Opis

Intervencija KOPOP_BK prispeva k ohranjanju in izboljševanju biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti s 15 operacijami, od katerih se jih 13 izvaja po upravljavski shemi in po ena po upravljavsko-rezultatski ter rezultatski shemi.

 

Upravljavska shema:

Upravljavsko-rezultatska shema:

Rezultatska shema:

 

Podpora za intervencijo KOPOP_BK se namenja za izvajanje kmetijskih praks, ki:

 • presegajo zadevne predpisane zahteve ravnanja ter standarde za dobre kmetijske in okoljske pogoje, določene s pravili o pogojenosti v skladu z oddelkom 2 poglavja I Uredbe (EU) 2021/2115;
 • presegajo minimalne zahteve za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter dobrobit živali kot tudi druge obvezne zahteve, določene z nacionalnim pravom in pravom Unije;
 • presegajo pogoje, določene za vzdrževanje kmetijske površine v stanju, primernem za pašo ali pridelavo brez pripravljalnih ukrepov, ki presegajo uporabo običajnih kmetijskih metod in strojev v skladu s točko (b) drugega odstavka 4. člena Uredbe (EU) 2021/2115;
 • se razlikujejo od obveznosti, v zvezi s katerimi so odobrena plačila z 31. členom Uredbe (EU) 2021/2115;
 • odstopajo od običajne kmetijske prakse v Sloveniji.

Podprta bodo tista kmetijska gospodarstva, ki bodo izpolnjevala pogoje upravičenosti, splošne pogoje in zahteve, predpisane v okviru izbranih operacij.

 

Trajanje obveznosti

Upravičenec se z vstopom v operacijo intervencije KOPOP_BK obveže, da bo na kmetijskem gospodarstvu to operacijo izvajal ves čas trajanja obveznosti (pet let). Odstopanja od te obveznosti so dovoljena le v naslednjih primerih:

 • kadar se celotno zemljišče oz. del zemljišča, na katero se nanaša obveznost, ali celotno kmetijsko gospodarstvo prenese na drugo osebo v obdobju navedene obveznosti, lahko obveznost ali njen del, ki ustreza prenesenemu zemljišču, za preostanek obdobja prevzame ta druga oseba ali pa obveznost lahko preneha veljati in se ne zahteva povračila za obdobje, v katerem je obveznost veljala;
 • kadar se vse rejne živali oz. del rejnih živali, na katere se nanaša obveznost, ali celotno kmetijsko gospodarstvo prenese na drugo osebo v obdobju navedene obveznosti, lahko obveznost ali njen del, ki ustreza prenesenemu številu rejnih živali, za preostanek obdobja prevzame ta druga oseba ali pa obveznost lahko preneha veljati in se ne zahteva povračila za obdobje, v katerem je obveznost veljala;
 • višje sile ali izjemnih okoliščin, kot to določa 3. člen Uredbe 2021/2116/EU in je opredeljeno z nacionalno uredbo, ki ureja plačila za intervencijo KOPOP_BK.

V posamezne operacije intervencije KOPOP_BK je mogoče vstopiti skozi celotno programsko obdobje, obveznost izvajanja pa traja celotno koledarsko leto.

 

Kombinacije

Operacije intervencije KOPOP_BK se lahko kombinirajo z drugimi intervencijami. Kombinacije so prikazane v prilogi »Kombinacije intervencij SOPO, KOPOP_PS, KOPOP_NV, KOPOP_BK in EK«.

K doseganju ciljev intervencije KOPOP_BK bodo prispevale tudi intervencije AKIS, in sicer:

 • IRP31 Podpora za projekte EIP;
 • IRP32 Izmenjava znanja in prenos informacij ter usposabljanje svetovalcev;
 • IRP38 Konzorciji institucij znanja v podporo prehodu kmetijstva v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno.

 

Prilagoditev obveznosti

Obveznosti za izvajanje intervenicje KOPOP_BK se v času izvajanja lahko prilagodijo, če je prilagoditev teh obveznosti ustrezno utemeljena glede na zastavljene cilje. Te prilagoditve se nanašajo tudi na uporabo novih tehnologij in pripomočkov pri izvajanju te intervencije in podaljšanje trajanja zaključenih obveznosti za to intervencijo.

 

Upravičenec

Upravičenci so nosilci kmetijskega gospodarstva in skupine nosilcev kmetijskih gospodarstev.

 

Pogoji upravičenosti

Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev, v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev.

Upravičenec mora:

 • imeti najmanj 1 hektar kmetijskih površin v smislu tretjega odstavka 4. člena Uredbe (EU) 2021/2115;
 • v sklopu izmenjave znanja in prenosa informacij opraviti program usposabljanja v obsegu najmanj 15 ur v obdobju trajanja obveznosti (v petih letih) v zvezi s kmetijsko okoljskimi in kmetijsko podnebnimi vsebinami ter ekosistemskimi storitvami in dodano vrednostjo nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki jih podpira intervencija KOPOP_BK, in ki prispevajo k ohranjanju in izboljševanju biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti;
 • upoštevati prepoved uporabe blata iz komunalnih čistilnih naprav ter digestata in komposta iz predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata, razen digestata in komposta izdelanega na kmetijskem gospodarstvu ali v primeru povezanih podjetij;
 • voditi evidence o delovnih opravilih, ki se izvajajo pri operacijah intervencije KOPOP_BK.

 

Splošni pogoji pogojenosti

Vstop v intervencijo

Vstop v posamezno operacijo intervencije KOPOP_BK je prostovoljen, obveznost izvajanja pa traja pet let z možnostjo podaljšanja.

 

Velikost površine

Najmanjša strnjena površina kmetijskega zemljišča iste vrste dejanske rabe za izvajanje posamezne operacije je 0,1 hektar. Na KMG mora biti v posamezno operacijo vključenih najmanj 0,3 hektarje površin, razen če pri posameznih operacijah ni drugače določeno.

 

Sprememba površin, vključenih v obveznost

Obseg površine, vključene v obveznost, med leti lahko spreminja za največ 10 % glede na vstopno površino.

Obseg obveznosti se v obdobju trajanja ne spreminja, razen v primeru višje sile ali izjemnih okoliščin.

 

Povečanje površin, vključenih v obveznost

Obseg površin kmetijskega gospodarstva se v času trajanja obveznosti lahko poveča. Zaradi povečanja površin se lahko obstoječa obveznost:

 • razširi, ali
 • nadomesti z novo petletno obveznostjo.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi