Operacija: Vodni viri: Podukrep 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti

Kraški izvir Dobličice v Beli krajini (avtor: Andrej Hudoklin).

 

Opis

Zahteve v okviru operacije Vodni viri so namenjene ohranjanju ali izboljšanju kakovosti vodnih virov in ohranjanju ter izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal. Operacija pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks.

Operacija vključuje obvezni in izbirni zahtevi. Upravičenec mora izvajati obvezni zahtevi, lahko pa izbere tudi eno ali obe izbirni zahtevi te operacije.

Zahteve se izvajajo na prispevnih območjih vodnih teles površinskih voda in območjih vodnih teles podzemne vode iz Načrta upravljanja voda.

Upravičenci, katerih površine ležijo na prispevnih območjih vodnih teles površinskih voda in območjih vodnih teles podzemne vode iz Načrta upravljanja voda, se v izvajanje operacije Poljedelstvo in zelenjadarstvo lahko vključijo le, če se istočasno vključijo tudi v izvajanje te operacije z najmanj 30 % njivskih površin na območju Dravske kotline in najmanj 20 % njivskih površin na drugih območjih iz Načrta upravljanja voda.

Tudi če se upravičenci vključijo le v izvajanje operacije Vodni viri, morajo to operacijo na območju Dravske kotline iz Načrta upravljanja voda izvajati na najmanj 30 % njivskih površin, na drugih območjih iz Načrta upravljanja voda pa na najmanj 20 % njivskih površin.

V 11. členu Okvirne direktive o vodah (2000/60/ES) so opredeljeni osnovni ukrepi. To so minimalne zahteve, ki jih je potrebno izpolniti in izhajajo iz zakonodaje EU za varstvo voda in druge EU zakonodaje, ki je opredeljena v 10. členu in delu A Priloge VI navedene direktive.

Zahteve v okviru operacije Vodni viri so nadgrajene glede na ukrepe iz Načrta upravljanja voda, ki izhajajo iz omenjene direktive, tako da ne prihaja do prekrivanja.

A. Obvezni zahtevi:

• VOD_ZEL: Ozelenitev njivskih površin

Zahteva se izvaja z namenom preprečevanja izpiranja hranil, zmanjšanja onesnaževanja podtalnice, zmanjšanja erozije in izboljšanja rodovitnosti tal.

Setev prezimnih posevkov (npr. ozimna pšenica, ozimna ogrščica ipd.) je potrebno opraviti do 25.10. tekočega leta. Tla morajo biti pokrita od 15.11. tekočega leta do vsaj 15.2. naslednjega leta. Obdelava tal je dovoljena po 15.2. naslednjega leta, pri tej obdelavi uporaba herbicidov ni dovoljena.

– Obtežba: ni relevantna.
– Raba: njive.
– Obseg: del površin (najmanj 30 % površin na območju Dravske kotline in najmanj 20 % površin na ostalih prispevnih območjih vodnih teles površinskih voda iz Načrta upravljanja voda).
– Lokacija: ni pomembna.
– Območje izvajanja: prispevna območja vodnih teles površinskih voda in območja vodnih teles podzemne vode iz Načrta upravljanja voda, razen najožja vodovarstvena območja (VVO I) in kmetijska zemljišča s srednjim naklonom 20 % ali več.

Učinki:
– izboljšanje stanja tal in voda;
– izboljšanje rodovitnosti in strukture tal;
– povečevanje mikrobiološke aktivnosti tal;
– preprečevanje izpiranja hranil v podtalje;
– varovanje tal pred škodljivimi vplivi vremena (zaskorjenost, izguba vlage, erozija);
– zmanjševanje zapleveljenosti.

 

• VOD_FFSV: Uporaba samo fitofarmacevtskih sredstev, ki so dovoljena na najožjih vodovarstvenih območjih

V okviru zahteve se uporabljajo samo določena fitofarmacevtska sredstva (aktivne snovi), ki so dovoljena na najožjih vodovarstvenih območjih iz predpisov, ki urejajo vodovarstvena območja za vodna telesa vodonosnikov (nacionalne uredbe). Aktivne snovi, ki jih je na teh območjih prepovedano uporabljati, so: bentazon, s-metolaklor, terbutilazin, metamitron, izoproturon, mcpp, mcpp-p, mcpa, dimetenamid, kloridazon, tritosulfuron, nikosulfuron, rimsulfuron, flurokloridon, petoksamid, klopiralid, dikloprop-p, metalaksil-m, metazaklor, dicamba, metribuzin, flufenacet, dimetaklor, klorotalonil, klorantraniliprol, triasulfuron. Seznam navedenih aktivnih snovi se lahko spremeni na podlagi sprememb nacionalnih uredb. Veljavni seznam je dostopen prek spletnih strani ministrstva in AKTRP.

– Obtežba: ni relevantna.
– Raba: njive.
– Obseg: vse njivske površine.
– Lokacija: ista ves čas trajanja obveznosti.
– Območje izvajanja: prispevna območja vodnih teles površinskih voda in območja vodnih teles podzemne vode iz Načrta upravljanja voda, razen najožja vodovarstvena območja (VVO I).

Učinki:
– zmanjšano obremenjevanje okolja;
– uporaba okolju prijaznih sredstev;
– izboljšanje stanja tal in voda;
– preprečevanje izpiranja aktivnih snovi fitofarmatsevskih sredstev v podzemne vode.

B. Izbirni zahtevi:

VOD_NEP: Neprezimni medonosni posevki

Zahteva se izvaja z namenom preprečevanja izpiranja hranil, zmanjšanja onesnaževanja podtalnice in erozije, izboljšanja rodovitnosti tal in podaljšanja pašne sezone za čebele v pozno jesen ter manjših potreb po krmljenju čebel s sladkorjem, povečanja odpornosti in boljše prezimitve čebeljih družin.

Setev neprezimnih medonosnih posevkov je potrebno opraviti najkasneje do 1.8. tekočega leta, tla morajo biti pokrita od 15.8. tekočega leta do vsaj 16.10. tekočega leta, obdelava ozelenjenih njivskih površin je mogoča po 16.10. tekočega leta. Pri izvajanju zahteve uporaba herbicidov ni dovoljena. Pri izvajanju zahteve uporaba mineralnih dušikovih gnojil ni dovoljena.

Poglavitna naloga posevkov, ki se sejejo po spravilu glavnih poljščin, je, da v čim večji meri izrabijo preostanek rastne dobe in življenjskega prostora. Zaradi tega mora biti njihov razvoj hiter, dobro pa morajo prenašati tudi neugodne rastne razmere (suše in visoke temperature).

Setev neprezimnih cvetočih medovitih posevkov po žetvi žit, oljne ogrščice in drugih poljščin prispeva k ohranjanju čebeljih družin, pa tudi k zmanjšanju populacije talnih škodljivcev.

Setev neprezimnih posevkov je v slovenskih pedoklimatskih pogojih potrebna tako z okoljevarstvenega vidika (preprečevanje erozije in izpiranja hranil) kot tudi zaradi ohranjanja rodovitnosti tal (organska snov, struktura, pedohigiena) ter krajinske in biotske raznovrstnosti (mozaična struktura krajine, vrstna pestrost, čebelja paša).

– Obtežba: ni relevantna.
– Raba: njive.
– Obseg: del njivskih površin (najmanj 20 %).
– Lokacija: ni pomembna.
– Območje izvajanja: prispevna območja vodnih teles površinskih voda in območja vodnih teles podzemne vode iz Načrta upravljanja voda, razen najožja vodovarstvena območja (VVO I).

Učinki:
– izboljšanje stanja tal in voda;
– preprečevanje izpiranja hranil v podtalje;
– izboljšanje rodovitnosti in strukture tal;
– zagotovitev naravne paše za čebele;
– povečana vsebnost humusa v tleh;
– povečevanje mikrobiološke aktivnosti tal;
– zmanjšana erozija tal;
– zmanjšan pojav bolezni, škodljivcev in plevelov;
– povečana biotska raznovrstnost.

Medonosni posevki, primerni za neprezimno ozelenitev so: ajda, bela gorjušica, boreč, detelje, facelija, grahor, krmni grah, lan, njivska grašica, oljna repica (jara), oljna ogrščica (jara), perzijska detelja, rjava indijska gorčica, sončnica.

 

VOD_POD: Setev rastlin za podor (zeleno gnojenje)

V okviru zahteve je predvidena setev rastlin po spravilu glavnega posevka z namenom, da se zaščiti tla pred erozijo in izpiranjem, s čimer se izboljšuje struktura tal, povečuje organska masa v tleh, izboljša zračno vodni režim v tleh in zmanjšuje zapleveljenost površine. Pred setvijo naslednje kulture se posevek podorje.

– Obtežba: ni relevantna.
– Raba: njive.
– Obseg: del površin.
– Lokacija: ni pomembna.
– Območje izvajanja: prispevna območja vodnih teles površinskih voda in območja vodnih teles podzemne vode iz Načrta upravljanja voda, razen najožja vodovarstvena območja (VVO I).

Učinki:
– obogatitev tal z organsko snovjo in hranili;
– povečevanje humusa v tleh;
– izboljšanje zračno vodnega režima v tleh;
– izboljšanje stanja tal in voda;
– zmanjševanje izpiranja hranil in fitofarmacevtskih sredstev v podzemne vode.

 

Upravičenci

Upravičenci do plačil so kmetijska gospodarstva, ki se v izvajanje operacije vključijo prostovoljno in izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve.

Upravičenci so tudi drugi upravljavci zemljišč, ki niso kmetje, in ki posedujejo znaten obseg površin, na katerih je treba spodbujati spremembo kmetijskih praks z namenom ohranjanja ali izboljšanja kakovosti vodnih virov in ohranjanja ter izboljšanja lastnosti in rodovitnosti tal.

 

Upravičeni stroški

Za izvajanje operacije Poljedelstvo in zelenjadarstvo se plačila namenjajo samo tistim obveznostim, ki presegajo ustrezne obvezne standarde, določene v skladu s poglavjem I naslova VI Uredbe 1306/2013/EU in ustrezna merila, določena z drugo alineo točke c) prvega odstavka 4. člena Uredbe 1307/2013/EU ter druge ustrezne obvezne zahteve iz nacionalnih predpisov.

Pri zahtevi “VOD_NMIN: Nmin analiza” so v izračunu upoštevani transakcijski stroški v višini 10% dejanskih stroškov materiala in storitev ter dela. Med transakcijske stroške so šteti stroški drobnega materiala, pošte, vodenja posebnih evidenc ter dela z oddajo vzorca.

Plačila krijejo 100% dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete obveznosti.

 

Pogoji za upravičenost

Ob vstopu v ukrep M10 mora KMG:
– imeti najmanj 1 hektar kmetijskih površin v smislu 4. člena Uredbe 1307/2013/EU;
– biti vpisano v Register kmetijskih gospodarstev, v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev;
– opraviti 6-urni program usposabljanja s področja kmetijsko okoljskih in kmetijsko podnebnih vsebin;
– imeti izdelan program aktivnosti kmetijskega gospodarstva, ki je elektronski dokument, pripravljen kot rezultat svetovalne storitve.

 

Vrsta podpore

Podpora sestoji iz plačila na hektar za izvajanje obveznih zahtev in/ali najmanj ene izbirne zahteve po lastni izbiri upravičenca.

 

Višina podpore

Višina plačil za zahteve v okviru operacije Vodni viri znaša 100 % višine plačil, izračunane po modelni kalkulaciji.

Za njivske površine KMG, ki se nahajajo izven prispevnih območij vodnih teles površinskih voda in območja vodnih teles podzemne vode iz Načrta upravljanja voda in izven najožjih vodovarstvenih območija (VVO I), lahko upravičenec pridobi plačilo za izbirno zahtevo POZ_FFSV iz operacije Poljedelstvo in zelenjadarstvo, če se vanjo vključi.

 

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 12. spremembo PRP – oktober 2022)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi