Mednarodna delavnica na temo izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost


  • Datum objave 19.10.2023

Udeležence mednarodne delavnice je nagovoril Andrej Hafner, z Direktorata za kmetijstvo. Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Mednarodna delavnica na temo izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

  • Datum objave 19.10.2023

Danes se je zaključila dvodnevna mednarodna delavnica o pristopu LEADER/CLLD, financiranem iz več skladov EU, ki je potekala v Ljubljani in okolici. Slovenija je bila izbrana kot država gostiteljica zaradi uspešnega in učinkovitega izvajanja tega pristopa, ki se financira iz več skladov že od leta 2007 naprej.

Delavnica je bila priložnost za izmenjavo izkušenj ter praktičnih rešitev za izboljšanje izvajanja pristopa LEADER/CLLD, financiranega iz več skladov EU v programskem obdobju 2014–2022 in 2023–2027. Podala pa je tudi pregled izvajanja pristopa LEADER/CLLD po vsej EU. Udeleženci so zbrali tudi ideje o možnostih izboljšav uporabe pristopa LEADER/CLLD v načrtovanju programov po letu 2027.

Organizatorji dogodka so bili Mreža Skupne kmetijske politike (SKP) za podeželje (angleško EU CAP Network) in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) – LEADER pisarna.

Konference se je udeležilo okoli 90 predstavnikov pristopa LEADER/CLLD* iz držav članic EU ter vseh štirih evropskih skladov (Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – EKSRP, Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR, Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo – ESPRA ter Evropskega socialnega sklada – ESS+). Udeležili so se je tudi predstavniki Evropske komisije (Direktorata za kmetijstvo – DG AGRI, Direktorata za regionalno in mestno politiko – DG REGIO ter Direktorata za zaposlovanje in socialne zadeve – DG EMPL) ter predstavniki slovenskih lokalnih akcijskih skupin (LAS). Prisotne na konferenci je v imenu MKGP nagovoril Andrej Hafner iz Direktorata za kmetijstvo, med primeri uspešnega izvajanja pristopa LEADER/CLLD pa je posebna pozornost bila posvečena slovenskem modelu izvajanja.

Dvodnevni dogodek se je z neformalnim srečanjem v organizaciji MKGP začel v samostanu Mekinje v Kamniku, kjer je svoje aktivnosti predstavil LAS Srce Slovenije. Udeleženci so lahko poizkusili lokalno hrano in spoznali tradicionalne slovenske plese.

Sledila je delavnica s predstavitvami različnih pristopov in izkušenj z uporabo skupnega pristopa LEADER/CLLD iz več skladov EU v državah članicah. Udeleženci so razpravljali tudi o glavnih izzivih pri načrtovanju, oblikovanju in izvajanju, s katerimi se sooča ta pristop, iskali rešitve, ki dobro delujejo tako na ravni programiranja kot na lokalni ravni, določili korake za poenostavitev sistema v tem in naslednjem programskem obdobju.

Mednarodna delavnica se je danes zaključila s terenskim ogledom projektov – slovenskih primerov dobrih praks. Udeležencem sta bila predstavljena LAS-a iz okolice Ljubljane – LAS Sožitje med mestom in podeželjem ter LAS Barje z zaledjem.

LAS Sožitje med mestom in podeželjem predstavlja projekte Podružničarji gremo naprej, Tržnica za vse in Razširitev naravoslovno-učne poti Po sledeh vodomca. LAS Barje z zaledjem pa projekte Lokalni produkti Blagajeve dežele, Polhkov doživljajski park, Polhkovo razgledišče, Medeni zakladi. Predstavljeni projekti so sofinancirani s sredstvi LEADER/CLLD iz EKSRP in ESRR sklada.

Evropska komisija je slovenski model izvajanja skupnega pristopa LEADER/CLLD prepoznala kot primer dobrega izvajanja sistema. Skupni pristop se usmerja preko Medresorske delovne skupine za CLLD, sestavljene iz predstavnikov organov upravljanja EKSRP, ESRR, plačilne agencije in posredniškega telesa ESRR. Posebnost slovenskega izvajanja pristopa LEADER/CLLD je, da se skupni pristop več skladov izvaja preko 37 lokalnih akcijskih skupin na celotnem ozemlju Slovenije. Takšen pristop se bo nadaljeval že drugo programsko obdobje.

Stanje projektov LEADER/CLLD v Sloveniji

Za programsko obdobje 2014-2020, ki se počasi zaključuje, je bilo skupno odobrenih nekaj več kot 110 mio. evrov iz vseh treh skladov.

  • V tem obdobju je bilo v okviru EKSRP odobrenih več kot 830 projektov. Med drugimi je bilo odobrenih 44 projektov sodelovanja LAS, od katerih jih je kar 23 mednarodnih. V teh projektih sodelujejo skoraj vsi slovenski LAS.
  • V okviru ESPR je bilo odobrenih preko 50 projektov in 1 projekt sodelovanja LAS.
  • V okviru ESRR je bilo odobrenih preko 610 projektov in 5 projektov sodelovanja LAS.

Navedeno kaže na velik interes in uspeh za LEADER/CLLD v iztekajočem programskem obdobju.


*Pristop LEADER/CLLD spodbuja posameznike, občine, ustanove, podjetja, društva in druge zainteresirane na nekem lokalnem območju, da se med seboj povežejo in oblikujejo skupno razvojno vizijo in aktivno sodelujejo pri njenem uresničevanju.

Galerija

Deli z drugimi