Operacija: Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje: Podukrep 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti

Lipicanski konj je avtohtona pasma (avtor: Primož Lavre).

Opis

Operacija je namenjena ohranjanju lokalnih pasem domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, njihove genske raznovrstnosti in preprečevanju izgube biološkega materiala, prilagojenega določenemu okolju.

Lokalne pasme domačih živali vključujejo avtohtone in tradicionalne pasme, ki so v reji na določenem območju in so prilagojene na klimo, krmo, strukturo in konfiguracijo tega območja. So sestavni del naravne in kulturne dediščine, ki so že v preteklosti pripomogle k ohranitvi poseljenosti bolj odročnih krajev Slovenije, pomembno pa so prispevale tudi k ohranjanju obdelanosti kmetijskih površin.

Zahteva pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks.

Živali avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali za katere se uveljavlja plačilo, morajo biti vključene v rejski program za zadevno pasmo.

Učinki:

Seznam lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje:

Avtohtone pasme:

Tradicionalne pasme:

Upravičenci

Upravičenci do plačil so kmetijska gospodarstva, ki se v izvajanje operacije vključijo prostovoljno in izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve.

Upravičenci so tudi drugi upravljavci zemljišč, ki niso kmetje, in ki posedujejo znaten obseg površin, na katerih je treba spodbujati spremembo kmetijskih praks z namenom ohranjanja lokalnih pasem domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, njihove genske raznovrstnosti in preprečevanja izgube biološkega materiala, prilagojenega določenemu okolju.

Upravičeni stroški

Za izvajanje operacije Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje se plačila namenjajo samo tistim obveznostim, ki presegajo ustrezne obvezne standarde, določene v skladu s poglavjem I naslova VI Uredbe 1306/2013/EU in ustrezna merila, določena z drugo alineo točke c) prvega odstavka 4. člena Uredbe 1307/2013/EU ter druge ustrezne obvezne zahteve iz nacionalnih predpisov.

Plačila krijejo 100 % dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete obveznosti v primeru reje avtohtonih pasem domačih živali in 60 % dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete obveznosti v primeru reje tradicionalnih pasem domačih živali.

Pogoji za upravičenost

Ob vstopu v ukrep M10 mora KMG:

 

Vrsta podpore

Podpora sestoji iz plačila na GVŽ, ki se nanaša na rejo lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje.

 

Višina podpore

Višina plačila za operacijo Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje znaša v primeru reje avtohtonih pasem domačih živali 100 % višine plačila, izračunane po modelni kalkulaciji in v primeru reje tradicionalnih pasem domačih živali 60 % višine plačila, izračunane po modelni kalkulaciji.

Plačilo:

 

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 12. spremembo PRP – oktober 2022)

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi