Opis

Predmet podpore so naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. S tehnološko posodobitvijo teh namakalnih sistemov se zagotavlja zmanjšana poraba vode in s tem racionalnejše upravljanje z vodnimi viri. S tehnološkimi posodobitvami se obstoječi namakalni sistemi posodobijo in prilagodijo klimatskim in ekonomskim razmeram. Do podpore so upravičeni javni in zasebni namakalni sistemi.

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore so fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo investicije.

Do podpore so upravičene naložbe v tehnološko posodobitev namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Naložbe vključujejo investicije v izboljšavo obstoječih namakalnih sistemov, ki ne bodo privedle do neto povečanja namakalnega območja.

Predmet podpore je posodobitev vodnega vira (npr. zadrževalnik, vrtina, …), odvzemnega objekta (črpališča, vodnjaka ali objekta za odvzem vode iz akumulacije) vključno z opremo, transformatorske postaje ter dovodnega omrežja (primarni in sekundarni namakalni razvod), ki se zaključi s hidranti.

Namen podpore je tehnološka posodobitev namakalne infrastrukture (namakalni sistemi z več uporabniki oziroma »off farm infrastructure«), pri kateri se voda za namakanje kmetijskih zemljišč pripelje od vodnega vira do posameznega uporabnika. Namakalna infrastruktura je namenjena več uporabnikom in je prosto dostopna uporabi vsem.

Do podpore so upravičene naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, pri katerih je bilo predhodno ocenjeno, da bi bili mogoči prihranki vode glede na tehnične parametre obstoječega objekta ali infrastrukture.

 

Pogoji upravičenosti za naložbe v tehnološko posodobitev namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom:

Do podpore so upravičene naložbe v namakalne sisteme, ki imajo:

  • akt o uvedbi (ali drug akt, iz katerega je razvidno, da je namakalni sistem legalen);
  • pravnomočno vodno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, ki mora biti veljavno še najmanj 10 let od zaključka investicije. Vodno dovoljenje podeli za to pristojen organ, če je odvzem vode skladen z Načrtom upravljanja voda;
  • izkazan najmanj 15 % potencialni prihranek vode glede na tehnične parametre obstoječega namakalnega sistema;
  • dosežen najmanj 50 % učinkovit prihranek vode od potencialnega prihranka vode. Kadar naložba vpliva na telesa podzemnih ali površinskih voda, količinsko stanje katerih je bilo v zadevnem načrtu upravljanja povodij ocenjeno z manj kot dobro, se doseže učinkovito zmanjšanje porabe vode, ki prispeva k doseganju dobrega stanja teh vodnih teles, kot je določeno v členu 4 (1) Direktive 2000/60/ES.

 

Potencialni prihranek se računa na namakalni razvod in črpališče. Ker namakalna oprema ni upravičen strošek, sprememba namakalne opreme ni predmet izračuna potencialnega prihranka vode.

Do podpore so upravičeni le namakalni sistemi, pri katerih se s tehnološko posodobitvijo neto površina namakanih kmetijskih zemljišč ne bo povečala.

Posamezni namakalni sistem, ki je namenjen več uporabnikom, lahko pridobi sredstva za tehnološko posodobitev le enkrat v programskem obdobju.

 

Oblika podpore

Nepovratna podpora je v obliki pavšalne podpore (uporaba poenostavljenih oblik stroškov na enoto). Stopnja javne podpore znaša 100 odstotkov pri investiciji Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, saj se namakalni sistemi z več uporabniki štejejo kot infrastruktura. Najnižji znesek javne podpore je 10.000 eurov na vlogo.

 

Višina podpore

Letno sta predvidena 2 projekta tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, vsako v povprečni velikosti 70 hektarjev. Ocenjena vrednost je 10.000 evrov/hektar. Načrtovani znesek na enoto (na projekt) je 700.000 evrov.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz 2. spremembe SN 2023-2027, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi