Strateški načrt skupne kmetijske politike dobiva končno podobo


  • Datum objave 18.11.2021

Strateški načrt skupne kmetijske politike dobiva končno podobo

  • Datum objave 18.11.2021

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v okviru današnjega javnega dogodka predstavilo predlog strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 in prisluhnilo usmeritvam, komentarjem in pripombam javnosti.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) je 4. 11. 2021 objavilo predlog celovitega strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (v nadaljevanju: SN 2023–2027) in s tem začelo novo javno razpravo, ki bo trajala do 25. 11. 2021, v okviru katere lahko posamezniki in organizacije podajajo usmeritve, komentarje in pripombe na predlog SN 2023–2027.

Dne, 16. 11. 2021, je MKGP organiziral javni spletni dogodek, na katerem je minister dr. Jože Podgoršek v uvodnem pozdravu predstavil glavne značilnosti in predvsem novosti SN 2023–2027.

Ob pripravi SN 2023–2027 so bile smiselno upoštevane dosedanje pripombe javnosti in organizacij s področja kmetijstva, živilskopredelovalnega sektorja, okolja, gozdarstva in širšega razvoja podeželja. Tako se je upoštevalo, da prenosa finančnih sredstev iz I. na II. steber skupne kmetijske politike ni. Zagotovilo pa se je dodatnih 100 mio evrov nacionalnih sredstev. V predlog SN 2023–2027 se je vključila integrirana pridelava. Ohranitveno kmetijstvo je naglašeno v okviru sheme za okolje in podnebje (SOPO): konzervirajoča obdelava tal, naknadni posevki in podsevki, pestrost kmetijskih rastlin in skozi kolobar v kmetijsko okoljska podnebna plačila (KOPOP).

Vključena so proizvodno vezana plačila za rejo govedi, krave, dojilje, prirejo mleka v gorskih območjih, reja drobnice in beljakovinske rastline. Namesto t.i. kapice na osnovno plačilo v okviru shem neposrednih plačilih se bo po določenih razredih in tranšah uporabila degresija pri nosilcih kmetijskih gospodarstev, ki prejmejo nad 60.000 EUR vrednosti tega plačila. Pomembna pripomba iz javne razprave, ki se je navezovala na predvideno kapico pri plačilih območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, se je upoštevalo na način, da se je kapica umaknila, namesto tega pa določila degresija plačil od 50 ha naprej, nad 100 ha se zniža na vrednost 40 % plačil. Kot zelo pomembne intervencije v okviru SN 2023–2027 je minister izpostavil tiste, ki naslavljajo prilagajanje na prihodnje izzive; to so zlasti naložbe za prilagajanje na podnebne spremembe kot so npr. namakalni sistemi, naložbe za dvig standardov dobrobiti živali ter naložbe v posodobitve kmetijskih gospodarstev in digitalizacije.

Minister Podgoršek je ob svojem nagovoru poudaril velik pomen sodelovanja javnosti in deležnikov: »Iskrena zahvala vsem sodelujočim, ki ste nam pomagali pri oblikovanju in izboru končnega nabora intervencij. Vaše sodelovanje pričakujemo in potrebujemo tudi v postopku usklajevanja z Evropsko komisijo vse do potrditve SN 2023–2027.«

V nadaljevanju je v. d. generalnega direktorja Direktorata za kmetijstvo Branko Ravnik predstavil intervencije in skupaj z državnim sekretarjem mag. Aleš Irgoličem vodil razpravo. Dogodek je spremljalo in v razpravi sodelovalo 350 udeležencev, ki z izraženimi mnenji soustvarjajo najpomembnejši dokument razvoja slovenskega kmetijstva naslednjih pet let.

Predstavitev, 16. 11. 2021 (PPT)
Video posnetek dogodka, 16. 11. 2021

Objavljen predlog SN SKP 2023–2027 in javna razprava

 

Deli z drugimi