Odločbe o finančni pomoči za odpravo posledic škode zaradi pozebe v letu 2021


 • Datum objave 12.04.2022

Odločbe o finančni pomoči za odpravo posledic škode zaradi pozebe v letu 2021

 • Datum objave 12.04.2022

Dne 5. 4. 2022 so na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija) pričeli z izdajo odločb za Finančno pomoč za odpravo posledic škode zaradi pozebe v letu 2021. Skupaj bodo v prvem paketu izdali 1757 odločb in izplačali približno 5,6 milijona evrov. Upravičenci bodo sredstva prejeli 8. 4. 2022. Drugi sveženj odločb bodo predvidoma izdali ta teden.

Upravičenec do finančne pomoči je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu (ZKme-1), za katero je bil v letu 2021 oddan obrazec za prijavo škode številka 2.09 in, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči po Zakonu o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji (ZUOPPKP21) med 5. 9. 2021 in 9. 4. 2021 ter Programu odprave posledic škode zaradi pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v letu 2021.

Finančna pomoč se je dodelila upravičencu:

 • za tiste kmetijske pridelke, za katere iz končne ocene škode sledi, da je bila v obdobju ugotavljanja posledic pozebe njihova proizvodnja od običajne letne kmetijske proizvodnje manjša za najmanj 30%;
 • če je končna ocena škode na sadju in grozdju na posamezni grafični enoti kmetijskega gospodarstva (GERK) v višini najmanj 60% običajne letne kmetijske proizvodnje in hkrati na kmetijskem gospodarstvu presega 30% običajne letne kmetijske proizvodnje na ravni pridelka sadja ali grozdja;
 • skupni znesek pomoči, ki je dodeljen posameznemu upravičencu za odpravo posledic pozebe, ne sme presegati 80%, na območju z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost pa 90% upravičenih stroškov, pri čemer se pomoči seštejejo:
  • pomoč za odpravo posledic pozebe v sadjarstvu ali vinogradništvu po ZUOPPKP21,
  • katera koli druga javna sredstva, dodeljena upravičencu na podlagi drugih ukrepov, sprejetih v Republiki Sloveniji ali Evropski uniji, za odpravo posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu, ter
  • izplačila zavarovalnih zneskov v letu 2021 za škodo po pozebi v sadjarstvu ali vinogradništvu;
 • če je bilo kmetijsko gospodarstvo na dan 9. 4. 2021 vpisano v Register kmetijskih gospodarstev (RKG) v skladu z ZKme-1, in ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči po ZUOPPKP21;
 • če je podjetje v težavah, kot opredeljeno v 14. točki 2. člena Uredbe 702/2014/EU oziroma v 15. podtočki (35) Smernic evropske Unije, postalo podjetje v težavah zaradi pozebe – kar je Agencija ugotavljala na podlagi zadnjih uradno objavljenih podatkov;
 • če ima neporavnan nalog za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom, razen pomoči za povrnitev škode, ki so jo povzročile naravne nesreče ali izjemni dogodki v skladu s točko b) drugega odstavka 107. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47));
 • za nakazilo dodeljenih sredstev mora imeti upravičenec odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom ZKme-1;
 • če skupna višina dodeljene pomoči presega 100 evrov.

Agencija je o vlogah vlagateljev odločala na podlagi elektronskih podatkov prevzetih od Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR), ki so jih občinske komisije za ocenjevanje škode vnesle v elektronsko zbirko podatkov AJDA (obrazec 2.09 se šteje kot vloga).

Prijava na e-novice

Deli z drugimi