Spremembe Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020


  • Datum objave 30.01.2023

Avtor: R.Karl

Spremembe Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020

  • Datum objave 30.01.2023

Vlada je izdala Uredbo o dopolnitvi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja (PRP RS) za obdobje 2014–2020 in jo objavi v Uradnem listu RS.

Z Uredbo (EU) 2020/2220 je bilo izvajanje PRP RS 2014–2020 podaljšano za dve leti. Na podlagi 10. spremembe PRP 2014–2020 je bil z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov spremenjen rok za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev s 30. junija 2023 prestavljen na 30. junij 2025. V prehodni določbi novele uredbe je določeno, da se spremenjeni rok za vlaganje zahtevkov uporablja za postopke, ki bodo začeti po uveljavitvi novele uredbe, razen za vloge, vložene na 3. javni razpis za podukrep 4.3 podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, operacija izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih, ki pa se obravnavajo v skladu s spremenjenim enaindvajsetim odstavkom 102. člena uredbe. Za javne razpise, ki so bili objavljeni pred sprejetjem novele uredbe pa velja rok za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev do 30. junija 2023.

Zaradi zaostrenih gospodarskih razmer, ki so posledica pandemije covida-19 in ruske agresije na Ukrajino, je prišlo do podražitev gradbenih materialov in druge opreme, zamud pri dobavi in zaostrenih razmer na trgu delovne sile, kar pomeni tudi daljše čakalne dobe pri izvajalcih del. Iz navedenih razlogov MKGP prejema čedalje več pobud upravičencev in socialnih partnerjev za podaljšanje roka za izvedbo investicij in s tem povezanega roka za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. S tokratno dopolnitvijo uredbe se podaljšuje rok za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev do 30. junija 2024.

Glede na javne razpise, ki so bili objavljeni pred novelo uredbe in jim rok za vložitev zadnjega zahtevka še ni potekel, bodo imeli upravičenci po predlagani spremembi približno štiri leta časa za izvedbo naložbe. S tem se podaljšuje rok za izvedbo naložbe in vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev za eno leto, kar je v korist upravičencem, saj bodo imeli glede na zaostrene gospodarske razmere več časa za dokončanje naložb, to pa pomeni tudi učinkovitejšo uporabo (črpanje) evropskih sredstev.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) bo po uradni dolžnosti v 30 dneh obvestila vse upravičence, ki jim je bila izdana odločba o pravici do sredstev na podlagi javnih razpisov, ki so določeni v dopolnitvi novele uredbe, in še niso vložili zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, da lahko tega vložijo do 30. junija 2024.

 

Povezava do uredbe:

Uredba o dopolnitvi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Deli z drugimi