Zaključevanje projektov PRP 2007-2013

Skrajni datum vložitve zahtevka za izplačilo sredstev je do 31. 8. 2015 oz. izjemoma za ukrepe 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, 122 – Povečanje gospodarske vrednosti gozdov, 123 – Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom in 125 – Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, do 30. junija 2016.

Do sedaj je veljalo, da se zahtevki za izplačilo sredstev vlagajo do 31. avgusta 2015. 

S sprejetjem Uredbe o spremembi in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013, pa se je za ukrepe 121, 122, 123 in 125 podaljšal rok za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev, in sicer se za naštete ukrepe zahtevki za izplačilo sredstev vlagajo do 30. junija 2016, pri čemer morajo biti naložbe zaključene do 31. decembra 2015.

Upravičenci iz ukrepov 121, 122, 123 in 125, ki so junija 2015 na podlagi zahtevka za spremembo obveznosti zaprosili za podaljšanje roka za oddajo zahtevka za izplačilo sredstev, kot jim je bil določen v odločbi o pravici do sredstev, in jim je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) to tudi odobrila, bo AKTRP po uradni dolžnosti na podlagi spremembe te uredbe izdala odločbe, s katerimi jim bo podaljšala rok za zaključek naložbe in oddajo zahtevka za izplačilo sredstev. Ti upravičenci imajo možnost, da svoje naložbe zaključijo do konca leta 2015. To pomeni, da morajo biti do tega datuma končana vsa dela, računi za nastale stroške pa plačani. Uporabno dovoljenje, če ga je v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, treba pridobiti, pa lahko pridobijo najpozneje do 30. junija 2016, ko je zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev.

 

POMEMBNO:

 

Obdobje, v katerem morajo vlagatelji dokončati sofinancirane investicije in projekte, se izteka. Agencija opozarja, da upravičenci do sredstev, kljub časovni stiski, nikakor ne smejo prezreti ali pozabiti na nekatere ključne zahteve, ki jih je treba upoštevati pri pripravi zahtevka za izplačilo. Agencija posebej poziva k upoštevanju pogojev, ki so navedeni v odločbi o pravici do sredstev in v javnem razpisu, na katerega je vlagatelj kandidiral.

Agencija bo pri pregledu posredovanih zahtevkov dosledno upoštevala pogoje in zahteve, ki so opredeljeni v javnem razpisu. Če bo ugotovila, da pogoji niso izpolnjeni, vlagatelju ne bo odobrila zahtevka (delno ali v celoti), v nekaterih primerih pa bo, skladno z veljavnimi predpisi, obračunana tudi sankcija.

Zahtevku za izplačilo morajo biti poleg dokazil, ki jih zahtevajo posamezni javni razpisi, priložena dokazila, ki dokazujejo, da je naložba zaključena pred vložitvijo zahtevka za izplačilo:

Računi o nastalih stroških so bistveni del zahtevka, zato so deležni posebnega pregleda in morajo biti:

Ponudbe so deležne posebne preveritve, saj na ta način vlagatelj dokaže, da se je odločil za najnižjo/najugodnejšo ponudbo, zato morajo biti:

Pred izplačilom odobrenih sredstev Agencija na kraju samem preveri, ali so navedbe v zahtevku za izplačilo resnične, ugotavlja skladnost med vlogo in spremembami, če je do njih prišlo, skladnost predloženih računov z dejanskim stanjem, in sicer:

V primeru, ko je objekt namenjen še za drugo uporabo, predmet naložbe pa je le del objekta, mora biti predložen račun za celotne stroške gradnje, zaprosi pa se lahko le za del, ki je (skladno z odločbo o pravici do sredstev) upravičen do sofinanciranja.

V primeru, da v času izvajanja naložbe prihaja do sprememb, mora vsako spremembo upravičenec obvezno pisno sporočiti na Agencijo:

V primeru, da je bila vloga oddana klasično na prijavnem obrazcu, mora biti zahtevek oddan klasično na obrazcih, ki so objavljeni na spletni strani Agencije. Če je bila vloga oddana elektronsko, je treba v e-aplikaciji, dostopni na spletni strani Agencije, vnesti zahtevek elektronsko, natisnjene obrazce pa skupaj s prilogami posredovati na Agencijo.

 

Agencija je pripravila Navodila za pripravo zahtevkov za izplačilo sredstev 1. in 3. osi PRP 2007-2013 (PDF)

Priloge navodil:

Priloga 1: Prošnja za spremembo naložbe (PDF)
Priloga 2: Kratko navodilo za vstop v aplikacijo – elektronski vnos sprememb (PDF)
Priloga 3: Pomembno na odločbi o pravici do sredstev (PDF)
Priloga 4: Zahtevek za izplačilo PRP-09 (PDF)
Priloga 5: Poročilo o opravljenem delu PRP-10 (PDF)
Priloga 6: Kontrolni list za preveritev pravilnosti izvedbe »POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA« (PDF)
Priloga 7: Administrativno preverjanje zahtevka za izplačilo na Agenciji (PDF)
Priloga 8: Seznam info točk po Sloveniji za obveščanje in informiranje o ukrepih Programa razvoja podeželja 2007−2013 na 1. in 3. osi (PDF)

 

Navodilo Agencije za pripravo zahtevkov za izplačilo sredstev 1. in 3. osi PRP 2007–2013 (krajša oblika) (DOC)

 

Več informacij: www.arsktrp.gov.si

 

 

Deli z drugimi