Uredba o izvajanju intervencije podpora za informiranje in promocijo proizvodov iz shem kakovosti


  • Datum objave 27.05.2024

Informiranje in promocija shem kakovosti, Arhiv MKGP, avtorica Petra Vidonja s.p.

Uredba o izvajanju intervencije podpora za informiranje in promocijo proizvodov iz shem kakovosti

  • Datum objave 27.05.2024

V Uradnem listu RS je bila objavljena Uredba o izvajanju intervencije podpora za dejavnosti informiranja in promocije proizvodov iz shem kakovosti iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027, ki določa pravila za izvajanje intervencije.

Cilji intervencije so izboljšanje prepoznavnosti shem kakovosti in proizvodov iz shem kakovosti, boljša informiranost o ponudbi proizvodov med potrošniki in vzpodbuditi bolj organizirano, aktivno in usklajeno promocijo proizvodov s strani proizvajalcev. Intervencija bo prispevala tudi k povečanju povpraševanja po proizvodih in k boljšemu cenovnemu položaju proizvodov iz shem kakovosti na domačem in notranjih trgih EU.

V okviru intervencije so upravičene skupine izvajalcev za izvajanje sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava, skupine proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti in skupine oziroma organizacije proizvajalcev za skupno trženje, ki povezujejo vsaj 2 proizvajalca, vključena v izvajanje podprtih shem kakovosti. Podprte sheme kakovosti so: ekološka pridelava in predelava, zaščitena označba porekla, zajamčena tradicionalna posebnost, zaščitena geografska označba in izbrana kakovosti.

Bistveni pogoji za oddajo vloge na javni razpis so: priznanje skupine oziroma organizacije proizvajalcev s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da gre za novo obliko sodelovanja, oziroma da so se promocijske aktivnost sheme kakovosti oziroma proizvodov iz shem kakovosti začele izvajati na novo, poleg tega pa je potrebno vlogi na javni razpis priložiti tudi načrt dejavnosti informiranja in promocije, ki vsebuje zlasti namen in cilje, pričakovane rezultate izvedenih promocijskih aktivnosti in opisan načrt promocijskih aktivnosti, ki jih vlagatelj namerava izvesti s pridobljeno podporo.

Upravičeni stroški v okviru intervencije so: stroški dela, stroški kilometrine, stroški udeležbe na dogodkih, stroški uporabe javnega prevoza, stroški nastanitve, stroški hrane in pijače za namen degustacije, posredni stroški in stroški zunanjih storitev, ki jih ne opravijo zaposleni pri upravičencu oziroma njegovi člani, kot so na primer stroški upravljanja in koordinacije izvajanja načrta, stroški priprave idejne zasnove, stroški izdelave spletne strani, stroški izdelave in distribucije promocijskih gradiv, stroški sodelovanja na javnih predstavitvah in stroški zakupa oglasnega prostora.

Podpora se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, in sicer v višini 70 % upravičenih stroškov, ki so nastali z izvajanjem aktivnosti promocije in informiranja iz načrta aktivnosti informiranja in promocije. Najvišji znesek podpore znaša 200.000 evrov za shemo kakovosti oziroma za proizvod iz sheme kakovosti, za katerega je vložena vloga za podporo. Najnižji znesek podpore znaša 5000 evrov na vlogo. Podpora se dodeli glede na dejansko nastale stroške, za določene stroške, kot so strošek izdelave načrta dejavnosti informiranja in promocije, stroški dela in kilometrine, pa se uporabljajo poenostavljene oblike stroškov, ki prinašajo večjo preglednost sistema izračunavanja podpor, prispevajo k zmanjševanju stopnje napake ter poenostavitvi in zmanjšanju upravnega bremena, tako za upravitelja, kot za vlagatelje

Objava javnega razpisa je predvidena konec maja 2024.

Besedilo Uredbe o izvajanju intervencije podpora za dejavnosti informiranja in promocije proizvodov iz shem kakovosti

Deli z drugimi