SEZNAM ODOBRENIH PROJEKTOV NA 3. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.4

Odobreni projekti na podukrepu 16.4: Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov

iz PRP 2014-2020 v okviru tretjega javnega razpisa

 

 

Naslov projekta

Vodilni partner

Število partnerjev

Opis projekta

Višina odobrenih sredstev

Furamo lokalno

KORENINICA – ZADRUGA ZA RAZVOJ IN POSPEŠEVANJE LOKALNE SAMOOSKRBE, Z.O.O.

12

Namen projekta Furamo lokalno je vzpostaviti dinamično in privlačno lokalno tržišče v katerem bo zadruga Koreninica z.o.o. delovala kot povezovalni člen med proizvajalci in odjemalci lokalnih kmetijskih proizvodov ter med drugimi deležniki projekta. Poslanstvo projekta je čim širšem krogu uporabnikov uporabniku kvalitetno in prijazno oskrbo z lokalnimi lokalnih živil iz območja. S projektom bomo uporabnikom omogočili servis dnevne oskrbe s svežimi lokalnimi pridelki in izdelki ter izvajali redno promocijsko kampanjo z namenom promoviranja projektnih aktivnosti, partnerjev in nove promocijske znamke Furamo lokalno.

 

Glavne smernice projekta so: redno in privlačno informiranje, pospeševanje proizvodnje in prodaje lokalnih živil partnerskih KMG, dostopni in uporabnikom prijazni prodajni kanali, povezovanje kmetij, standardizacija poimenovanja in ustreznost deklariranja artiklov, uporabne in izpopolnjene baze podatkov, spremljanje in beleženje proizvodnje na KMG, obdelava in vrednotenje podatkov o prodaji, dobavi in proizvodnih kapacitet na KMG, usklajevanje proizvodnje s povpraševanjem oziroma zahtevami trga in prenašanje informacij med dobavitelji in odjemalci.

Vizija projekta Furamo lokalno je vzpostavitev lokalne/ regionalne mreže kmetijskih proizvajalcev in mreže odjemalcev na območju ter med vsemi člani vzpostaviti vzdržno in stalno poslovno sodelovanje, ki bo temeljilo na tržnih, promocijskih, logističnih in komunikacijskih storitvah, ki jih bo izvajala zadruga Koreninica z.o.o., vodilni partner projekta.

47.500,00 €

SLOVENSKE DOBROTE IZ SLOGINE ŠPAJZE

KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA SLOGA KRANJ, Z.O.O.

31

Namen projekta “Slovenske dobrote iz Slogine špajze” je sodelovanje lokalnih kmetijskih gospodarstev in posrednika KGZ Sloga s ciljem vzpostavitve lokalnega trga ter izvedbe s tem povezanih promocijskih dejavnosti. Projekt bo pripomogel k medsebojnemu horizontalnemu in vertikalnemu povezovanju kmetijskih pridelovalcev in sodelovanju z ostalimi členi kratkih živilskih verig.

Cilji projekta so:

  • vzpostaviti lokalni trg in kratko verigo prodaje zelenjave in krompirja;
  • pozicionirati lokalno pridelano zelenjavo in krompir pred tovrstne proizvode tujega porekla;
  • prikazati prednosti lokalnega trga kmetijskih proizvodov;
  • ustvariti zaupanje v slovenske kmetijske pridelovalce;
  • dvigniti konkurenčnost in ekonomsko uspešnost lokalnih kmetijskih pridelovalcev.

Namen projekta je tudi zagotoviti, da se bosta lokalno pridelana zelenjava in krompir prodala in porabila na lokalnem nivoju, kar proizvodom omogoča ohranitev nekaterih bistvenih značilnosti, kot je na primer svežina.

100.000,00 €

OKOLIŠKE DOBROTE – KORAK K LAŽJI DOSTOPNOSTI IN VEČJI PREPOZNAVNOSTI SLOVENSKIH PROIZVODOV

KMETIJSKA ZADRUGA AGRARIA KOPER, Z.O.O., KOPER

15

Namen projekta OKOLIŠKE DOBROTE – KORAK K LAŽJI DOSTOPNOSTI IN VEČJI PREPOZNAVNOSTI SLOVENSKIH PROIZVODOV je sodelovanje lokalnih kmetijskih gospodarstev in posrednika KZ Agraria Koper s ciljem vzpostavitve lokalnega trga ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti. Projekt bo pripomogel k medsebojnemu horizontalnemu in vertikalnemu povezovanju kmetijskih pridelovalcev in sodelovanju z ostalimi členi kratkih živilskih verig.

Projekt ima namen:

  • pomagati slovenskemu kmetu pri načrtovanju pridelave, izboljšanju kakovosti pridelkov, prodaji pridelkov in krepitvi njihovega položaja v dobavni verigi,
  • pomagati slovenskemu potrošniku do cenovno dostopne kakovostne lokalno pridelane hrane,
  • povečati samooskrbo in osveščati mlade na področju zdrave prehrane,
  • ubrati najkrajšo možno dobavno verigo in zmanjšati transportne poti hrane od ponudnikov do kupcev.

Namen projekta je tudi zagotoviti, da se bodo lokalno pridelani kmetijski proizvodi prodali in porabili na lokalnem nivoju, kar proizvodom omogoča ohranitev nekaterih bistvenih značilnosti, kot je na primer svežina.

100.000,00 €

S POHORKO PO NAJKRAJŠI POTI DO POTROŠNIKA

POHORKA SADJARSKO ZELENJADARSKA ZADRUGA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO

13

Namen projekta “S Pohorko po najkrajši poti do potrošnika” je sodelovanje lokalnih kmetijskih gospodarstev in posrednika zadruge Pohorka s ciljem vzpostavitve lokalnega trga ter izvedbe s tem povezanih promocijskih dejavnosti. Projekt bo pripomogel k medsebojnemu horizontalnemu in vertikalnemu povezovanju kmetijskih pridelovalcev in skupnemu nastopu na lokalnem trgu z upoštevanjem koncepta kratkih dobavnih verig.

Namen projekta je tudi zagotoviti, da se bodo lokalno pridelani proizvodi prodali in porabili na lokalnem nivoju, kar proizvodom omogoča ohranitev nekaterih bistvenih značilnosti, kot je na primer svežina.

100.000,00 €

KRATKA DOBAVNA VERIGA AMBROSIUM

2KM CONSULTING D.O.O., PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE

11

Vsebina projekta KRATKA DOBAVNA VERIGA AMBROSIUM je bila postavljena na način, da se dosežejo vsi predvideni cilji in rezultati ter zagotovi trajno delujoča kratka dobavna veriga ter sodelovanje med partnerji tudi po zaključku projekta. V projekt je vključenih 10 kmetijskih gospodarstev, med katerimi jih 8 izpolnjuje kriterij vključenosti v vsaj eno od navedenih shem kakovosti. Visok delež vključenosti v sheme kakovosti je bil predpogoj za pripravo projekta, saj je namen projektnih aktivnosti predvsem promocija in trženje proizvodov višje kakovosti. 

Cilj projektnega partnerstva je, da vodilni partner v zadnjih 12-ih mesecih pred zaključkom projekta ustvari 125.000 eur prometa. Pri prodajnih aktivnostih vodilni partner načrtuje prodajo prek spletne trgovine, prek srečanj vrat do vrat ter prek prodajne stojnice na prireditvah. Pomembna aktivnost projekta je izvedba promocije in prodaje produktov, ki bodo predmet skupnega pakiranja, kar bo vodilni partner dosegel v dogovoru z dobavitelji, kmetijskimi gospodarstvi.

Cilj projekta je, da delež prihodkov od prodaje skupno pakiranih oziroma skupno predelanih proizvodov glede na prihodke od skupne prodaje proizvodov z lokalnega trga, ki ga bo vodilni partner ustvaril v zadnjih 12 mesecih, znaša več kot 10%. S tem bo zagotovljena večja prepoznavnost na trgu ter celovita in ciljno usmerjena promocija izdelkov, ki bo izvedena na podlagi poznavanja specifike izbranih trgov in kupcev.

47.500,00 €

KRATKA DOBAVNA VERIGA JX3

J KRAT 3, TRGOVINA S HRANO IN PIJAČO, D.O.O.

11

Vsebina projekta KRATKA DOBAVNA VERIGA J KRAT 3 je bila postavljena z namenom, da se dosežejo vsi predvideni cilji in rezultati projekta ter zagotovi trajno delujoča kratka dobavna veriga vinarjev ter sodelovanje med partnerji tudi po zaključku projekta. V projekt je vključenih 10 kmetijskih gospodarstev – pridelovalcev vina, med katerimi jih 9 izpolnjuje tudi kriterij vključenosti v vsaj eno od navedenih shem kakovosti kot sta ekološko kmetovanje in ZGP za vino. Vključenosti v sheme kakovosti za vse dobavitelje v projektu je bil predpogoj za pripravo projekta, saj je namen projektnih aktivnosti predvsem promocija in trženje kmetijskih proizvodov – vina višje kakovosti.

Cilj projektnega partnerstva je torej, da Vodilni partner v zadnjih 12-ih mesecih pred zaključkom projekta ustvari 125.000 EUR prometa. Pri prodajnih aktivnostih vodilni partner načrtuje prodajo prek spletne trgovine, prek srečanj vrat do vrat ter prek prodajne stojnice na prireditvah. Pomembna aktivnost projekta je izvedba promocije in prodaje ekoloških produktov. Cilj projekta je, da bo delež prihodkov od prodaje ekoloških proizvodov glede na prihodke od skupne prodaje proizvodov z lokalnega trga, ki ga bo vodilni partner ustvaril v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta, znašal več kot 10 % do vključno 30 %. S tem bo zagotovljena večja prepoznavnost ekoloških proizvodov na trgu ter celovita in ciljno usmerjena promocija ekoloških izdelkov.

47.500,00 €

EVROSAD TRŽNICA

EVROSAD PROIZVODNJA, TRGOVINA, SVETOVANJE D.O.O. KRŠKO

12

Sodelovanje med 12 kmetijskimi gospodarstvi v projektu »EVROSAD TRŽNICA« je vzpostavljeno z namenom oskrbe lokalnega trga (del Dolenjske, Posavja in del Savinjske regije) s sadjem in zelenjavo ter z izdelki iz sadja in zelenjave v zadostnih količini in po ustrezni ceni v postopku javnega naročanja pri javnih zavodih (načrt vsaj 5 javnih zavodov). Raznolikost ponudbe partnerjev pa bo omogočila tudi povečan obseg neposredne prodaje, ki se bo izvajala na lokaciji vodilnega partnerja in s prodajo od vrat do vrat. V projektu, ki bo trajal 24 mesecev, načrtujejo obseg prodaje v višini 150.552,50 EUR v zadnjih dvanajstih mesecih izvajanja projekta. Za tak obseg prodaje je načrtovan odkup/prodaja okoli 150 ton sadja, okoli 17 ton različnih vrst zelenjave, poleg tega pa tudi izdelki iz sadja (sokovi, kis, suho sadje,..) in nekateri drugi kmetijski proizvodi (bučno olje, moka,..).

Za namen izvajanja projekta so partnerji podpisali Pogodbo o medsebojnem sodelovanju v projektu in kot vodilnega partnerja določili Evrosad d.o.o. Krško, ki pa je tudi kmetijsko gospodarstvo in bo prodajalo v okviru projekta tudi  svoje pridelke. S Pogodbo o sodelovanju so določili tudi, da je vodilni partner edini upravičen do povračila sredstev. Partnerji bodo v projektu izvajali naslednje aktivnosti: vodenje in koordinacija, priprava, organizacija oziroma izvedba usposabljanja o zagotavljanju kakovosti pri proizvodnji, predelavi ali trženju proizvodov (ločeno za sadjarje in za pridelovalce zelenjave, vodilni partner bo pripravil vsaj dve izobraževanji), zagotavljanje kakovosti pri proizvodnji, predelavi ali trženju proizvodov (kontinuirano strokovno svetovanje, nadzor in kontrola pridelave), organizacija odkupa in prodaje (načrtovanje količine in vrst  prodaje  na lokalnem trgu/neposredne prodaje in pridelave na kmetijah, usklajevanje odkupnih/prodajnih cen…) in promocija lokalnega trga in razširjanje rezultatov projekta (bo potekalo z vsaj 5 različnimi vrstami komunikacijskih sredstev in treh javnih dogodkih).

Projekt ima pomemben okoljsko-naravovarstveni vidik. 7 KMG je vključenih v KOPOP, kar prispeva k zmanjševanju uporabe fitofarmacevtskih sredstev in mineralnih gnojil. Ker so vsi partnerji v projektu oddaljeni manj kot 30 km od sedeža vodilnega partnerja, projekt prispeva k blaženju podnebnih sprememb.

51.055,25 €

Vzpostavitev kratke dobavne verige ekoloških kmetijskih gospodarstev SV Slovenije

VILA NATURA, STORITVE IN SVETOVANJE D.O.O.

12

V okviru projekta bomo vzpostavili kratko dobavno verigo med proizvajalci ekoloških proizvodov in izdelkov na območju SV Slovenije ter organizatorjem celotne dobavne verige. Organizator kratke dobavne verige bo večji del kupljenih surovin tudi dodelal in predelal v končne izdelke ter skupaj s kupljenimi izdelki prodal na lokalnem trgu. Izdelke bo prodajal po različnih prodajnih poteh: javni zavodi (šole, vrtci), male lokalne trgovine, prodaja na premičnih stojnicah in preko internetne prodaje. Vodilni partner bo tudi izvedel več promocijskih aktivnosti.

45.500,00 €

Vzpostavitev kratke dobavne verige lokalnih proizvodov »PANO BAUTA«

GRAJSKI VRTOVI TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.

14

V okviru projekta bomo vzpostaviti kratko dobavno verigo med kmetijskimi gospodarstvi in organizatorjem celotne dobavne verige Grajski vrtovi d.o.o.. Organizator kratke dobavne verige bo del kupljenih surovin tudi dodelal in predelal v končne izdelke ter skupaj s kupljenimi izdelki prodal na lokalnem trgu. Izdelke bo prodajal po različnih prodajnih poteh: lastni prodajalni, lastnem gostinskem obratu, javni zavodi (šole, vrtci), male lokalne trgovine, prodaja na premičnih stojnicah in preko internetne prodaje. Vodilni partner bo tudi izvedel več promocijskih aktivnosti.

47.000,00 €

Mesarstvo Rešet d.o.o.

MESARSTVO REŠET, PROIZVODNJA IN TRGOVINA MESA IN MESNIH IZDELKOV, D.O.O.

14

Mesarstvo Rešet d.o.o. je podjetje, ki od lokalnih kmetijskih gospodarstev odkupuje govedo ter prašiče ter le to meso predela (mikro konfekcije) in proda na lokalnem trgu. Prodaja poteka v lastnih prodajalnah, prodaja javnim zavodom, prodaja od vrat do vrat (pečenje na prireditvah, zaključenih družbah), gostinskim lokalom, restavracijam.

Podjetje bo kot vodilni partner v tem projektu nastopal v vlogi posrednika, ki bo od sodelujočih kmetijskih gospodarstev kupilo proizvode z namenom prodaje teh proizvodov končnemu potrošniku.

51.000,00 €

KRATKA DOBAVNA VERIGA DIVINO

AM-SATUS, INŽENIRING, INSTALACIJE, TRGOVINA D.O.O.

11

Vsebina projekta KRATKA DOBAVNA VERIGA DIVINO je bila postavljena z namenom, da se dosežejo vsi predvideni cilji in rezultati projekta ter zagotovi trajno delujoča kratka dobavna veriga vinarjev ter sodelovanje med partnerji tudi po zaključku projekta. V projekt je vključenih 10 kmetijskih gospodarstev – pridelovalcev vina, med katerimi jih 8 izpolnjuje tudi kriterij vključenosti v vsaj eno od navedenih shem kakovosti kot sta ekološko kmetovanje in ZGP za vino. Vključenost v sheme kakovosti za vse dobavitelje v projektu je bil predpogoj za pripravo projekta, saj je namen projektnih aktivnosti predvsem promocija in trženje kmetijskih proizvodov – vina višje kakovosti. Cilj projektnega partnerstva je torej, da vodilni partner v zadnjih 12-ih mesecih pred zaključkom projekta ustvari 125.000 EUR prometa. Pri prodajnih aktivnostih vodilni partner načrtuje prodajo prek spletne trgovine, prek srečanj vrat do vrat ter prek prodajne stojnice na prireditvah.

Poseben poudarek bo na promociji vin višjega kakovostnega razreda, ki so pridelana izključno v vinorodnem okolišu Slovenska Istra. S tem bo zagotovljena večja prepoznavnost kakovostnih vin na trgu ter celovita in ciljno usmerjena promocija trajnostnih vidikov kmetijstva kot tudi sledljivost izdelkov. Vodilni partner bo v predvidenem obdobju pred zaključkom projekta izvedel promocijo lokalnega trga na petih ali več javnih dogodkih v lokalnem okolju. Načrtovana je izvedba dogodkov v obliki sodelovanja na prireditvah, sejmih oziroma strokovnih dogodkih, kot so delavnice, konference, predstavitveni dogodki ali sejmi. Prav tako bodo v zadnjih dvanajstih mesecih pred zaključkom projekta predstavljeni rezultati projekta z uporabo pet ali več različnih vrst komunikacijskih sredstev in sicer elektronske pošte, interneta (projektna spletna stran), produkcije videa o namenu in rezultatih projekta, družbenih omrežij, tiskanih medijev ter radia ali televizije. Izveden pa bo tudi en javni dogodek razširjanja rezultatov projekta, ki se ga bo udeležilo najmanj 15 kmetijskih gospodarstev, ki niso člani partnerstva.

47.500,00 €

 

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi