Sprejeti Ključnimi elementi finančnih instrumentov v kmetijstvu za obdobje 2023-2027

Sprejeti Ključnimi elementi finančnih instrumentov v kmetijstvu za obdobje 2023-2027

  • Datum objave 31.07.2023

Sprejeti Ključnimi elementi finančnih instrumentov v kmetijstvu za obdobje 2023-2027

Ključni elementi finančnih instrumentov v kmetijstvu za obdobje 2023–2027 (Ključni elementi FI) predstavljajo izhodišče za:

  • pripravo in sklenitev neposredne pogodbe in sporazuma o financiranju med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in Javnim skladom Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja kot upravljavcem finančnih instrumentov za izvajanje finančnih instrumentov v kmetijstvu za obdobje 2023–2027;
  • usmeritve za določitev finančnih produktov ter
  • osnovo za izvajanje finančnih instrumentov po zaključku obdobja upravičenosti (po letu 2027) skladno z ugotovljenimi tržnimi razmerami in potrebami po finančnih instrumentih v kmetijstvu oziroma finančno vrzeljo.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bo s finančnimi instrumenti naslovilo nedelovanje trga (finančno vrzel) pri zagotavljanju financiranja v kmetijskem sektorju, predvsem pri majhnih kmetijah in mladih kmetih (mladih prevzemnikih), ki sta bili identificirani kot najbolj izpostavljeni ciljni skupini glede potreb po financiranju razvoja oziroma naložb in obratnih sredstev.

Finančni instrumenti v kmetijstvu (FI) se bodo uporabljali v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodstva, preglednosti in nediskriminacije, kar pomeni, da bodo obravnavali nedelovanje trga ali naložbene okoliščine, ki niso optimalne, bodo na voljo tako za obratna sredstva kot za naložbe za katere bo dokazano, da so finančno vzdržne, vendar zanje na trgu ni dovolj finančnih sredstev, ne bodo izkrivljali konkurence na trgu in bodo dosledno upoštevali pravila o državnih pomočeh ter bodo zagotavljali vzvod, kar pomeni, da bodo aktivirali udeležbo sredstev upravljavca FI.

FI se bodo izvajali v obliki instrumentov dolžniškega financiranja kot so portfeljske garancije za razvojna posojila s subvencijo obrestne mere oziroma kapitalskim znižanjem in v obliki mikroposojil ter se bodo lahko dopolnjevali z nepovratnimi sredstvi Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN SKP 2023–2027).

FI bodo na voljo mladim kmetom in majhnim kmetijam za finančno in tehnično izvedljive projekte, ki zaradi tržnih nepopolnosti ne morejo zbrati zadostnih virov financiranja na trgu.

FI se bodo izvajali skladno z zagotovljenimi sredstvi v okviru finančnega načrta MKGP oziroma skladno z razrezom odhodkov, ki ga Vlada določi ob vsakokratni pripravi proračuna.

Skupaj bo MKGP v obdobju 2023–2027 za izvajanje FI namenil 20 milijonov evrov z naslednjo predvideno dinamiko: 3 milijone evrov v letu 2023, po 5 milijonov evrov v letih 2024 in 2025 ter 7 milijonov evrov v letu 2026. Sredstva za izvajanje FI so za leti 2023 in 2024 zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, hkrati pa bo sredstva za izvajanje FI prispeval tudi upravljavec FI iz svojega namenskega premoženja.

Prvi razpis za posojilni oziroma garancijski FI iz sredstev MKGP je predviden še letos.

Deli z drugimi