Operacija: Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija: Podukrep 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti

Foto: Ajda (avtor: Primož Lavre).

Opis

Operacija Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija je namenjena varovanju in ohranjanju izvirnih lastnosti in genske variabilnosti avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin in pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks.

Operacija se izvaja v dveh zahtevah:

Zahtevi se lahko dopolnjujeta.

 

Za avtohtone in tradicionalne sorte kmetijskih rastlin so značilni majhni pridelki, počasna rast in neekonomičnost, zato jih izpodrinile moderne, donosnejše sorte kmetijskih rastlin.

Izvajanje zahteve prispeva k večji genetski in biotski raznovrstnosti njiv, hmeljišč, intenzivnih sadovnjakov, visokodebelnih travniških sadovnjakov, oljčnikov in vinogradov. Ker so avtohtone in tradicionalne sorte kmetijskih rastlin prilagojene specifičnim okoljskim razmeram, so primerne tudi za prilagajanje pridelave nepredvidljivim vremenskim spremembam.

Z zahtevo se podpira spodbujanje pridelave avtohtonih in tradicionalnih sort žit, koruze, krompirja, oljnic in predivnic, krmnih rastlin, zelenjadnic, hmelja, sadnih rastlin in vinske trte.

Učinki:

 

Zahteva je namenjena spodbujanju pridelave semena in sadik avtohtonih in tradicionalnih sort žit, koruze, krompirja, oljnic in predivnic, krmnih rastlin in zelenjadnic, ki so v Sloveniji na razpolago le v omejenih količinah. Zahteva prispeva k preprečevanju izgube genetskega materiala teh sort, prilagojenega specifičnim rastnim razmeram.

KMG, ki uveljavlja plačilo za pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin, mora:

Pri pridelavi semenskega materiala avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin je najmanjša velikost strnjene površine lahko 0,01 ha.

Učinki:

Seznam rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija (PDF)

 

Upravičenci

Upravičenci do plačil so kmetijska gospodarstva, ki se v izvajanje operacije vključijo prostovoljno in izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve.

Upravičenci so tudi drugi upravljavci zemljišč, ki niso kmetje, in ki posedujejo znaten obseg površin, na katerih je treba spodbujati spremembo kmetijskih praks z namenom varovanja in ohranjanja izvirnih lastnosti ter genske variabilnosti avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin.

 

Upravičeni stroški

Za izvajanje operacije Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija se plačila namenjajo samo tistim obveznostim, ki presegajo ustrezne obvezne standarde, določene v skladu s poglavjem I naslova VI Uredbe 1306/2013/EU in ustrezna merila, določena z drugo alineo točke c) prvega odstavka 4. člena Uredbe 1307/2013/EU ter druge ustrezne obvezne zahteve iz nacionalnih predpisov.

Plačila za zahtevo GEN_SOR: Pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin krijejo 60 % dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete obveznosti, za zahtevo GEN_SEME: Pridelava semenskega materiala avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin pa 100 % dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete obveznosti.

 

Pogoji za upravičenost

Ob vstopu v ukrep M10 mora KMG:

 

Vrsta podpore

Podpora za izvajanje operacije Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija sestoji iz plačila na hektar za izvajanje ene ali obeh zahtev.

 

Višina podpore

GEN_SOR: Plačilo (60 % višine plačila, izračunane po modelni kalkulaciji): 136,38 EUR/hektar letno.

GEN_SEME: Plačilo (100 % višine plačila, izračunane po modelni kalkulaciji): 279,59 EUR/hektar letno.

 

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 12. spremembo PRP – oktober 2022)

 

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi