Javni poziv LAS Krasa in Brkinov je odprt za prijave projektov


  • Datum objave 10.07.2024

Avtor: Jožef Magdič

Javni poziv LAS Krasa in Brkinov je odprt za prijave projektov

  • Datum objave 10.07.2024

Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov – vodilni partner LAS je objavila 1. Javni poziv za izbor projektov za uresničevanje ukrepov Strategije lokalnega razvoja LAS Krasa in Brkinov v letu 2024 na območju občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana, ki se bodo financirali iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Namen javnega poziva je izbor projektov, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Krasa in Brkinov v letu 2024 ter se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (pristop LEADER/CLLD). Prepoznane so bile potrebe na področju:

  • krepitev vaških skupnosti ter omogočanje enakopravnega dostopa do storitev večjih mestnih središč (npr. obnova vaških jeder, prostorov ter zunanjih površin za skupno rabo, spodbujanje samooskrbe ter ustvarjanja trajnostnih delovnih mest na podeželju, ustvarjanje močnih lokalnih partnerstev in podobno),
  • varovanje naravne in kulturne dediščine ter prepoznavanje njunega razvojnega potenciala (npr. odziv na podnebne spremembe, ohranjanje biotske raznovrstnosti, zmanjšanje odpadkov in njihova bolj učinkovita raba v krožnem gospodarstvu, ohranjanje in nadgradnja tradicionalnih znanj, krepitev povezovanja iniciativ in društev z deležniki iz različnih sektorjev ter
  • enakopravna socialna vključenost ter medgeneracijsko sodelovanje, povezovanje (npr. podpora ranljivim skupinam in pomoč pri njihovem socialnem vključevanju, pomoč pri digitalni preobrazbi, posebej pri starejših, zmanjševanje izseljevanja mladih, podpora podeželskim podjetniškim pobudam, integriranje priseljencev in podobno).

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje projektov znaša 350.000 EUR, pri čemer je najvišji znesek javne podpore za posamezni projekt investicijske narave 100.000 EUR, najvišji znesek javne podpore za posamezni projekt neinvesticijske narave pa je 50.000 EUR. Stopnja javne podpore posameznega projekta znaša 80 % upravičenih stroškov projekta.

Upravičenci do podpore so fizične in pravne osebe, projekt pa lahko izvedejo sami ali s partnerji, najpozneje v treh letih od pravnomočnosti odločbe o potrditvi operacije s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Javni poziv je bil objavljen 20. 06. 2024, predloge projektov z vlogo na javni poziv pa je možno oddati do 30. 09. 2024.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani LAS Krasa in Brkinov. Z namenom predstavitve javnega poziva in lažjega izpolnjevanja razpisne dokumentacije ter priprave vloge na javni poziv bodo v poletnem času organizirane tudi delavnice, ki bodo potekale spletno in v živo. Termini bodo prav tako objavljeni na navedeni spletni strani.

Za dodatne informacije sta vam na voljo Maja Colja in Jerneja Modic, sodelavki v pisarni LAS, ORA Krasa in Brkinov, na e-naslovu info@laskrasainbrkinov.si in tel. št. 041 686 102.

Deli z drugimi