[preselected_search_fields]

Povezovanje na kmetijah: Kmetija pri Kumru, 2017 (Olga Voglauer)

Objavljeno: 22.05.2017

V okviru usposabljanja za mlade kmete je bila 2017 vključena tudi predstavitev primera dobre prakse mlade ekološke kmetice Olge Voglauer, zamejske Slovenske iz Avstrije.

Ključne besede:
mladi kmet, mladi kmetje, prevzemnik, mladi kmetje / mladi prevzemniki, M6.1, 6.1, M1, usposabljanje, gradivo, 2017

Tehnološka navodila za izvajanje operacije Poljedelstvo in zelenjadarstvo - 2. posodobitev, 2017

Objavljeno: 10.04.2017

Tehnološka navodila za izvajanje operacije Poljedelstvo in zelenjadarstvo v okviru ukrepa Kmetijsko–okoljska–podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Operacija je namenjena ohranjanju in spodbujanju nadstandardnih kmetijskih praks na njivskih površinah, ki predstavljajo višje zahteve od običajne kmetijske prakse. Namen je vzpostaviti ravnotežje med potrebo po pridelavi hrane in varovanjem okolja ter spodbuditi kmetijska gospodarstva (KMG), da bi s kmetijskimi zemljišči gospodarila na način, ki zmanjšuje vplive kmetovanja na okolje, prispeva k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam ter zagotavlja izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

 

 

Tehnološka navodila za izvajanje operacije Vodni viri - 2. posodobitev, 2017

Objavljeno: 10.04.2017

Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 je namenjen ohranjanju in spodbujanju nadstandardnih kmetijskih praks, ki predstavljajo višje zahteve od običajne kmetijske prakse, zagotavljajo pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

Upravičenci morajo ob vstopu v ukrep KOPOP izpolnjevati naslednje pogoje upravičenosti:

 • imeti najmanj en hektar (v nadaljevanju: ha) kmetijskih površin na KMG;
 • KMG mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: RKG);
 • imeti opravljen šesturni program predhodnega usposabljanja s področja kmetijsko okoljskih in kmetijsko podnebnih vsebin;
 • imeti izdelan program aktivnosti kmetijskega gospodarstva, ki je elektronski dokument, pripravljen v okviru svetovalne storitve.

Tehnološka navodila za izvajanje operacije Vodni viri v okviru ukrepa Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (2. posodobitev) 2017

 

Tehnološka navodila za izvajanje operacije Sadjarstvo v okviru ukrepa KOPOP - 2. posodobitev, 2017

Objavljeno: 10.04.2017

Sadjarstvo je kmetijska panoga, kjer se spremembe v pridelavi, ki temeljijo na okolju, pridelovalcu in ne nazadnje potrošniku prijaznejši pridelavi, odvijajo zelo hitro. Novejši okoljski ukrepi sledijo filozofiji zmanjšane obremenitve pridelka in okolja s fitofarmacevtskimi sredstvi (v nadaljevanju: FFS), prispevajo pa tudi k varovanju zdravja ljudi (pridelovalcev in potrošnikov).
V skladu z Uredbo o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, z vsemi spremembami; v nadaljevanju uredba) se v okviru ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (v nadaljevanju: ukrep KOPOP) izvaja tudi operacija Sadjarstvo (v nadaljevanju: operacija SAD), ki vključuje naslednje zahteve:

a) obvezna zahteva:

 • SAD_VABE: Uporaba feromonskih in lepljivih vab za potrebe spremljanja škodljivih organizmov (v
  nadaljevanju: SAD_VABE);

b) izbirne zahteve:

 • SAD_EKGN: Gnojenje samo z gnojili, ki so dovoljena v ekološki pridelavi (v nadaljevanju: SAD_EKGN),
 • SAD_KONF: Uporaba metode konfuzije in dezorientacije (v nadaljevanju: SAD_KONF),
 • SAD_MEHZ: Mehansko zatiranje plevelov (pod drevesi) (v nadaljevanju: SAD_MEHZ),
 • SAD_POKT: Pokritost tal v medvrstnem prostoru z negovano ledino (v nadaljevanju: SAD_POKT).

Tehnološka navodila za izvajanje operacije Sadjarstvo v okviru ukrepa Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (2. posodobitev) 2017

 

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo sadja (brošura)

Objavljeno: 09.03.2016

V tehnoloških listih so za vsako posamezno sadno vrsto v preglednicah navedena opozorila, v katerem obdobju ali razvojni fazi rastline mora biti pridelovalec pozoren na posamezen agrotehnični ukrep. Kako in kdaj bo opravilo upoštevano, se odloči vsak sam po temeljitem razmisleku, na podlagi izkušenj ali razgovora s strokovnjakom.

Pri načrtovanju ekološke pridelave moramo upoštevati danosti, ki jih imamo na kmetiji (primerne površine, delovna sila, druga pridelava). Ekološka pridelava je delovno veliko bolj intenzivna od standardne in zahteva veliko znanja. Ob ustrezni tehnologiji in uspešnem trženju so pridelki in prihodek visoki.

Leto izdaje: 2016

 

Slovenske avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali

Objavljeno: 24.06.2015

Publikacija predstavlja vse avtohtone in tradicionalne slovenske pasme. Vsebinsko je pri izdaji publikacije sodelovala Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.

Avtorji: Danijela Bojkovski, Angela Cividini, Marko Čepon, Antonija Holcman, Drago Kompan, Milena Kovač, Andreja Komprej, Metka Žan Lotrič, Špela Malovrh, Klemen Potočnik, Mojca Simčič, Dušan Terčič, Polonca Zajc

Leto izdaje: 2014

Kazalo vsebine
LIPICANSKI KONJ – slovenska avtohtona pasma
SLOVENSKI HLADNOKRVNI KONJ – slovenska avtohtona pasma
POSAVSKI KONJ – slovenska avtohtona pasma
LJUTOMERSKI KASAČ – slovenska tradicionalna pasma
HAFLINŠKI KONJ – slovenska tradicionalna pasma
CIKASTO GOVEDO – slovenska avtohtona pasma
LISASTO GOVEDO – slovenska tradicionalna pasma
RJAVO GOVEDO – slovenska tradicionalna pasma
KRŠKOPOLJSKI PRAŠIČ – slovenska avtohtona pasma
SLOVENSKA LANDRACE – LINIJA 11 – slovenska tradicionalna pasma prašičev
SLOVENSKA LANDRACE – LINIJA 55 – slovenska tradicionalna pasma prašičev
SLOVENSKI VELIKI BELI PRAŠIČ – slovenska tradicionalna pasma
JEZERSKO-SOLČAVSKA OVCA – slovenska avtohtona pasma
BOVŠKA OVCA – slovenska avtohtona pasma
BELOKRANJSKA PRAMENKA – slovenska avtohtona pasma
ISTRSKA PRAMENKA – slovenska avtohtona pasma
OPLEMENJENA JEZERSKO-SOLČAVSKA OVCA – slovenska tradicionalna pasma
DREŽNIŠKA KOZA – slovenska avtohtona pasma
SLOVENSKA SANSKA KOZA – slovenska tradicionalna pasma
SLOVENSKA SRNASTA KOZA – slovenska tradicionalna pasma koz
ŠTAJERSKA KOKOŠ – slovenska avtohtona pasma kokoši
SLOVENSKA GRAHASTA KOKOŠ – slovenska tradicionalna pasma
SLOVENSKA SREBRNA KOKOŠ – slovenska tradicionalna pasma
SLOVENSKA RJAVA KOKOŠ – slovenska tradicionalna pasma kokoši
SLOVENSKA POZNO OPERJENA KOKOŠ – slovenska tradicionalna pasma kokoši
KRANJSKA ČEBELA – slovenska avtohtona podvrsta medonosne čebele
KRAŠKI OVČAR (KRAŠEVEC) – slovenska avtohtona pasma

Tehnološka navodila za izvajanje operacije hmeljarstvo (KOPOP-HML)

Objavljeno: 11.06.2015

Tehnološka navodila za izvajanje operacije Hmeljarstvo (KOPOP-HML) so pripravljena na osnovi Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz PRP obdobje 2014–2020.

Znotraj operacije KOPOP-HML sta dve zahtevi obvezni: pokritost tal v medvrstnem prostoru in Nmin analiza. Na voljo pa so še tri izbirne zahteve: gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak, kompostiranje rastlinskih odpadkov po obiranju hmelja in uporaba biorazgradljivih vrvic. Izdano: 2015

Prijava na e-novice

Deli z drugimi