IRP29 Naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev s področja dobrobiti rejnih živali

Opis

Trajnostni razvoj, ki vključuje okoljske in podnebne razmere ter poudarja dobrobit živali, pridobiva čedalje večji pomen pri razvoju kmetijstva in živinoreje. Obenem potrošniki pri odločitvi o nakupu živalskih proizvodov vse večjo pozornost namenjajo temu, v kakšnih pogojih reje so bile živali vzrejene.

Z prilagoditvijo na nadstandardne zahteve na področju dobrobiti rejnih živali se bo zmanjšala potreba po uporabi antibiotikov in zdravil na splošno.

Ker se pomemben delež izpustov metana (in tudi amonijaka) sprosti iz skladišč za živinska gnojila, se bo v okviru investicijske intervencije poleg vidika večje dobrobiti živali sočasno zasledovalo cilj zmanjšanja izpustov TGP. V sklopu investicij v novogradnjo hlevov se bo podprlo izključno nizkoizpustovska skladišča za gnojevko, ki bodo pokrita, hkrati pa bodo omogočala nadstandardno dolžino skladiščenja gnojevke (vsaj 9-mesečno skladiščenje). V primeru rekonstrukcij hlevov bo prednost dana tistim vlagateljem, ki se bodo v sklopu te naložbe odločili za pokritje skladišča za gnojevko (kjer je to izvedljivo). V okviru te investicijske intervencije bodo lahko podprte tudi mikrobioplinske naprave.

Intervencija se izvaja v prašičereji, govedoreji, reji drobnice, reji kopitarjev in perutninarstvu.

 

Upravičenec

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih proizvodov.

 

Pogoji za pridobitev podpore:

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca mora imeti standardni prihodek v višini najmanj 12.000 eurov.

 

Oblika podpore

Stopnja podpore znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe, ki se lahko poveča za:

  • 10 % za naložbe na gorskih območjih ter za
  • 10 % za naložbe mladih kmetov.

 

Višina podpore

Podpora se izplača v obliki nepovratne podpora za dejansko nastale stroške naložb ali stroške na enoto iz kataloga stroškov.

Najnižji znesek podpore znaša 5.000 eurov na vlogo.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi