 • nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
 • zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil,
 • nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov;
 • ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme, če z isto vlogo na javni razpis uveljavlja podporo za naložbo v povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil, ki presegajo minimalne zahteve iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem iz kmetijskih virov za najmanj deset odstotkov oziroma bo rezultat naložbe v ureditev hleva oziroma nakup pripadajoče opreme povečanje obnovljivih virov energije oziroma učinkovite rabe energije za najmanj deset odstotkov glede na stanje pred naložbo.

Nepovratna sredstva v višini pet milijonov evrov se zagotavljajo iz PRP 2014–2020, in sicer:

 • 500.000 evrov za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A),
 • tri milijone evrov za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij (sklop B),
 • 1,5 milijona evrov za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

 

1. javni razpis iz podukrepa M05.2

Višina razpisanih nepovratnih sredstev za 1. javni razpis iz podukrepa M05.2 Podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov, je znašala 9 milijonov evrov. Oddanih je bilo 106 vlog, s katerimi so vlagatelji zaprosili za 7,8 milijona evrov.

1. javni razpis za podukrep M05.2 Podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov je bil objavljen 1. marca 2024, vnos vlog je potekal od 25. marca 2024 do vključno 22. maja 2024, do 14. ure.

Predmet podpore so bile individualne naložbe kmetijskih gospodarstev v osnovna sredstva za primarno kmetijsko pridelavo, ki so bila poškodovana ali uničena v poplavah v avgustu 2023, in sicer:

 • obnova gospodarskih poslopij in drugih objektov za kmetijsko dejavnost: ureditev in vzdrževanje objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in nakup pripadajoče opreme ter ureditev priključkov kmetijskega gospodarstva na objekte gospodarske javne infrastrukture,
 • nakup kmetijske mehanizacije,
 • agromelioracije na kmetijskih zemljiščih v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča ter zakonom, ki ureja obnovo, razvoj in zagotavljanje finančnih sredstev,
 • nakup rejnih živali,
 • obnova trajnih nasadov,
 • postavitev oziroma obnova pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi ter nakup pripadajoče opreme,
 • nakup in postavitev rastlinjakov, ki niso objekti, ter nakup pripadajoče opreme.

Nepovratna sredstva v višini 9 milijonov evrov se zagotavljajo iz PRP 2014–2020, in sicer:

 • dva milijona evrov za naložbe v izvedbo agromelioracij na kmetijskih zemljiščih, obnovo trajnih nasadov, ureditev trajnih nasadov, ureditev pašnikov ter nakup in postavitev rastlinjakov, ki niso objekti (sklop A),
 • sedem milijonov evrov za naložbe v obnovo gospodarskih poslopij in drugih objektov za kmetijsko dejavnost, za nakup kmetijske mehanizacije ter za nakup rejnih živali (sklop B).

30. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2024, OPERACIJA: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva

Javni razpis za podukrep 5.2: Podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov

Deli z drugimi