SEZNAM ODOBRENIH PROJEKTOV NA 2. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.4

Odobreni projekti na podukrepu 16.4: Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov

iz PRP 2014-2020 v okviru drugega javnega razpisa

Naslov projekta Vodilni partner Število partnerjev Opis projekta Višina odobrenih sredstev
KRATKE DOBAVNE VERIGE LOKALNO PRIDELANE HRANE V SPODNJEM PODRAVJU JAVNE SLUŽBE PTUJ, PODJETJE ZA IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN DRUGIH DEJAVNOSTI, D.O.O. 13 Vodilni partner bo vzpostavil partnerstvo,ki bo omogočalo prodajo lokalno pridelane hrane javnim zavodom v mestni občini Ptuj in tudi okoliških občinah (osnovne šole, vrtci, bolnišnica Ptuj). V javne zavode želimo dostaviti kvalitetno lokalno pridelano hrano, katero bodo uživali uporabniki javnih storitev (učenci, otroci, bolniki). S tem krepimo kmetijsko razvitost Spodnjega Podravja, krepimo uživanje zdrave hrane v javnih zavodih, prispevamo k izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalcev Spodnjega Podravja.
V okviru projekta bomo izvedli promocijske dejavnosti, ki bodo prispevale h krepitvi osveščanja lokalnih prebivalcev o pomenu kupovanja sveže, lokalno pridelane hrane.
45.000,00 €
Vzpostavitev kratke dobavne verige znotraj blagovne znamke Diši po Prekmurju. KODILA PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. 12 V okviru projekta bomo vzpostavili kratko dobavno verigo med rejci prašičev, lokalnimi proizvajalci različnih kmetijskih proizvodov in izdelkov ter organizatorjem celotne dobavne verige. Organizator kratke dobavne verige Kodila d.o.o. bo del kupljenih surovin tudi predelal v končne izdelke ter skupaj s kupljenimi izdelki prodal na lokalnem trgu. Večji del prodaje izdelkov bo prodal v svojih prodajalnah, del prodaje pa bo izvedel tudi preko drugih prodajnih poti: prodaja na premičnih stojnicah, preko internetne prodaje in prodaje javnim zavodom. Vodilni partner bo tudi izvedel več promocijskih aktivnosti v smeri promocije posameznih partnerjev v projektu in tudi skupne kratke dobavne verige znotraj blagovne znamke Diši po Prekmurju.   45.499,15 €
RAZVOJ LOKALNEGA TRGA OSREDNJE SLOVENIJE S PRODAJO EKOLOŠKEGA GOVEJEGA MESA IN PROIZVODOV IZ TEGA MESA KMETIJSKA ZADRUGA ŠALEŠKA DOLINA, Z.O.O. 12 Vodilni partner projekta je Kmetijska zadruga Šaleška dolina, ki povezuje ekološke rejce govedi. V projekt je vključenih 11 ekoloških kmetij. V okviru projekta se bo izvedlo veliko aktivnosti skupaj z rejci kot je strokovna ekskurzija “Bio sejem v Avstriji”, individualno svetovanje na sami kmetiji s strani KGZ Ptuj v smislu ugotovitve stanja reje govedi in svetovanje o izboljšanju pogojev reje. V okviru projekta bo nabavljen računalnik z vso potrebno opremo za potrebe vodenja projekta. Sam projekt se bo promoviral na sejmu Narava in zdravje leta 2020 in leta 2021. Največji strošek predstavlja strošek dela na projektu, ki zajema informiranje rejcev, vodenje odkupa, vodenje ločenega knjigovodstva, izvajanje promocije, večanje prodaje, širjenje prodajnih poti, skrb za promocijo, organizacija izobraževanja rejcev in koordinacija,…. 46.100,00 €
LOKALNO IZ SVEŽIH POMURSKIH VRTNIN SVEŽE POMURSKE VRTNINE PROIZVODNJA IN PRODAJA SVEŽEGA SADJA IN ZELENJAVE D.O.O. 19 Podjetje Sveže pomurske vrtnine d.o.o. je specializirani veletrgovec s svežim sadjem in zelenjavo, ki s svojo ponudbo pokriva severovzhodni del Slovenije. Podjetje ima na področju odkupa in prodaje lokalno pridelanih kmetijskih proizvodov dolgoletne izkušnje. Oskrbuje hotelske verige, restavracije, gostinske lokale, trgovine in javne zavode (osnovne šole, vrtce, domove starejših občanov, bolnišnice). Ponudba podjetja je razširjena še preko diskontne trgovine za maloprodajne kupce, ki prisegajo na kakovost domače pridelave in lokalne proizvode.

Podjetje Sveže pomurske vrtnine d.o.o. v projektu nastopa kot vodilni partner in posrednik pri odkupu in prodaji kmetijskih proizvodov. Podjetje bo kot vodilni partner izvajalo upravičene aktivnosti na projektu:
– vodenje in koordinacija projekta;
– zagotavljanje kakovosti pri proizvodnji, predelavi ali trženju proizvodov;
– organizacija odkupa in prodaje proizvodov;
– promocija lokalnega trga in razširjanje rezultatov projekta.

V projektu bo vse upravičene aktivnosti izvajal vodilni partner, torej podjetje Sveže pomurske vrtnine d.o.o. in bo edini upravičenec do povračila stroškov. Ostali člani partnerstva bodo v projektu sodelovali kot dobavitelji kmetijskih proizvodov, ki bodo preko vodilnega partnerja po različnih tržnih poteh nadalje plasirani do kupcev in končnih potrošnikov. Člani partnerstva, ki bodo v projektu delovali kot dobavitelji bodo imeli zagotovljen odkup njihovih pridelkov, možnost skupnega nastopa na trgu in pravico do pridobivanja novih znanj in koristnih informacij preko delovanja projektnega partnerstva ter sodelovanja pri izvajanju projektnih aktivnosti.

55.800,00 €
Lokalni in pristni okusi Dolenjske ZAVOD ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ TEMENIŠKE IN MIRNSKE DOLINE 13 Projekt Lokalni in pristni okusi Dolenjske bo potrošnikom in trgu približal kvalitetne, inovativne in domače dolenjske izdelke 12 različnih dolenjskih ponudnikov oz. proizvajalcev. Glavni namen projekta je vzpostavitev lokalnega trga in povezava kmetijskih gospodarstev s prodajnim posrednikom, ki bo slehernemu potrošniku omogočila nakup celotnega asortimaja pristnih, lokalnih izdelkov na enem mestu., in to na več prodajnih mestih. Ena izmed posebnosti projekta je zagotovo ubrana prodajna strategija prodajnega asortimaja – to bo prodaja skozi doživetje, degustacije in zgodbo izdelka ter njegovega proizvajalca, ki bo usmerjeno personalizirana ciljnim potrošnikom. Poleg prodaje, ki seveda vključuje tudi nabavni proces in pripravo izdelkov za prodajo na trgovskih policah oz. dostavo, bodo projektne aktivnosti namenjene tudi intenzivni promociji in oglaševanju prodajnih izdelkov in njihovih zgodb, udeležbi na sejmih ter pripravi trženjskega načrta. 46.007,52 €
Belokranjska govedina KMETIJSKA ZADRUGA METLIKA Z.O.O. 21 Namen projekta iz podukrepa Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov je izvedba sodelovanja kmetijskih gospodarstev in vodilnega partnerja KZ Metlika kot posrednika s ciljem vzpostavitve lokalnega trga ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti.

Poudarek sodelovanja bo temeljil na povezovanju lokalnih kmetijskih gospodarstev na območju Bele krajine, da vzredijo zelo kvalitetno Belokranjsko govedino, ki jo bomo skušali čim bolje promovirati na lokalnem trgu.

Namen je sodelovanje med kmetovalci in zadrugo in s tem zagotoviti domačemu potrošniku najboljše iz lokalnega okolja ter skrajšati transportne poti, s tem pa tudi prispevati k blaženju podnebnih sprememb.
S promocijo lokalnih izdelkov želimo ozavestiti potrošnike, da je lokalno boljše tako v smislu kvalitete izdelka, spodbujanja lokalnega kmetijstva, zavedanja o zdravi hrani v našem okolju, blaženja podnebnih sprememb in onesnaževanja in da v tem primeru pridobimo vsi: kmet, posrednik in potrošnik.

Kot vodilni partner bomo povečali oskrbo lokalnega trga in javnih zavodov z Belokranjsko govedino.
Dosegli bomo najmanj 100.000 eurov prihodkov od prodaje proizvodov na lokalnem trgu v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta, od posameznega kmetijskega gospodarstva pa bo vrednost odkupa proizvodov v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta znašala najmanj 5.000 eurov.

V okviru promocijskih aktivnosti se bodo izvajala aktivnosti preko 5 komunikacijskih kanalov, promocija na lokalnem trgu pa bo izvedena preko treh javnih dogodkov.
V okviru projekta bo izvedena tudi nova zaposlitev. Projekt bo trajal 24 mesecev.

KZ METLIKA, z.o.o. bo izvajala naslednje aktivnosti:
– vodenje in koordinacija projekta Belokranjska govedina,
– priprava analize trga;
– priprava načrta trženja proizvodov;
– zagotavljanje kakovosti pri proizvodnji, predelavi ali trženju proizvodov;
– organizacija odkupa in prodaje proizvodov na lokalnem trgu;
– promocija lokalnega trga in razširjanje rezultatov projekta

49.999,92 €
JARINA RAZVIJA LOKALNI TRG JARINA, ZADRUGA ZA RAZVOJ PODEŽELJA, Z.O.O. 11

Zadruga Jarina z.o.o. že od leta 2004 deluje kot vez med malimi lokalnimi pridelovalci in kupci v osrednjem delu Slovenije. Glavni cilj ustanovitve je razvijati program lokalne samooskrbe v slovenskem prostoru. V mreži zadruge je preko 40 dobaviteljev iz različnih koncev države. Pomembni dobavitelji zadruge so družinske kmetije in družinska podjetja. Tako široka mreža zagotavlja zadostne količine izdelkov. Zadruga Jarina lokalno pridelano hrano vozi v številne šole, vrtce in druge vzgojno izobraževalne institucije v osrednjem delu Slovenije. Z večjo osveščenostjo potrošnikov o zdravi hrani, ki ni čakala v hladilnicah in prevozila številne kilometre, pa je skupen jezik našla tudi z nekaterimi hoteli in gostilnami.

Zadruga Jarina z.o.o. v projektu nastopa kot vodilni partner in posrednik pri odkupu in prodaji kmetijskih proizvodov. Zadruga bo kot vodilni partner izvajalo upravičene aktivnosti na projektu:
– vodenje in koordinacija projekta;
– priprava, organizacija oziroma izvedba usposabljanja o zagotavljanju kakovosti pri proizvodnji, predelavi ali trženju proizvodov;
– zagotavljanje kakovosti pri proizvodnji, predelavi ali trženju proizvodov;
– organizacija odkupa in prodaje proizvodov;
– promocija lokalnega trga in razširjanje rezultatov projekta.

V projektu bo vse upravičene aktivnosti izvajal vodilni partner, Zadruga Jarina z.o.o. in bo edini upravičenec do povračila stroškov. Ostali člani partnerstva bodo v projektu sodelovali kot dobavitelji kmetijskih proizvodov, ki bodo preko vodilnega partnerja po različnih tržnih poteh nadalje plasirani do kupcev. Člani partnerstva, ki bodo v projektu delovali kot dobavitelji bodo imeli zagotovljen odkup njihovih pridelkov, možnost skupnega nastopa na trgu in možnost pridobivanja novih znanj in koristnih informacij preko delovanja projektnega partnerstva ter sodelovanja pri izvajanju projektnih aktivnosti.

47.499,99 €
Lokalno in okusno ČARNA, IZVIRNE IDEJE, POPOLNA IZVEDBA, D.O.O. 11 Cilj projekta je povečati dostopnost, raznovrstnost in kakovost lokalno pridelane ekološke hrane končnim potrošnikom in javnim zavodom. Zeleni zabojček že zdaj trži izključno ekološko, predvsem regionalno pridelano hrano. Med projektom bomo mnogo natančneje in aktivneje načrtovali in koordinirali pridelavo lokalnih pridelkov. Da bodo ti bolj privlačni za končne potrošnike, bo izvajana konsistentna kontrola kakovosti pridelkov in razširjen nabor lokalno pridelanih pridelkov. Veliko poudarek bo na sledenju načrtu pridelave. S tem bomo povečali razpoložljivost pridelkov in se izognili presežkom pridelkov v visoki sezoni. Člani Člani so ekološke kmetije, predvsem iz osrednje Slovenije, ki jih dopolnjujejo kmetije z roba dopustnega območja za lokalni trg. Tako smo razširili ponudbo pridelkov in čas sezone, ko je možno pridelati sveže sadje in zelenjavo. Nekaj kmetov bo tekom projekta močno okrepilo pridelavo in s tem pridobilo dodaten zanesljiv vir prihodka, drugi pa bodo predvsem več pridelave načrtovali skupaj, si tako zagotovili odkup in se izognilo tržnim viškom. Pridelava S ciljem doseči presežno vrednost za končnega potrošnika bomo izbirali tiste tradicionalne in tudi sodobne sorte, ki ob sprejemljivem pridelku zagotavljajo izvrsten okus. V načrt pridelave bomo dodali tudi zelenjavo in sadje, ki tradicionalno pri nas ne uspeva, a jo je ob spremenjenih podnebnih spremembah in uporabi sodobnih tehnologij zdaj že možno pridelovati (kot npr. sladki krompir). Med pridelavo in pripravo pridelkov na trg bo izvajana kontrola kakovosti. Ekološka pridelava na družinskih kmetijah, večina članov je takih, je količinsko skromnejša, zato je težje izvajati sortiranje pridelkov po kakovosti in kalibru, kar pa je pri prodaji končnih kupcem in javnih zavodom nujno. Potrebno je tudi pravočasno obveščanje od kmeta do končnega potrošnika o kakovosti pridelkov, tako je zadovoljstvo porabnika večje. Marketing Da bomo povečali prodajo, načrtujemo vrsto marketinških in prodajnih aktivnosti. Za večjo stroškovno učinkovitost bomo izkoristili obstoječe marketinške kanale, predvsem široko mrežo obstoječih rednih in občasnih naročnikov vodilnega partnerja in članov. Poudarek bo na pripravi zgodb s kmetij, te bomo delili preko družabnih omrežij in elektronskih novic, ter na informacijah o okusni pripravi hrane. Za to bomo pripravili tudi aktivnosti preko spleta in v živo, kot naprimer na kmetijah, na stojnicah, v demonstracijskih kuhinjah. To bo animirale potrošnike in približale pridelavo hrane, pa tudi pripravo okusnih obrokov. Prodaja bo osredotočena na gospodinjstva oz. končne potrošnike, predvsem zaradi višje dodane vrednosti. Končnim potrošnikom bomo prodajali pod skupno blagovno znamko in v enotni embalaži. Javne zavode bomo na osnovi preteklih izkušenj aktivno obveščali, kateri pridelki bodo v sezoni v naslednjem obdobju, z namenom, da bodo te izdelke pravočasno vključili v povpraševanje v okviru javnih razpisov in tako omogočili lažje načrtovanje pridelave. Stroški V projekt smo vključili le načrtovane stroške dela vodilnega partnerja. Del teh stroškov bo vodilni partner kril sam. Ostale stroške (npr. zakupa oglasnega prostora, potni stroški), ki bodo nastajali med projektom, bo vodilni partner kril sam in niso vključeni v dispozicijo projekta. 47.498,75 €
Kratka veriga Eko Prlekija EKO PRLEKIJA, SKUPNOST ZA RAZVOJ EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA, D. O. O., SO.P. 14 Projekt je praktične narave in ciljno usmerjen. Glavna namena sta povečanje prodaje ekoloških izdelkov pridelanih na območju Prlekije in sočasna razbremenitev pridelovalcev hrane na področju trženjskih, prodajnih in logističnih aktivnosti. Aktivnosti bodo pripravljene na način, da bodo povečevale prodajo ekoloških izdelkov vključenih članov. Prodajo bomo povečevali preko lastne trgovine, prodaje na daljavo (lastna spletna trgovina in druge spletne trgovine) in na premični stojnici/potujoča prodajalna/tržnici. 55.437,55 €
Deli z drugimi