Kako do sredstev v okviru pristopa CLLD

karta LAS 2017

Imate projektno idejo, ki je v povezavi z razvojem podeželja, in iščete finančna sredstva? Pripravili smo kratek opis, kakšen je način pridobitve sredstev v okviru pristopa LEADER/CLLD.

V programskem obdobju 2014 – 2020 se s kombinacijo različnih virov financiranja skozi instrument CLLD – lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, preko lokalnih akcijskih skupin (LAS) za namen spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« zagotavlja skupaj 96,5 mio EUR nepovratnih sredstev iz treh skladov.

Na območju Slovenije se je izoblikovalo 37 lokalnih partnerstev, katerih prva pomembna naloga je bila pripraviti strategijo lokalnega razvoja (SLR), ki so jo v pregled in potrditev predložili Koordinacijskemu odboru CLLD. V letu 2016 je bilo potrjenih vseh 37 LAS, ki pokrivajo celotno območje Slovenije (glej karto). LAS je bilo odobrenih 42 mio eurov sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 30,3 mio eurov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 6,6 mio eurov sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Dostop do sredstev različnih skladov je mogoč s prijavo na javni poziv, ki ga pripravi LAS ter ga objavi na svoji spletni strani (glej seznam LAS v Sloveniji) ter v drugih lokalnih glasilih.
V okviru pristopa CLLD se podpirajo različne oblike operacij, kot so:
– operacije, ki prispevajo k ustvarjanju delovnih mest, kot so razvoj podjetništva, razvoja socialnih storitev na podeželju, dviga dodane vrednosti kmetijskim, gozdarskim in živilskim proizvodom ter povečanju lokalne samooskrbe in spodbujanju kratkih dobavnih verig,
– razvoj osnovnih storitev, kot so manjše naložbe v infrastrukturo,
– operacije ki prispevajo k varstvu okolja in ohranjanju narave in naravnih danosti
– ter operacije, ki vključujejo mlade, ženske in druge ranljive skupine.

Na javni poziv se lahko prijavijo fizične ali pravne osebe ter tudi LAS. Prijavljena operacija mora prispevati k uresničevanju ciljev določenih v SLR.

Poleg pogojev, ki so določeni z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 (Uradni list RS št. 42/15, 28/16 in 73/16) lahko LAS v javnem pozivu in razpisni dokumentaciji določijo tudi druge pogoje, ki so v skladu z njihovo SLR.

 

Zemljevid in seznam LAS

Javni pozivi lokalnih akcijskih skupin za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategij lokalnega razvoja

Pristop LEADER/CLLD kot ga vidijo LAS in nosilci projektov (video)

Deli z drugimi