IRP21 Naložbe v nakup kmetijske mehanizacije in opreme za optimalno uporabo hranil in trajnostno rabo FFS

Opis

Intervencija Naložbe v nakup kmetijske mehanizacije in opreme za optimalno rabo hranil in trajnostno rabo FFS podpira okoljsko funkcijo kmetijstva in spodbuja sonaravne kmetijske prakse, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti ter ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter zmanjšanje negativnih vplivov kmetovanja na zrak.

Za doseganje boljšega stanja vodnih teles je treba zmanjšati vpliv kmetijstva. Ukrepanje mora biti usmerjeno predvsem v zmanjšanje vnosa FFS ter primernejšo obdelavo tal. Na manjšo uporabo FFS vpliva zlasti posodobitev kmetijske mehanizacije in izboljšanje tehnik za nanos sredstev, ki pripomorejo k boljši pokritosti tretirane površine in s tem k večji učinkovitosti ter manjšemu zanašanju teh sredstev zunaj območja nanosa med samin nanosom (precizno kmetijstvo, šoba za omejitev nanosa pripravka itd.).

 

Upravičenci

Pogoji upravičenosti

  • predložitev poslovnega načrta, v katerem je izkazana ekonomsko upravičenost naložbe;
  • do podpore je upravičena kmetijska mehanizacija, ki prispeva k izboljšanju okolja in presega običajne standarde;
  • upravičenec je upravičen do nakupa enega stroja iste vrste oziroma največ treh strojev.

 

Oblika podpore

Nepovratna podpora za dejansko nastale stroške naložb ali stroške na enoto iz kataloga stroškov.

Stopnja podpore znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe, ki se lahko poveča za:

  • 10 % za naložbe gorskih kmetij,
  • 10 % za naložbe mladih kmetov.

 

Višina podpore

Najnižji znesek podpore znaša 2.000 eurov na vlogo. V programskem obdobju 2023-2027 lahko upravičenec prejme največ 200.000 evrov javne podpore iz naslova te intervencije.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi