Posodobljene enotne evidence o delovnih opravilih


  • Datum objave 04.10.2023

Avtorica: M. Marija

Posodobljene enotne evidence o delovnih opravilih

  • Datum objave 04.10.2023

Za vse nosilce kmetijskih gospodarstev, ki so se v okviru zbirne vloge 2023 vključili v izvajanje intervencije kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (KOPOP), intervencijo lokalne pasme in sorte (LOPS), intervencijo biotično varstvo rastlin (BVR), intervencijo plačila Natura 2000 (N2000) ali intervencijo ekološko kmetovanje (EK), morajo ob izvajanju intervencij voditi tudi evidence.

V torek, 3. 10. 2023, so bile na Portalu znanja objavljene posodobljene enotne evidence. Enotne evidence za intervencije KOPOP, LOPS, BVR, N2000 in SOPO ter EK – Enotne evidence o delovnih opravilih (verzija 2.3) v Word in Excel formatih, vsebujejo naslednji spremembi:

  • O7 EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA TRAJNO TRAVINJE OZ. PAŠNIKE: V tabeli »Seznam delovnih opravil, ki jih je obvezno voditi za posamezne sheme SOPO, operacije KOPOP in intervencijo N2000« se je pri operaciji Plačila Natura 2000 – Planinsko polje v stolpcu »Obvezno delovno opravilo« dodalo delovno opravilo »Evidentiranje datuma zatravljanja oz. dosejevanja travnikov (v kolikor se izvede).«, v stolpcu »Obvezno vpisovati vse aktivnosti iz šifranta delovnih opravil z zaporedno št.« pa besedilo »5. Zatravljanje oz. dosejevanje«.
  • Model za izračun izpustov TGP in intenzivnosti izpustov TGP za bike pitance in pitovne telice (verzija 1.2) (Excel): Druga verzija programa omogoča ločen izračun izpustov toplogrednih plinov in intenzivnosti izpustov toplogrednih plinov za bike pitance in plemenske telice. V prvi verziji programa je izračun opravljen z enim poenostavljenim modelom za oba spola skupaj, druga verzija programa pa omogoča ločeno oceno za oba spola. Do spremembe je prišlo pri eksponentu povprečnega dnevnega prirasta v enačbi za izračun neto energije za rast in v koeficientu, ki pripada posameznem spolu prav tako v izračunu neto energije za rast. Ker druga verzija programa omogoča ločeno oceno za oba spola, je temu bilo potrebno koeficienta prilagoditi. V enačbi je upoštevano obdobje, v katerem žival, ki je bila rojena na kmetiji, metana iz prebavil ne izpušča (prvih 90 dni).

Enotne evidence o delovnih opravilih za posamezne intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027

Deli z drugimi