Objava Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027


  • Datum objave 22.12.2023

Objava Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027

  • Datum objave 22.12.2023

Vlada je izdala Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027. Objavljena je v Uradnem listu RS dne 22. 12. 2023. Uredba natančno opredeljuje izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, do leta 2027 (pristop LEADER/CLLD), v okviru strateškega načrta za skupno kmetijsko politiko 2023-2027 v Republiki Sloveniji ter programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027. Ta uredba ureja podpore v okviru skupnega pristopa LEADER/CLLD, ki se v obdobju 2023-2027 financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Za izvajanje skupnega pristopa LEADER/CLLD je v obdobju 2023-2027 iz skladov EKSRP in ESRR na voljo 84,55 mio evrov, ki bodo namenjeni za izvajanje projektov v okviru strategij lokalnega razvoja (SLR) in upravljanje lokalnih akcijskih skupin (LAS).

Podrobneje uredba določa podporo za izvajanje projektov, vključno s projekti sodelovanja med LAS, v okviru SLR, ki so bile pripravljene v letu 2023. SLR bodo odobrene in se bodo lahko pričele izvajati v začetku leta 2024. Upravičenci do podpore so lahko LAS, fizična ali pravna oseba, razen za sklad ESRR fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov, niso upravičene.

Uredba določa pogoje za dodelitev podpor za izvajanje projektov, izbranih v okviru SLR. Projekti bodo lahko izvedeni v naseljih z manj kot 10.000 prebivalcev, ne glede na to, pa se v teh naseljih lahko izvajajo promocije, izobraževanja, delavnice in druge manjše aktivnosti. Uredba prinaša kar nekaj poenostavitev, poenotenja pravil med skladoma EKSRP in ESRR, možnosti uveljavljanja predplačil in uveljavljanja DDV, kot jih dopušča zakonodaja, uveljavljanje stroškov v obliki poenostavljenih oblik stroškov, vključno s stroški dela tudi za prostovoljsko delo.

Najvišji znesek javne podpore za posamezni projekt je 200.000 evrov, najnižji znesek javne podpore za posamezni projekt pa 5.000 evrov. Stopnja javne podpore posameznega projekta znaša 80 % upravičenih stroškov projekta, za sklad EKSRP se stopnja podpore za določene naložbe zniža na 65 % upravičenih stroškov naložbe v okviru projekta.

Sistem izbora projektov ostaja enak kot v prejšnjem programskem obdobju. LAS-i objavijo javni poziv za izbor projektov za območje svojega LAS. Projekti se na ravni LAS izberejo na podlagi meril za izbor projektov, potrdi jih Upravni odbor ali Skupščina LAS. Vodilni partner LAS nato projekte za sklad EKSRP vloži na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, katera izda odločbo o pravici do sredstev. Projekte za sklad ESRR se vloži na Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, ki z upravičencem sklene pogodbo o sofinanciranju.

Vodilni partnerji, ki so jih LAS-i izbrali, bodo za predpisane naloge, ki jih bodo opravljali za LAS, upravičeni do podpore upravljanje LAS, torej za tekoče stroške upravljanja LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, stroške animacije lokalnega območja ter stroške pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo projektov. Podpora bo iz skladov EKSRP in ESRR izplačana v obliki pavšalnih izplačil, v zneskih določenih v SLR, pod pogojem, da bodo doseženi določeni mejniki, kot jih predpisuje uredba.

Nadalje uredba določa sistem vlaganja vlog za odobritev projektov in vlaganja zahtevkov za izplačilo, obveznosti, finančne določbe splošne obveznosti upravičenca, sheme državnih pomoči za projekte ter vsebuje kontrolni sistem in upravne sankcije za učinkovito izvajanje pristopa LEADER/CLLD.

 

Povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8900

 

 

Deli z drugimi