Operacija: Visokodebelni travniški sadovnjaki: Podukrep 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti

Foto: Visokodebelni travniški sadovnjak.

 

Opis

Operacija visokodebelni travniški sadovnjaki je namenjena ohranjanju ustrezne oskrbe travniških sadovnjakov, s tem tudi ohranjanje prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst ter krajine in pomeni ohranjanje obstoječih kmetijskih praks.

Debla starih sadnih dreves so pokrita z lišaji, gobami in mahom, nudijo pa še veliko pestrost in gostoto velikih žuželk. Drevesne votline nudijo gnezdišče ogroženim pticam, zlasti žolnam (mednje spada tudi vijeglavka), smrdokavram, pogorelčkom, velikemu skoviku, črnočelemu srakoperju ter zatočišče netopirjem. V Sloveniji so travniški sadovnjaki ključni habitat za Natura vrste ptic med drugim na Goričkem, Kozjanskem, Šentjernejskem polju. Vse te vrste so ogrožene prav zaradi izginjanja travniških sadovnjakov. Tudi izven območij Natura 2000 so travniški sadovnjaki zelo pomembni za preživetje teh istih ogroženih vrst in številnih drugih.

Pri izvajanju operacije je treba zagotoviti:

 

 

Učinki:

 

Upravičenci

Upravičenci do plačil so kmetijska gospodarstva, ki se v izvajanje operacije Visokodebelni travniški sadovnjaki vključijo prostovoljno in izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve.

Upravičenci so tudi drugi upravljavci zemljišč, ki niso kmetje, in ki posedujejo znaten obseg površin, na katerih je treba ohranjati obstoječe kmetijske prakse z namenom ohranjanja prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst ter krajine.

 

Upravičeni stroški

Za izvajanje operacije Visokodebelni travniški sadovnjki se plačila namenjajo samo tistim obveznostim, ki presegajo ustrezne obvezne standarde, določene v skladu s poglavjem I naslova VI Uredbe 1306/2013/EU in ustrezna merila, določena z drugo alineo točke c) prvega odstavka 4. člena Uredbe 1307/2013/EU ter druge ustrezne obvezne zahteve iz nacionalnih predpisov.

Plačila krijejo 100% dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete obveznosti.

 

Pogoji za upravičenost

Ob vstopu v ukrep M10 mora KMG:

 

Vrsta podpore

Podpora sestoji iz plačila na hektar za izvajanje predpisanih zahtev.

 

Višina podpore

Višina plačila za operacijo Visokodebelni travniški sadovnjaki znaša 100% višine plačil, izračunane po modelni kalkulaciji.

 

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 12. spremembo PRP – oktober 2022)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi