Operacija: Ohranjanje habitatov strmih travnikov: Podukrep 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti

Košnja strmih travnikov (foto: Silvo Kranjec).

Opis

Habitati strmih travnikov z nagibom 50% ali več so ključnega pomena za ohranjanje različnih redkih rastlinskih in živalskih vrst, ki so značilne za ekstenzivne travnike. Zaradi ohranjanja mozaičnosti kmetijske krajine, preprečevanja opuščanja rabe in ohranjanja biotske raznovrstnosti, je te strme travnike treba obvezno pokositi, lahko pa se na njih izvaja tudi jesenska paša.

Z namenom ohranjanja travniških habitatov na strmih legah in preprečevanja izgube biotske raznovrstnosti na eni strani ter zmanjševanja nevarnosti za erozijo na drugi, je potrebno nadaljevati z ustrezno rabo teh travnikov, to je z ročno košnjo in spravilom ter možnostjo paše.

Operacija se izvaja na travnikih z nagibom 50% ali več ter pomeni ohranjanje obstoječih praks. Pri izvajanju zahteve je obvezna najmanj enkratna ročna košnja in spravilo, dovoljena je tudi paša, pri čemer je treba zagotoviti, da ne pride do pregaženosti oziroma prepašenosti. Uporaba mineralnih gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ni dovoljena.

Učinki:

Upravičenci

Upravičenci do plačil so kmetijska gospodarstva, ki se v izvajanje operacije Ohranjanje habitatov strmih travnikov vključijo prostovoljno in izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve.

Upravičenci so tudi drugi upravljavci zemljišč, ki niso kmetje, in ki posedujejo znaten obseg površin, na katerih je treba ohranjati obstoječe kmetijske prakse z namenom ohranjanja habitatov strmih travnikov, ki so ključnega pomena za ohranjanje različnih redkih rastlinskih in živalskih vrst, ki so značilne za ekstenzivne travnike.

Upravičeni stroški

Za izvajanje operacije Ohranjanje habitatov strmih travnikov se plačila namenjajo samo tistim obveznostim, ki presegajo ustrezne obvezne standarde, določene v skladu s poglavjem I naslova VI Uredbe 1306/2013/EU in ustrezna merila, določena z drugo alineo točke c) prvega odstavka 4. člena Uredbe 1307/2013/EU ter druge ustrezne obvezne zahteve iz nacionalnih predpisov.

Plačila krijejo 100 % dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete obveznosti.

Pogoji za upravičenost

Ob vstopu v ukrep M10 mora KMG:

 

Vrsta podpore

Podpora sestoji iz plačila na hektar za izvajanje predpisanih zahtev.

 

Višina podpore

Višina plačila za operacijo Ohranjanje habitatov strmih travnikov znaša 100 % višine plačil, izračunane po modelni kalkulaciji.

 

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 12. spremembo PRP – oktober 2022)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi