Odobrenih 37 strategij lokalnega razvoja in 37 lokalnih akcijskih skupin za programsko obdobje do leta 2027


  • Datum objave 30.01.2024

Odobrenih 37 strategij lokalnega razvoja in 37 lokalnih akcijskih skupin za programsko obdobje do leta 2027

  • Datum objave 30.01.2024

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izdalo 37 odločb o potrditvi strategij lokalnega razvoja in lokalnih akcijskih skupin za izvajanje pristopa LEADER/CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost). Odobrene strategije lokalnega razvoja (SLR) so podlaga za izvajanje skupnega pristopa LEADER/CLLD dveh skladov – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in  Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) na območju posamezne lokalne akcijske skupine (LAS).

V Sloveniji se tako pričenja že tretje programsko obdobje izvajanja pristopa LEADER in drugo obdobje skupnega pristopa lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, poznan kot pristop več skladov LEADER/CLLD. LAS-om je bilo z odločbami razdeljenih skupno 84,55 milijonov EUR evropskih sredstev – 44,4 milijonov EUR iz EKSRP in 40,1 milijonov EUR iz ESRR.

V letu 2023 so se po Sloveniji na podlagi Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027, oblikovala lokalna partnerstva (LAS). Večina lokalnih partnerstev se je odločila za nadaljevanje na istem območju in pod istim imenom. Nekaj se jih je glede na interes lokalnega območja oblikovalo na novem območju ali pod novim imenom. LAS-i so z izdanimi odločbami potrjeni za območje celotne Slovenije, torej so v 37 LAS-ov vključene vse slovenske občine, kar je v evropskem prostoru redkost.

 

Slika: Zemljevid LAS 2023-2027 (Avtor: N. Tomec)

 

Lokalna partnerstva so v prvi polovici leta 2023 za svoja območja pripravila SLR, ki odražajo analizo stanja, potrebe lokalnega območja in ukrepe ter vključujejo finančni okvir, v okviru katerega bo iz skladov EKSRP in ESRR možno izvajanje projektov v lokalnem okolju.

Medresorska delovna skupina CLLD (MDS CLLD), je vse SLR pozitivno ovrednotila in pripravila mnenje o odobritvi SLR in LAS.

Konec leta 2023 je bila izdana še Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027 (Uredba o izvajanju LEADER/CLLD).

Na podlagi evropske in nacionalne zakonodaje, pripravljenih mnenj MDS CLLD in odločitev o podpori organa upravljanja sklada ESRR je MKGP pripravil in izdal odločbe o odobritvi vseh 37 SLR in LAS. Odločbe so LAS-om podlaga za izvajanje pristopa LEADER/CLLD v programskem obdobju do leta 2027.

Odobrene SLR se bodo lahko izvajale na podlagi Uredbe o izvajanju LEADER/CLLD. Uredba določa podporo za izvajanje projektov, vključno s projekti sodelovanja med LAS, v okviru odobrenih SLR. Za sklad EKSRP so upravičenci do podpore za izvajanje projektov lahko LAS, fizična ali pravna oseba.

Uredba določa tudi pogoje za dodelitev podpor za izvajanje projektov, izbranih v okviru SLR. Projekti bodo lahko izvedeni v naseljih z manj kot 10.000 prebivalcev, ne glede na to, pa se v teh naseljih lahko izvaja promocija, izobraževanja, delavnice in druge manjše aktivnosti. Uredba prinaša kar nekaj poenostavitev, poenotenja pravil med skladoma EKSRP in ESRR, možnosti uveljavljanja predplačil in uveljavljanja DDV, kot jih dopušča zakonodaja, uveljavljanje stroškov v obliki poenostavljenih oblik stroškov, vključno s stroški dela tudi za prostovoljsko delo.

Najvišji znesek javne podpore za posamezni projekt je 200.000 evrov, najnižji znesek javne podpore za posamezni projekt pa 5.000 evrov. Stopnja javne podpore posameznega projekta znaša 80 % upravičenih stroškov projekta, za sklad EKSRP se stopnja podpore za določene naložbe zniža na 65 % upravičenih stroškov naložbe v okviru projekta.

Sistem izbora projektov ostaja enak kot v prejšnjem programskem obdobju. LAS-i, v njihovem imenu pa izbrani vodilni partnerji LAS, bodo objavili javne pozive za izbor projektov za območje svojega LAS. Projekti se bodo na ravni LAS izbrali na podlagi meril za izbor projektov, nato jih bo potrdil organ odločanja na ravni LAS (Upravni odbor ali Skupščina LAS). Vodilni partner posameznega LAS bo nato projekte za sklad EKSRP vložil na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, katera izdaja odločbe o pravici do sredstev za posamezen projekt.

LAS v upravnih in finančnih zadevah zastopa izbrani vodilni partner LAS. Vodilni partnerji LAS, ki zastopajo posamezni LAS, morajo izvajati naloge, povezane z izvajanjem odobrene SLR, ki izhajajo iz Uredbe LEADER/CLLD. Za opravljanje teh nalog so upravičeni do podpore za upravljanje, spremljanje in vrednotenje SLR ter njene animacije. Vsi zainteresirani se lahko za več informacij v zvezi z objavo javnih pozivov za izbor projektov obrnejo na vodilnega parterja posameznega LAS.

 

Deli z drugimi