Zbirke projektov

Na tem mestu so predstavljene nekatere zbirke, natečaji in publikacije, v katerih so zbrani primeri projektov, financirani iz Programa razvoja podeželja 2007-2013.

Februar 2016 – Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo

Priročnik je praktični vodnik skozi zahtevne upravne postopke, povezane s posegi v prostor na varovanih območjih. Namenjen je tako nosilcem projektov kot tudi podpornemu okolju, ki jim pomaga pri izvedbi – lokalnim akcijskim skupinam, svetovalcem v regionalnih razvojnih agencijah, občinah in upravnih enotah ter drugim.

Sestavljajo ga štirje sklopi. Uvodoma je predstavljen pregled varovanih območij in pristojne institucije, v nadaljevanju pa korak za korakom razložen splošni postopek izvedbe posega v prostor in posebnosti, povezane z varovanimi območji. V osrednjem delu priročnika je zbranih 12 pogostih primerov projektov. V njih so podrobno opisani postopki pridobivanja upravnih dovoljenj in soglasij, ob tem pa predstavljeni še primeri dobre prakse. V zadnjem poglavju je navedeno dodatno gradivo in viri podatkov, ki so v pomoč načrtovalcem in izvajalcem projektov. Več >

Februar 2016 – Rezultati izvajanja Programa razvoja podeželja 2007-2013

Letak z naslovom Rezultati izvajanj Programa razvoja podeželja 2007-2013 predstavlja dosežke Programa razvoja podeželja 2007–2013, med drugim tudi 6 primerov izvedenih projektov. Več >

Junij 2015 – Obnova objektov kulturne dediščine v okviru PRP 2007–2013

MKGP je v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije pripravilo pregled obnovljenih objektov kulturne dediščine, ki so bili sofinancirani iz ukrepov 322 Obnova in razvoj vasi in 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja iz PRP 2007–2013. Več >

Oktober 2014 – Natečaj Kaj pa je bilo z Evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj?

V Sloveniji je bilo v programskem obdobju 2007–2013 sofinanciranih iz evropskih skladov več kot 95.300 projektov. Zato sta se Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) in Ministrstvo za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano (MKGP) odločila opozoriti na številne dobre zgodbe, ki so jih v Sloveniji ustvarili z evropskimi sredstvi (iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada, Evropskega socialnega sklada, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in/ali Evropskega sklada za ribištvo). Izveden je bil natečaj »Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj?«, v okviru katerega je splošna javnost predlagala projekte, ki so jim spremenili življenje oz. prispevali k izboljšanju kakovosti njihovega življenja oz. življenja skupnosti. Z žrebanjem so izbrali 26 projektov, ki so bili predstavljeni oktobra 2014 v okviru razstave na Kongresnem trgu v Ljubljani. V letu 2015 pa razstava gostuje po Sloveniji. Več >

Julij 2012 – Gradimo vitalno podeželje

V brošuri Gradimo vitalno podeželje, Primeri dobrih praks Programa razvoja podeželja RS 2007–2013, so predstavljeni posamezni strokovni vidiki razvoja podeželja in najpomembnejši dosedanji dosežki programa. Sledi predstavitev petnajstih izbranih primerov dobrih praks, Mreže za podeželje in Podeželskega parlamenta ter bistvenih izhodišč razvoja evropskega podeželja v obdobju 2014–2020. Primeri dobrih praks so bili izbrani v sodelovanju z Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Lokalnimi akcijskimi skupinami ter predstavljajo številne priložnosti za razvoj vitalnega slovenskega podeželja. Več >

Dobre prakse skupne kmetijske politike po izboru Kmetijsko gozdarske zbornice

V publikaciji je predstavljenih osem primerov dobrih praks, kmetij ali regionalnih projektov, ki so se razvili s pomočjo sredstev skupne kmetijske politike, do katerih so upravičenci prišli večinoma s pomočjo strokovnjakov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Več >

Baza primerov projektov iz vseh držav Evropske unije

V Bazi primerov dobrih praks, ki jo koordinira Evropska mreža za razvoj podeželja, se nahajajo številni primeri izvedenih projektov iz programskega obdobja 2007–2013, med njimi tudi več slovenskih primerov. Po bazi je možno iskati po ukrepih, ključnih besedah, državi in drugih kriterijih. Več >

Deli z drugimi