V javni obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu


  • Datum objave 26.10.2022

V javni obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu

  • Datum objave 26.10.2022

Fotografija: Kozolec, avtor: Franci Medved.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je včeraj v javno obravnavo posredovalo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu. Javna obravnava bo potekala do vključno 7. novembra 2022. Novela zakona je potrebna zaradi reforme Skupne kmetijske politike (SKP) oziroma izvajanja Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje (SN SKP) 2023–2027, saj dopolnjuje obstoječo pravno podlago za začetek izvajanja SKP s 1. 1. 2023.

Predlagana sprememba zakona v večji meri podrobneje določa posebni upravni postopek z namenom izvajanja SN SKP 2023–2027 in dodatno prinaša še nekaj splošnih prilagoditev za izvajanje SN SKP 2023–2027 ter drugih rešitev, vezanih na plačila in evidence ter delovanje varuha v verigi preskrbe s hrano.

Sprememba Zakona o kmetijstvu ureja naslednje vsebinske sklope:

  • Splošne prilagoditve za izvajanje SN SKP 20232027

Slovenija je za izvajanje reforme SKP pripravila strateški načrt SKP 2023–2027. Glavnina vsebine za izvajanje novega strateškega načrta je bila določena pri predhodni spremembi Zakona o kmetijstvu, pri tokratni spremembi gre v večji meri za poenotenje izrazov in jasnejše določanje na podlagi notranjih uskladitev, redakcije. Dodajajo se tudi prehodne določbe za namen podaljšanja podlag v novo programsko obdobje 2023-2027 za pašne in agrarne skupnosti.

  • Posebna ureditev upravnega postopka in povezane vsebine – sistem za spremljanje površin, krizni ukrepi politike razvoja podeželja, izvajanje finančnih instrumentov, izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, administrativna kontrola in kontrola na terenu, upravne sankcije, izplačila in vračila sredstev, oblike javnih razpisov, informativne odločbe

S predlaganimi spremembami členov v okviru posebne ureditve upravnega postopka in povezanih vsebin se dodatno poenostavljajo in pospešujejo postopki ter se izboljšuje pravni položaj strank. Določa se izvajalce za podpore v obliki finančnih instrumentov za ukrepe politike razvoja podeželja, podrobneje se ureja namen in postopek izvajanja finančnih instrumentov. Uvaja se podlaga za nove ukrepe, s katerimi se upravičencem želi zagotoviti hitra pomoč v kriznih situacijah. Jasno se določi način izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD). Omogoči se samodejna kontrola izpolnjenosti spletnega obrazca za vlogo in predpisanih prilog. Pri pregledih na kraju samem se predlaga določba, ki bo Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja omogočila izvajanje pregleda na kraju samem brez napovedi, oziroma s krajšimi roki za napoved v primerjavi s siceršnjimi roki po ZUP, če je to potrebno zaradi namena pregleda ali učinkovitosti pri opravljanju pregledov. V skladu s predpisi EU za SKP 2023−2027 je nov obvezen element IAKS sistema, ki ga morajo vzpostaviti države članice, tudi sistem za spremljanje površin (angleško area monitoring system – AMS) in ki se ga s predlogom zakona podrobneje definira. V povezavi z AMS se ureja izvajanje dodatnega terenskega ogleda, v primeru, da se z AMS ne da z gotovostjo ugotoviti dejanskega stanja, o katerem se strank predhodno ne obvešča in se izvede brez njihove navzočnosti. Predlaga se, da se orodje za komunikacijo s strankami v povezavi z AMS- Sopotnik uporablja tudi za seznanitev strank z ugotovitvami dodatnega terenskega ogleda. Določajo se primeri, kadar se zaradi neizpolnjevanja ali kršitve obveznosti ne določijo upravne sankcije. Določi se znesek, do katerega je mogoča opustitev izterjave neupravičeno izplačanih sredstev. Določa se tudi rok za vračilo sredstev v primeru zaznanih nepravilnosti pri upravičencih. Razširja se nabor ukrepov, za katere se izda informativna odločba, ureja se odpoved pravici iz informativne odločbe. Uvajajo se določene novosti glede javnih razpisov: črta se avtomatski prenos popolnih vlog med posameznimi časovnimi obdobji v primeru delno odprtih javnih razpisov, uvaja se poenostavitev z vidika obravnave vlog pri delno odprtih in zaprtih javnih razpisih, uvaja se možnost odobritve popolnih vlog, za katero na javnem razpisu sicer ni na voljo dovolj sredstev, omogoča se način izbire popolnih vlog in način dodeljevanja sredstev v primeru več popolnih vlog. Predlaga se določanje potrditve operacije LAS, pri kateri ni potreben javni razpis. Dodatno se ureja področje zahtevkov za izplačilo, in sicer umik zahtev za izplačilo sredstev in podlaga za določanje upravne sankcije v obliki znižanja izplačila sredstev.

  • Plačilo za opravljeno začasno ali občasno delo v kmetijstvu

S predlogom spremembe člena se višina najnižje urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo v kmetijstvu usklajuje z rastjo minimalne plače v Republiki Sloveniji, kot jo določa zakon, ki ureja minimalno plačo. Višina urne postavke velja od marca tekočega koledarskega leta do vključno februarja naslednjega koledarskega leta.

  • Evidence in zbiranje podatkov

Izboljšuje se obstoječa pravna podlaga za evidenco za različne oblike povezovanje proizvajalcev, ki se z letom 2023 vzpostavlja v elektronski obliki. Dodani so prepisi podatkov iz drugih evidenc za namen kontrole in podlaga za zbiranje dodatnih podatkov. Vzpostavlja se podlaga za izvajanje analiz krme za potrebe ukrepov zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in amonijaka v kmetijstvu v okviru SN SKP 2023–2027. V povezavi s tem se uvaja evidenca o analizah krme za potrebe kmetijstva in razvoja podeželja za spremljanje izvajanja ukrepov kmetijske politike. Vzpostavlja se evidenca tržne usmerjenosti nosilcev kmetijskih gospodarstev, v kateri se bodo v podporo izvajanju skupne kmetijske politike zbirali podatki o tržni usmeritvi kmetijskega gospodarstva, podatki o obsegu prihodka od kmetijske prodaje in načinu trženja. Vzpostavlja se evidenca o delovnih opravilih, ki je namenjena preverjanju izpolnjevanja predpisanih zahtev ukrepov kmetijske politike in poročanju glede izpolnjevanja zavez in podnebno-okoljskih ciljev v skladu s predpisi Unije. Na novo se vzpostavlja evidenca o krajinskih značilnostih, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, ki je nujna za izvedbo in kontrolo standarda v okviru pogojenosti in nekaterih okoljskih ukrepov SN SKP 2023–2027. Evidenca bo služila ugotavljanju dejanskega stanja krajinskih značilnosti kot pogoja za izvajanje pravil ali ukrepov kmetijske politike. Popravlja se besedilo člena, ki določa evidenco posebnih kultur. Spreminja in dopolnjuje se člen glede pridobivanja in uporabe podatkov za potrebe upravnih postopkov, omogočeno bo tudi povezovanje zbirk oziroma podatkov.

  • Veriga preskrbe s hrano

S predlagano spremembo se ureja kršitev obveznosti varuha v verigi preskrbe s hrano, kot razlog za predčasno razrešitev. V primeru zaznave hujše kršitve obveznosti varuha odnosov v verigi s hrano se ustanovi tričlanska komisija, ki presoja o obstoju hujše kršitve obveznosti varuha.

Cilj javne obravnave predlaganih sprememb zakona je javnosti omogočiti seznanitev s spremembami Zakona o kmetijstvu, pred njegovim sprejetjem.

Ministrstvo vso zainteresirano javnost vljudno vabi k podajanju pisnih pripomb oziroma sodelovanju v javni obravnavi, ki bo trajala do vključno 7. novembra 2022.

Komentarje in predloge je možno podati preko spletne strani e-demokracija, na kateri je dostopno tudi besedilo predloga sprememb in dopolnitev Zakona o kmetijstvu.

Komentarje in predloge lahko pošljete tudi na elektronski naslov gp.mkgp@gov.si ali po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Deli z drugimi