Z jasno zastavljeno vizijo do uspešnega hmeljarstva – Kmetija Povše

Z jasno zastavljeno vizijo do uspešnega hmeljarstva – Kmetija Povše

  • Datum objave 25.06.2021

Foto: Kmetija Povše

 

Noben začetek ni lahek, vendar je s podporo domačih lažje. Boštjan Povše, po izobrazbi diplomirani kmetijski inženir, je leta 2011 od očeta prevzel kmetijo in takrat se je zavezal, da bo skrbel za razvoj hmeljarske dejavnosti na kmetiji tako z vidika posodobitve strojnega parka kot tudi z vidika posodobitve sortnega sestava hmeljskih nasadov ter v prvi vrsti zagotovitve vode za namakanje v sušnih obdobjih, ki so zaradi podnebnih sprememb vse pogostejša in izrazitejša. Povšetovi so družinska kmetija, na kateri živijo Boštjan z ženo Majo in dvema otrokoma ter očetom Ivanom in mamo Helenco. V zelo kratkem obdobju so na kmetiji naredili načrt in izpeljali investicije, ki na kmetiji omogočajo lažje delo, boljše počutje živali, izboljšanje konkurenčnosti, zmanjšanje stroškov in z vsem tem seveda povečanje prihodka oz. dohodka na kmetiji. Brez pomoči očeta, Boštjan pravi, bi bilo vse skupaj mnogo težje izvedljivo.

 

Ozadje

Na kmetiji obdelujejo okrog 50 ha kmetijskih zemljišč, od tega je 16 ha hmeljišč in v normalni letini pridelajo približno med 40 in 50 ton hmelja. Gozda imajo 9,50 ha.
Proizvodnja je usmerjena v pridelavo hmelja in živinorejo (reja govejih pitancev). Na področju hmeljarstva so glede količine in kakovosti pridelka hmelja ena izmed dobrih slovenskih hmeljarskih kmetij. Vključeni so v Društvo hmeljarjev, hmeljarskih starešin in princes Slovenije. Za hmelj imajo pridobljen certifikat za zaščiteno geografsko označbo Štajerski hmelj. Poleg naštetega imajo vpeljano tudi dejavnost pridobivanja bučnega olja iz lastnega pridelka oljnih buč kot tudi opravljajo storitev za druge.

 

V letih 2017 in 2018 je kmetija uspešno kandidirala na treh javnih razpisih Programa razvoja podeželja za naložbe v:

  • Sajenje hmelja in nakup kapljičnega namakanja:

Za nove nasade 2,61 ha Styrian Eureka in Styrian Cardinal se je Boštjan odločil zaradi vse večjega povpraševanja po novih aromatičnih sortah hmelja na svetovnem hmeljskem trgu. Celotni pridelek hmelja odkupijo slovenski dobavitelji, ki ga dalje dobavijo domačin in tujim pivovarnam. S povečanjem površin rodnih nasadov z novimi, tržno zanimivimi sortami so razpoložljive kapacitete bolj optimalno izkoriščene, konkurenčnost pa se je povečala. Z nakupom in namestitvijo dodatnih kapacitet s kapljičnim namakalnim sistemom je na dolgi rok zagotovljena stabilna pridelava in kakovost hmelja, saj namakanje izvajajo sedaj tako rekoč na vseh površinah. Delovno moč v času delovnih konic zagotavljajo z najeto delovno silo, ki ji za tisti čas omogočijo bivanje na kmetiji.

 

  • Novogradnja hleva za rejo govejih pitancev:

Hlevske kapacitete so bile v več objektih oz. lokacijah, kar je bilo neugodno in je zahtevalo večji napor pri oskrbi oz. krmljenju živine. Poleg tega je bila ponekod prisotna utesnjenost ter tudi pomanjkanje osvetlitve in zračnosti. Zaradi tega so se odločili za izgradnjo novega in sodobnega hleva za rejo govejih pitancev kapacitete 90 odraslih živali. Hlev se nahaja na neposredni bližini obstoječih gospodarskih objektov oz. družinske hiše.
S to investicijo so na kmetiji zelo veliko pridobili, saj novi hlev omogoča živalim bolj prilagojeno rejo, še posebej pa so se izboljšale razmere glede oskrbe živali, saj je novi hlev enostavno dostopen, pregleden, zračen ter optimalno prilagojen dobrobiti živali.

 

  • Kolektivna naložba v kmetijsko mehanizacijo:

Tretja naložba je bila kolektivna naložba treh kmetov za skupni nakup kmetijske mehanizacije. Vse tri kmetije so iz iste vasi, praktično v sosedstvu, zato kolektivna uporaba kmetijske mehanizacije poteka brez težav. S skupnim nakupom strojev, ki na posamezni kmetiji niso dnevno v uporabi, so prihranili tako pri nakupu kot pri nadaljnjih stroških obratovanja in vzdrževanja.

 

Boštjan Povše: »Naša kmetija je uspešna tudi zato, ker sta ob prevzemu stopili skupaj obe generaciji. Lažje sprejemamo odločitve, medsebojno iščemo ideje in rešitve. Pri delu si veliko pomagamo, smo namreč kombinirana kmetija in velikokrat se različna opravila med seboj prekrivajo (košnja, spravilo sena, zaščita hmelja, …). Pri našem delu in za naš razvoj je ključno, da sodelujemo in se učimo drug od drugega.«

 

Cilji

S prizadevanji so dosegli:
– povečanje produktivnosti in konkurenčnosti na trgu s hmeljem,
– višji, bolj stabilen ter kakovosten pridelek hmelja in s tem večji prihodek od prodaje hmelja,
– izboljšani delovni pogoji pri oskrbi in krmljenju govejih pitancev,
– izboljšani pogoji bivanja za živali – goveje pitance,
– povečanje produktivnosti in rentabilnosti reje in s tem izboljšanje konkurenčnost na trgu z govejimi pitanci,
– zamenjava in posodobitev dela strojnega parka s kolektivno naložbo v nakup kmetijske mehanizacije,
– zmanjšanje stroškov nakupa, obratovanja in vzdrževanja kmetijske mehanizacije,
– višji prihodek oz. dohodek na kmetiji.

 

 

Glavne aktivnosti

Izpeljane dejavnosti:
– zamenjava starih sort hmelja na 2,61 ha hmeljišč z novimi, tržno bolj zanimivimi sortami – sajenje in oskrba v prvem letu,
– nakup in namestitev kapljičnega namakalnega sistema na dodatnih 2,78 ha,
– novogradnja hleva za goveje pitance,
– nakup kmetijske mehanizacije v okviru kolektivne naložbe (dva kmetijska traktorja, balirka za okrogle bale, rezalnik hmelja, mulčer bočni, trosilnik hlevskega gnoja, transportna prikolica, vlečeni vrtavkasti zgrabljalnik ter štiri brazdni obračalni plug).

Rezultati

Vse dosedanje naložbe so pozitivno součinkovale in doprinesle h konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva in izboljšale dohodek. Povečanje produktivnosti in kakovosti v pridelavi hmelja in prireji govejih pitancev, izboljšanje pogojev dela, izboljšanje pogojev reje govejih pitancev in zmanjšanje stroškov s kmetijsko mehanizacijo so vsi ugodni rezultati.

 

°°°

Poleti 2019 sta Žalec in Ljubljana gostila 57. kongres Mednarodnega združenja pridelovalcev hmelja, ki ga je organiziralo Združenje hmeljarjev Slovenije. Gre za dogodek, ki je organiziran vsake dve leti in poteka vsakič v drugi državi. Kongresa so se udeležili pridelovalci hmelja z vseh kontinentov, trgovci s hmeljem, pivovarji, hmeljarski strokovnjaki in ostali zainteresirani, ki so v sklopu srečanja obiskali tudi slovenske hmeljarske kmetije, med njimi kmetijo Povše. Dogodek je podrla tudi slovenska Mreža za podeželje. Kongres je odlična priložnost za domačo stroko hmeljarstva in pivovarstva, da se predstavi širše in utrjuje ter gradi nove temelje v trženju.

 

Kontakt

Kontaktna oseba: Boštjan Povše
Elektronski naslov: bosko24@gmail.com
Telefonska številka: +386 (0)31 390 169
Spletna stran: Facebook Kmetija Povše