Blog

Gradiva 4. os

  • Datum objave 07.11.2013
Sprotno vrednotenje PRP 2007-2013 v letu 2013 – Metodologija samovrednotenja Lokalnih akcijskih skupin o izvajanju Lokalnih razvojnih strategij, dec. 2013 Delavnica Priprava in obravnava zahtevkov za izplačilo, 15. 9. 2014 Priprava in obravnava zahtevkov za izplačilo (.pdf) Zaščita finančnih interesov Unije : kontrola sredstev davkoplačevalcev EU (.pdf) Srečanje predsednikov LAS, Solčava, 20. 4. 2011 Spremembe izvajanja ukrepov ...
Preberi več

Ukrep 431 – Vodenje lokalnih akcijskih skupin, pridobitev strokovnih znanj in animacija območja

  • Datum objave 07.11.2013
Podpora je namenjena izvajanju pristopa LEADER ter administrativnim in finančnim upravljanjem LAS; Stopnja pomoči znaša do vključno 85 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov, razen upravičenih stroškov nastalih od datuma izdaje odločbe o dodelitvi statusa LAS do vključno 30. aprila 2011, ki se sofinancirajo do vključno 50 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov; Stroški vodenja LAS, pridobitve strokovnih znanj ...
Preberi več

Ukrep 421 – Spodbujanje medregijskega in čezmejnega sodelovanja

  • Datum objave 07.11.2013
Podpora je namenjena spodbujanju sodelovanja, ki je eno od glavnih značilnosti pristopa LEADER in omogoča izmenjavo izkušenj, prenos dobrih praks in pretok informacij med LAS; vsaj en LAS skupaj z drugim LAS ali podobno oblikovanimi skupinami pripravi skupen projekt  sodelovanja; stopnja pomoči znaša do vključno 85 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov  za izvajanje ukrepa Spodbujanje medregijskega ...
Preberi več

Ukrep 411, 412, 413 – Izvajanje lokalnih razvojnih strategij

  • Datum objave 07.11.2013
Cilj je izvajati projekte po načelih LEADER, ki temeljijo na lokalnih razvojnih potencialih in odražajo potrebe lokalnega prebivalstva ter prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja in ustvarjanju novih delovnih mest na podeželju; podpore se dodelijo za izvajanje inovativnih projektov, ki so v skladu z lokalno razvojno strategijo; projekte izbere LAS – organ odločanja; projekti se izvajajo ...
Preberi več

  • Datum objave 03.11.2013

4. os – LEADER

  • Datum objave 03.11.2013
Namen prednostne naloge 4. osi je spodbujanje  odločanja o razvoju posameznih podeželskih območij po pristopu od spodaj navzgor (pristop LEADER). Podprto je pridobivanje strokovnih znanj in animacija območij za vzpostavitev javno – zasebnih lokalnih partnerstev, njihovo vodenje, izdelava in izvajanje lokalnih razvojnih strategij ter sodelovanje in povezovanje med lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS). Z izvajanjem pristopa ...
Preberi več