OSNOVNI DOKUMENT:

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020  (julij 2015; ni več v veljavi)

PRVA SPREMEMBA MERIL:

Na 5. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (v nadaljevanju: OS), ki je potekala 6. 6. 2016 v Ljubljani, so bila v okviru 6. točke dnevnega reda obravnavana merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020. OS je sprejel naslednje mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020:

– OS podpira predlog sprememb meril za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 kot je bil predložen in predstavljen na seji OS.

– OS naloži Organu upravljanja, da po potrebi izvede redakcijske popravke, zahtevane s strani Evropske komisije.

Organ upravljanja je upošteval mnenje OS in pripravil dopolnjeno verzijo dokumenta Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 1. sprememba, julij 2016, ki jo je na dopisni seji 2. 8. 2016 tudi potrdil.

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 – 1. sprememba (julij 2016; ni več v veljavi)

DRUGA SPREMEMBA MERIL:

Na 6. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (v nadaljevanju: OS), ki je potekala 20. 10. 2016 v Ljubljani, so bila v okviru 3. točke dnevnega reda obravnavana merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020. OS je sprejel naslednje mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020:

OS podpira predlog sprememb meril za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 kot je bil predložen in predstavljen na seji OS.

Organ upravljanja je upošteval mnenje OS in pripravil dopolnjeno verzijo dokumenta Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 2. sprememba, november 2016, ki jo je na dopisni seji 9. 11. 2016 tudi potrdil. Sprememba meril se nanaša zgolj na podukrep 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Spremembe meril za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 bodo vključene v izvedbene predpise in postopke za izvajanje ukrepov PRP 2014–2020.

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 – 2. sprememba (november 2016; ni več v veljavi)

TRETJA SPREMEMBA MERIL – marec 2017:

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 je bilo treba spremeniti zaradi uveljavitve 2. spremembe PRP 2014–2020 (ki je bila potrjena dne 14. 12. 2016), zaradi vključitve predlogov socialnih partnerjev, ki prispevajo k izboljšanju izvajanja ukrepov in zaradi redakcijskih sprememb ter drugih uskladitev.

Na 8. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OS), ki je potekala dne 3. 3. 2017 v Ljubljani, je OS je sprejel mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020.

Organ upravljanja je upošteval mnenje OS in pripravil dopolnjeno verzijo dokumenta Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 3. sprememba, marec 2017.

Dokument: Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 – 3. sprememba (marec 2017; ni več v veljavi)

ČETRTA SPREMEMBA MERIL – julij 2017

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 je bilo treba spremeniti zaradi uvedbe novega podukrepa M06.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjena razvoju majhnih kmetij, katerega cilj je omogočiti razvoj majhnih kmetij, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na OMD ter izboljšati potencial za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov.

Na 10. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OS), ki je potekala dne 28. 7. 2017 v Ljubljani, je OS je sprejel mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020.

Organ upravljanja je upošteval mnenje OS in na dopisni seji 18. 8. 2017 potrdil Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 4. sprememba, julij 2017.

Dokument: Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 – 4. sprememba (julij 2017; ni več v veljavi)

PETA SPREMEMBA MERIL – september 2017:

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 je bilo treba spremeniti zaradi sprememb pri ukrepih M9.1 Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju, M16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij  ter M16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

Organ upravljanja in Odbor za spremljanje sta na svojih sejah sprejela mnenje, da je gradivo Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 5. sprememba, september 2017, ustrezno in primerno za objavo na spletni strani.

Dokument: Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 – 5. sprememba (september 2017 – ni več v veljavi)

ŠESTA SPREMEMBA MERIL – april 2018:

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 so se spremenila pri podukrepu M3.1 – Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja, saj so se umaknile nekatere nacionalne sheme kakovosti, ki niso priglašene v skladu z direktivo 2015/1535. Podukrep M3.2 – Podpora za dejavnosti informiranja in promocije, ki jih izvajajo skupine proizvajalcev na notranjem trgu je bil s 3. spremembo PRP 2014-2020 umaknjen, zato so se črtala tudi merila za ta ukrep. Spremembe meril so tudi pri podukrepu M9.1 – Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

Na 12. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OS), ki je potekala dne 15. 2. 2018 v Ljubljani, je OS je sprejel mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020.

Organ upravljanja je upošteval mnenje OS in na 12. redni seji 5. 4. 2018 potrdil Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 6. sprememba, april 2018.

Dokument: Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 – 6. sprememba (april 2018 – ni več v veljavi)

SEDMA SPREMEMBA MERIL – julij 2018:

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 so se redakcijsko spremenila pri podukrepu M04.2 Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov in pri podukrepu M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Pri podukrepu M04.2 Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov se vključenost v sheme kakovosti lahko dokazuje s certifikati in tudi s potrdili za proizvode iz evropskih ali nacionalnih shem kakovosti oziroma odločbo o oceni za vino. Pri podukrepu M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete pa se popravek nanaša na merilo iz geografskega vidika in sicer vključitev kmetijskega gospodarstva s katerim mladi kmet vstopi v podukrep M06.1 v OMD.

Na 13. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OS), ki je potekala dne 6. 6. 2018 v Ljubljani, je OS je sprejel mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020.

Organ upravljanja je upošteval mnenje OS in na 13. seji 3. 7. 2018 potrdil Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 7. sprememba, april 2018.

Dokument: Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 – 7. sprememba (julij 2018 – ni več v veljavi)

OSMA SPREMEMBA MERIL – december 2018:

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 so se redakcijsko spremenila pri podukrepu 1.1 – Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti in podukrepu 2.1 – Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja. Pri podukrepu 1.2 – Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja se dodajajo tudi druge dejavnosti za širjenje informacij in spreminja se razmerje v točkah, ki je sedaj v razmerju 50 (cena) in 50 (druga merila). Pri podukrepu 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva se dodaja opis novega merila, in sicer » Izvajanje naložbe na območjih Nature 2000«. Pri podukrepu 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov se gospodarnost poslovanja sedaj izračunava na podlagi poslovnega načrta in pri vlogi ni več potrebno dokazilo o boniteti. Pri podukrepu 7.3 – Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo se je merilo v večjem delu popolnoma spremenilo. Pri podukrepu 8.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov – Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči se na podlagi zadnje spremembe PRP 2014-2020 spremeni tudi besedilo v merilih tako, da je sedaj možna sanacija vseh vrst ujem, ki so poškodovale ali še bodo slovenske gozdove, ne samo žledolom. Pri podukrepu 8.6 – Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov – Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa se spreminja le besedilo na podlagi zadnje spremembe PRP 2014-2020, in sicer se je pri opisu operacije majhen obseg predelave spremenil (zmanjšal) na pobudo Evropske Komisije in pa določa se tudi oblika finančnih inštrumentov.

Na 14. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OS), ki je potekala dne 7. 2. 2019 v Ljubljani, je OS je sprejel mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020.

Organ upravljanja je upošteval mnenje OS in na 17. seji dne 15. 2. 2019 potrdil Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 8. sprememba, december 2018.

Dokument: Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 – 8. sprememba (december 2018 – ni več v veljavi)

DEVETA SPREMEMBA MERIL – maj 2019:

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 so se redakcijsko spremenila pri podukrepih M4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in M4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov, kjer so se uskladile zadnje spremembe v Programu razvoja podeželja 2014-2020, ki pa niso imele vpliva na merila za izbor operacij.

Pri merilu za podukrep M6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete se popravek nanaša na vključenost KMG v ukrep M14 Dobrobit živali – izbira razvojnega cilja v poslovnem načrtu mladega kmeta, ki se je s spremembo meril izbrisal.

Pri merilu za podukrep M6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjena razvoju majhnih kmetij se merilo Število polnih delovnih moči spremeni v merilo Vključenost člana kmetijskega gospodarstva v pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti. S spremembo je tako omogočena poenostavitev postopka vložitve vloge na javni razpis in hkrati omogočena lažja administrativna obdelava vlog prispelih na javne razpise, saj bo po novem možno pridobiti točke samo v primerih, da je član kmetijskega gospodarstva vključen v pokojninsko in invalidsko zavarovanje z naslova opravljanja kmetijske dejavnosti. Uvaja se novo merilo Velikost kmetijskega gospodarstva v PKP, s katerim so preferirane večje kmetije znotraj ciljne skupine, ki imajo večjo možnost za rast in razvoj. Prav tako se je spremilo tudi merilo Vključenost upravičenca v shemo kakovosti – izbrana kakovost, pri katerem namesto prijave v postopek certificiranja preverjamo pridobljen certifikat.

Merilo za podukrep M6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti še niso bila opredeljena, saj struktura upravljanja finančnih instrumentov še ni vzpostavljena. Z uvedbo nove oblike pomoči v obliki nepovratne finančne pomoči so se opredelila tudi nova merila za omenjeno obliko pomoči, ki bo namenjena naložbam v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti na podeželju.

Merilo za podukrep 7.3 – Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo se popravlja, in sicer na vsa tri merila, katera so znesek javnega sofinanciranja na gospodinjstvo na beli lisi, število omogočenih modelov širokopasovnega dostopa ter število gospodinjstev na belih lisah z dostopom do širokopasovnih storitev elektronskih komunikacij. Prvo in tretje merilo se v celoti spremenita in preimenujeta zaradi lažjega ponderiranja popolnih vlog in izbire upravičenca. Spremenila pa se je tudi vstopna meja točk za uvrstitev vlog v obravnavo popolnih in vsebinsko ustreznih vlog, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev na javnem razpisu z namenom uspešnejše izvedbe javnega razpisa in izbire upravičenca.

Organ upravljanja je na 19. seji 17. 5. 2019 potrdil Meril za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 9. sprememba.
Na 15. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OS), ki je potekala dne 7. 6. 2019 na ekološki kmetija Kukenberger, je OS je sprejel mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 in dodatno dopolnitev za vključitev sektorja grozdje za vino pri podukrepu 9.1 – Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju.
Organ upravljanja je upošteval mnenje OS in na 20. seji 21. 6. 2019 potrdil Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 9. sprememba, maj 2019.

Dokument: Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 – 9. sprememba (maj 2019 – ni več v veljavi)

DESETA SPREMEMBA MERIL – julij 2019

Deseta sprememba meril za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 se nanaša na spremembo meril za podukrep M09.1 – Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na spremembe, ki so vezane na finančne instrumente. Na 16. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OS), ki je potekala od 31. 7. 2019 do 2. 8. 2019, je OS sprejel mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020. Organ upravljanja za je upošteval mnenje odbora za spremljanje SKP in na 21. dopisni seji, ki je potekala 9. 8. 2019, potrdil Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 10. sprememba.

Dokument: Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 – 10. sprememba  (julij 2019 – ni več v veljavi)

ENAJSTA SPREMEMBA MERIL – junij 2020:

Enajsta sprememba meril za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 se nanaša na podukrepe M04.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov, M06.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti ter M08.6 – Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov.
Pri podukrepu M04.2 se sprememba nanaša na bolj enakopravno obravnavo meril, ki prejmejo med 10 in 15 točk, po linearni določitvi. Ukrepi, povezani z zajezitvijo epidemije virusa COVID-19, so povzročili motnje v delovanju notranjega trga EU in pokazala se je potreba po aktivnejšem in trajnem povezovanju na področju pogodbenih odnosov med proizvajalci kmetijskih proizvodov ter med predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov.

Prav tako je pri podukrepu M06.4 bolj enakopravna obravnava meril, ki prejmejo med 10 in 15 točk, po linearni določitvi. Poleg tega pa se pri tem podukrepu črtajo določila glede finančnih instrumentov, saj se glede na razvoj dogodkov v tem programskem obdobju finančni instrumenti v okviru PRP 2014-2020 ne bodo izvajali.

Pri podukrepu M08.6 se dodajajo novi upravičenci, in sicer bodo pri operaciji Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa kolektivne naložbe lahko izvedle skupine lastnikov gozdov ter skupine proizvajalcev s področja gozdarstva. Merila za skupine lastnikov gozdov enaka kot merila za fizične osebe. Dodajajo se nova merila za agrarne skupnosti in za skupine proizvajalcev s področja gozdarstva. Pri operaciji Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa bodo kolektivne naložbe lahko izvedle skupine nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter skupine proizvajalcev s področja gozdarstva. Merila za skupine nosilcev dopolnilnih dejavnosti so enaka kot merila za nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, dopolnili smo preglednico. Dodajajo se merila za skupine proizvajalcev s področja gozdarstva.

Na 17. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OS), ki je potekala 19. 6. 2020, je OS sprejel mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020. Organ upravljanja je upošteval mnenje OS in na 27. Dopisni seji, ki je potekala 8. 7. 2020, potrdil Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 11. sprememba.

DokumentMerila za izbor operacij 11. sprememba.pdf (junij 2020 – ni več v veljavi)

DVANAJSTA SPREMEMBA MERIL – oktober 2020:

Dvanajsta sprememba meril za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 se nanaša na nov ukrep M21 – Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela (člen 39b).

Na 18. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OS), ki je potekala 16. 9. 2020, je OS sprejel mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020. Organ upravljanja je upošteval mnenje OS in na 30. dopisni seji, ki je potekala 2. 10. 2020, potrdil Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 12. sprememba.

Dokument: Merila za izbor operacij 12. sprememba.pdf (oktober 2020 ni več v veljavi)

TRINAJSTA SPREMEMBA MERIL – julij 2021:

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 se po potrebi spremenijo; trenutno je v veljavi 13. sprememba meril (julij 2021). Spremembe meril za izbor operacij bodo vključene v izvedbene predpise in postopke za izvajanje ukrepov PRP 2014–2020.

Dokument: Merila za izbor operacij_13. sprememba (julij 2021 – ni več v veljavi)

ŠTIRINAJSTA SPREMEMBA MERIL – januar 2023:

Štirinajsta sprememba meril za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 vključuje predlog novo oblikovanih meril za izbor vlog za izvajanje novega podukrepa M8.3 – Podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov. Na 23. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OS), ki je potekala 10. 1. 2023, je OS sprejel mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020. Organ upravljanja je upošteval mnenje OS in na 38. dopisni seji, ki je potekala 24. 1. 2023, in potrdil Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 14. sprememba.

Dokument: Merila za izbor operacij_14. sprememba (januar 2023 ni več v veljavi)

PETNAJSTA SPREMEMBE MERIL – februar 2023:

Petnajsta sprememba meril za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 vključuje predlog novo oblikovanih meril za izbor vlog za izvajanje novega ukrepa M22 – Izredna začasna podpora kmetom ter MSP, ki so jih posledice ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadele (člen 39b). Na 24. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OS), ki je potekala 6. 2. 2023, je OS sprejel mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020. Organ upravljanja je upošteval mnenje OS in na 39. dopisni seji, ki je potekala 16. 2. 2023, potrdil Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 15. sprememba.

Dokument: Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 – 15. sprememba (februar 2023 – ni več v veljavi)

ŠESTNAJSTA SPREMEMBA MERIL – november 2023

Šestnajsta sprememba meril za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 vključuje predlog novo oblikovanih meril za izbor vlog za izvajanje novega podukrepa M05.2 – Podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov in spremembo pri podukrepu M04.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva – Naložbe v zmanjšanje toplogrednih plinov iz kmetijstva. Na 6. seji Odbora za spremljanje izvajanja strateškega načrta SKP (v nadaljevanju: odbor za spremljanje SKP), ki je potekala 14. 11. 2023, je odbor za spremljanje SKP sprejel mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020. Organ upravljanja za je upošteval mnenje odbora za spremljanje SKP in na 43. dopisni seji, ki je potekala 30. 11. 2023, potrdil Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 16. sprememba.

Dokument: Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 – 16. sprememba (november 2023 – ni več v veljavi)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi