Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oziroma zaščito kmetijskih zemljišč (GREKO)

Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oziroma zaščito kmetijskih zemljišč (GREKO)

  • Datum objave 20.10.2023

Obdobje trajanja projekta

2019-2022

Status projekta

Zaključen

Vodilni partner

LIMNOS, d.o.o.

Ostali partnerji

Opis projekta

Kmetijstvo ima pomembno vlogo pri vzdrževanju kvalitete vode v naravnem okolju. Odtok s kmetijskih površin je vir hranil, organskih snovi in sedimentov v vodna telesa, ki  so sicer del naravnih procesov v kroženju snovi, vendar v prevelikih količinah negativno vplivajo na ekološko stanje okolja.

Obremenjevanje vode predstavlja tveganje za vodne ekosisteme, grajeni ekosistemi pa omogočajo razbremenjevanje vode pred vtokom v vodotoke. Umeščeni so v osuševalne jarke, na poti odcedne vode. Posegi v kmetijske površine niso potrebni.  So cenovno ugodni in učinkoviti. Izgradnjo predstavlja preoblikovanje jarka in dodatek različnih struktur iz naravnih materialov (kamenje, les).

Z grajenimi ekosistemi v vodno okolje vnesemo biološko aktivne površine (prerast na kamenju, koreninah, rastlinah, algah,…), ki so v vsakem ekosistemu potrebne, da poteka kroženje snovi. To so s koristnimi mikroorganizmi (predvsem bakterijami) preraščene površine, ki so v stiku s premikajočo vodo, kar nudi organizmom ugodne pogoje za izvajanje samočistilnih procesov. V čistilnih gredah s pomočjo rastlin in mikroorganizmov potekajo procesi amonifikacije, nitrifikacije, denitrifikacije, fiksacije, aerobne in anaerobne razgradnje ter privzema v rastline. Prav tako pomembna je funkcija sedimentacije trdih delcev skupaj z adsorbiranimi bremeni.

Grajeni ekosistemi tvorijo vodne in obvodne habitate, ki so v kmetijski krajini dandanes redki. Tako povečajo vrstno pestrost in prispevajo k mozaičnosti krajine.

Cilj projekta

Glavni cilj projekta je bila priprava ocene učinkovitost grajenih ekosistemov z vidika zmanjševanja onesnaženja iz odtoka z različnih površin kmetijskih gospodarstev ter njihove primernosti umeščanja v osuševalne sisteme.

Prav tako pa se je ugotavljal tudi vpliv grajenega ekosistema na učinkovitost delovanja osuševalnih jarkov s spremljanjem gibanja vode v tleh.

Doseženi cilji:
  • Razviti in aplicirani grajeni ekosistemi na petih demonstracijskih lokacijah kmetijskih gospodarstev v Vzhodni Sloveniji.
  • Dokazana učinkovitost grajenih ekosistemov predvsem pri zmanjšanju organskih obremenitev iz kmetijstva.
  • Razvito sistematično umeščanje grajenih ekosistemov za zmanjšanje vpliva na delovanje osuševalnega sistema.
  • Dvig ozaveščenosti kmetijskega in okoljskega sektorja o pomenu grajenih ekosistemov preko usposabljanj na terenu.

Zaključek

Grajeni ekosistemi so zelena rešitev, ki jo podpira EU s svojimi okoljskimi politikami. Rešitev ne zmanjšuje samo razpršenega onesnaženja, ampak podpira biološko raznovrstnost na poljedelskih površinah, ki so večji del degradirane. S prisotnostjo vode, vodno in obvodno vegetacijo so grajeni ekosistemi nadomesten habitat za številne nevretenčarje (npr. vodni hrošči, kačji pastirji, metulji,..) kakor tudi višje razvite živali (dvoživke, ptice).

Čas je za spremembo ustaljenih praks izvedbe osuševalnih jarkov in takojšen boj proti podnebnim spremembam.

Vir financiranja

Projekt EIP GREKO se je izvajal v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014–2020, podukrepa 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

Končno gradivo

Analiza izvedljivosti projekta

Povezave

Spletna stran projekta

Podstran namenjena projektu na spletni strani EIP-AGRI

Deli z drugimi