Sofinanciranje aktivnosti tehnične pomoči

PRP EU SLO barvni

NAZIV AKTIVNOSTI
Aktivnosti Tehnične pomoči Programa razvoja podeželja 2014–2020

1)    Aktivnost »študije in vrednotenja«

Aktivnosti »študije in vrednotenja« izhajajo iz potreb Programa razvoja podeželja 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 2014–2020) in so povezane z upravljanjem in izvajanjem PRP 2014–2020. Vrednotenje zajema vrednotenje načrtovanih in doseženih ciljev in učinkov, kot izhajajo iz PRP 2014–2020.

V okviru te aktivnosti so upravičene naslednje glavne podaktivnosti:
–    študije, potrebne za pripravo programskih dokumentov oziroma izboljšanje uspešnosti upravljanja in izvajanja PRP 2014–2020;
–    izvedba vrednotenj v skladu z veljavnim Načrtom vrednotenja PRP 2014–2020;
–    priprava projektnih in investicijskih dokumentacij, strokovnih poročil in ocen ipd.;
–    priprava podlag za izvajanje prihodnjega programskega obdobja.

2)    Aktivnost »upravljanje PRP 2014–2020«

V okviru aktivnosti »upravljanje PRP 2014–2020« se financirajo stroški upravljanja in kontrol PRP 2014–2020. Aktivnosti »upravljanja PRP 2014–2020« izhajajo iz potreb upravičencev po učinkovitem izvrševanju njegovih nalog v postopku izvajanja PRP 2014–2020 in so povezane z upravljanjem in izvajanjem PRP 2014–2020.

V okviru te aktivnosti so upravičene naslednje glavne podaktivnosti:
–    stroški dela javnih uslužbencev;
–    izobraževanje in usposabljanje javnih uslužbencev;
–    delovanje Organa upravljanja, Odbora za spremljanje ter drugih usmerjevalnih teles;
–    organizacija oziroma udeležba na dogodkih,v okviru PRP 2014–2020;
–    izvajanje kontrol PRP;
–    storitve zunanjih izvajalcev in strokovnjakov;
–    izdatki za blago in storitve za javne uslužbence, ki opravljajo naloge upravljanja in izvajanja PRP 2014–2020;
–    vzpostavitev, delovanje, nadgradnja, vzdrževanje in medsebojno povezovanje računalniških sistemov za upravljanje, spremljanje in vrednotenje ukrepov PRP 2014–2020;
–    priprava podlag za izvajanje prihodnjega programskega obdobja.

3)    Aktivnost »Mreža za podeželje«

Cilji Mreže za podeželje so:

• obveščenost širše javnosti in upravičencev o politiki razvoja podeželja in možnostih financiranja;
• kakovostno izvajanje programa razvoja podeželja;
• vključenost deležnikov v izvajanje razvoja podeželja;
• spodbujanje inovacij v kmetijstvu, proizvodnji hrane, gozdarstvu in na podeželskih območjih;
• spodbujanje prenosa znanja in sodelovanja v kmetijstvu, proizvodnji hrane, gozdarstvu in na podeželskih območjih.

Pričakovani rezultati Mreže za podeželje so:

– vzpostavitev zbirke primerov projektov, ki zajemajo vse prednostne naloge programov razvoja podeželja, in promocija primerov projektov;
– tematsko in analitsko izmenjavo med zainteresiranimi na področju razvoja podeželja in širjenje izsledkov;
– izvedena usposabljanja in mrežna povezovanja za lokalne akcijske skupine ter zlasti zagotovljena tehnična pomoči za medregijsko in transnacionalno sodelovanje, spodbujanje – sodelovanja med lokalnimi
akcijskimi skupinami in iskanje partnerjev za ukrep iz 35. člena Uredbe RP/2013/EU;
– zagotavljeno mrežno povezovanje za svetovalce in storitve podpore za inovacije;
– izmenjava in širjenje izsledkov spremljanja in vrednotenja;
– izvedba komunikacijskega načrta, vključno z informiranjem in obveščanjem javnosti v zvezi s programom razvoja podeželja, v soglasju z organi upravljanja ter informacijske in komunikacijske dejavnosti,
ki so namenjene širši javnosti;
– sodelovanje v Evropski mreži za razvoj podeželja in prispevanja k njej.

Glavne aktivnosti Mreže za podeželje so:

a) Komunikacijske aktivnosti

Glavna aktivnost mreže je komuniciranje – informiranje in obveščanje splošne javnosti o vsebini PRP, o glavnih dosežkih izvajanja programa in o dogodkih. Obvešča tudi potencialne upravičence o možnostih dostopa do sredstev PRP in o njihovih obveznostih. Mreža za uspešno komuniciranje uporablja različna orodja kot so tedenske e-novice PRePlet, spletno stran PRP, tiskana gradiva, sodelovanje v TV in radijskih oddajah, organiziranje različnih dogodkov itd.

Glavne komunikacijske aktivnosti so:
– informiranje preko elektronskih in drugih medijev;
– izdaja informacijsko-komunikacijskih materialov;
– zbiranje primerov dobrih praks;
– organizacija dogodkov in sodelovanje na dogodkih (namenjene upravičencem in javnosti);
– priprava avdiovizualnih gradiv;
– druge komunikacijske vsebine in aktivnosti (izmenjava in širjenje izsledkov spremljanja in vrednotenje; stopnja napake itd.).

b) Aktivnosti usposabljanja, sodelovanja in povezovanja

Aktivnosti so namenjene kvalitetnejšemu izvajanju PRP, spodbujanju sodelovanja, povezovanju različnih partnerjev in deležnikov tako v Sloveniji kot izven meja, npr. v okviru Evropske mreže za razvoj podeželja. Povezovanje in sodelovanje je pomembno področje, ki ga je potrebno krepiti in ljudi spodbujati k skupnemu sodelovanju, čemur mreža namenja velik poudarek. Prav tako mreža v tem okviru spodbuja prenos znanja, inovacije, vključevanje partnerjev, obveščanje ciljnih skupin itd. Ena izmed pomembnejših orodij je vzpostavljena spletna podstran PRP, t.i. knjižnica, kjer se zbira gradivo z namenom prenosa znanja.

Glavne aktivnosti usposabljanja, sodelovanaj in povezovanja so:

– prenos znanja in ustanovitev tematskih delovnih skupin;
– ogledi praks in projektov;
– spodnujanje sodelovanja in inovacij;
– mednarodno sodelovanje;
– organizacija podeželskih in drugih dogodkov.

c) Druge podporne aktivnosti

Z drugimi podpornimi aktivnostmi se predvsem izboljšuje samo delovanje in aktivnosti mreže, npr. izvedba različnih raziskav in anket, posredno pa s tem zagotavlja obveščanje in informiranje ter vključevanje različnih deležnikov.

 

Več o Mreži za podeželje.

Več o Evropski komisiji in o Programu razvoja podeželja 2014-2020.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi